E100065
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-01-2014

E100065 - Mededeling over een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de EUIn deze Mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor het aanpassen en moderniseren van de Europese regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De toenemende globalisering en diverse nieuwe technologieën zoals sociale netwerksites en fenomenen als cloud computing brengen nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

Op 21 december 2010 hebben de commissies Justitie en JBZ een brief aan de minister van V&J verstuurd.

Europees

De mededeling is op 4 november 2010 gepubliceerd. Tot en met 15 januari 2011 is het voor belanghebbenden mogelijk om commentaar te leveren op de voorstellen in de mededeling via een speciaal hiervoor ingerichte website.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)609PDF-document, d.d. 4 november 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissies voor de JBZ-Raad en Justitie hebben op 16 november 2010 besloten om de mededeling in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie kan worden geleverd op 14 december 2010.

Op 14 december 2010 besloten de commissies Justitie en JBZ om geen reactie op de mededeling aan de Europese Commissie te sturen, maar een brief aan de regering waarin wordt gewezen op de punten in de integrale aanpak die de commissies steunen. Over een concept voor deze brief zullen de commissies 21 december 2010 spreken.

De commissies Justitie en JBZ hebben op 21 december 2010 een brief aan de minister van V&J verstuurd over onderhavige mededeling. In de brief spreken de commissies steun uit voor de opstelling van de regering zoals beschreven in de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 2 en 3 december 2010.

Op 21 februari 2011 hebben de commissies voor de JBZ-Raad, Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin een expertmeeting gehouden over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking ter voorbereiding op het beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking dat op 17 mei 2011 plaats zal vinden (zie Kamerstukken in de reeks 31.051).


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer heeft op 21 december 2010 een brief gestuurd aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie met een bijdrage aan de consultatie over de mededeling over de bescherming van persoonsgegevens. De commissie gaat in op collective redress , accountability en doelbinding, privacy by design, one comprehensive framework en toezichthouders.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche wijst het kabinet allereerst op de erkenning van het belang van privacybescherming in het regeerakkoord. Het kabinet staat dan ook positief ten opzichte van het initiatief van de Commissie om te komen tot een herziening van de privacyrichtlijn in het licht van de voortschrijdende technische ontwikkelingen. Het kabinet is het eens met de Commissie dat de hoofddoelstellingen van de richtlijn behouden moeten blijven. Op hoofdlijnen kan de analyse van de problemen met de richtlijn door de Europese Commissie worden onderschreven. Wel plaatst het kabinet aantekeningen bij enkele onderdelen van de bekendmaking. Deze aantekeningen komen in het fiche, gezien het belang van de bescherming van persoonsgegevens, uitvoerig aan de orde.

Het kabinet streeft ernaar binnenkort in een aan de Kamer toegezegde brief een nadere visie op privacy te presenteren. In die brief zal worden ingegaan op de verhouding tussen de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde maatregelen ter verbetering van de privacy en komende ontwikkelingen in Europees verband.    


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze Mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor het aanpassen en moderniseren van de Europese regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De toenemende globalisering en diverse nieuwe technologieën zoals sociale netwerksites en fenomenen als cloud computing brengen nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee. Geldende regels zoals de Richtlijn gegevensbescherming uit 1995 (Richtlijn 95/46/EG) en de e-Privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) moeten daarom bij de tijd gebracht worden. De Europese Commissie handelt hiermee ter uitvoering van artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en artikel 16 van het EU-Werkingsverdrag.

De belangrijkste doelstellingen van de Mededeling zijn achtereenvolgens:

 • 1. 
  Versterking van de rechten van het individu;
 • 2. 
  Het verder uitwerken van de dimensie van de interne markt;
 • 3. 
  Herziening van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken;
 • 4. 
  De globale dimensie van de bescherming van persoonsgegevens en
 • 5. 
  Effectievere handhaving van de regels voor gegevensbescherming

De Europese Commissie verwelkomt reacties op haar Mededeling. Er kan tot 15 januari 2011 gereageerd worden. In 2011 zal de Commissie met concrete voorstellen voor herziening van de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens komen.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Op 24 februari 2011 heeft de JBZ-Raad conclusies aangenomen over de mededeling inzake een integrale aanpak van persoonsgegevens. De conclusies gaan onder meer in op de impact van nieuwe technologieën op databescherming en op het harmoniseren van regelgeving in de lidstaten.

JBZ-Raad 24 en 25 februari 2011 (agendapunt 17)

De ontwerp-Raadsconclusies inzake de mededeling van de Commissie zijn op 10 december 2010 verschenen. Over de tekst is vervolgens op raadswerkgroepniveau onderhandeld. De Raad wordt thans gevraagd in te stemmen met de Raadsconclusies. De Raadsconclusies onderschrijven de uitgangspunten van de Mededeling van de Commissie in grote lijnen. Nederland heeft bij de formulering van de Raadsconclusies aandacht gevraagd voor de noodzaak om op het terrein van politie en justitie afzonderlijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens te kunnen vaststellen en voor de noodzaak het kaderbesluit dataprotectie te evalueren. Ook heeft Nederland aandacht gevraagd voor de verschillende mogelijkheden om verlichting van administratieve lasten voor het bedrijfsleven te bereiken, door middel van zelfregulering, en de uitwerking van het accountabilitybeginsel.

Als toegezegd zal het kabinet in maart 2011 in een nadere visie op privacy ingaan op de verhouding tussen de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde maatregelen ter verbetering van de privacy en komende ontwikkelingen in Europees verband.

Op 21 januari 2011 heeft de Raad een document limité gepubliceerd met ontwerpraadsconclusies over de mededeling over de bescherming van persoonsgegevens. De EK heeft dit document officieus verkregen via de website Statewatch. De conclusies zijn nog niet definitief. De Raadswerkgroep voor dataprotectie en informatie-uitwisseling heeft op 17 januari en 31 januari 2011 vergadert over deze raadsconclusies.

JBZ-Raad 2 en 3 december 2010 (agendapunt A20)

Tijdens de Raad zal er een oriënterend debat gevoerd worden over de mededeling over gegevensbescherming. De Commissie zal in 2011 met een voorstel komen dat erop is gericht om de richtlijn gegevensbescherming uit 1995 aan te passen aan de voortschrijdende technische ontwikkelingen. Vanwege het belang van de beschikbaarheid van persoonsgegevens voor de veiligheid zal Nederland tijdens dit orïenterend debat aandacht vragen voor de bescherming van persoonsgegevens in de sfeer van politie en justitie.

De Raad hield een eerste oriënterend debat over de mededeling, die op 4 november jl. is gepubliceerd. De Eurocommissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap zette uiteen dat het recht op privacy en gegevensbescherming een grondrecht binnen de EU is (zie artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de EU en art 16 van het Werkingsverdrag EU). Technologische ontwikkelingen noodzaken de EU om tot aanpassing en meer coherentie van de regelgeving over te gaan. De Eurocommissaris noemde als belangrijke onderwerpen de bescherming van individuele rechten op het internet en de noodzaak van een grotere harmonisatie in regelgeving ten behoeve van het level playing field van burgers en bedrijven. De informatieuitwisseling tussen diensten in de EU moet verder verbeterd worden. Daarmee moet de bescherming van burgers gelijke tred houden Ook op het terrein van politiële en justitiële samenwerking zal de dataprotectie versterkt moeten worden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor nationale autoriteiten.

De mededeling moet een basis zijn voor het debat in de Raad en met het EP. In 2011 moet dit resulteren in een impact assessment en een voorstel voor een nieuwe, brede richtlijn. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 12 november 2010 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer over de herziening van de richtlijn dataprotectie. Het CBP stelt dat nu de Europese Commissie bekend heeft gemaakt wat haar ideeën en doelstellingen zijn voor de herziening van de richtlijn het moment aangebroken is om input te leveren bij de Commissie. Bij de brief horen twee bijlagen; het document 'The Future of Privacy' van de artikel 29-werkgroep van 1 december 2009 en een mededeling van het CBP van 18 oktober 2010 over toekomstige bijdragen van de artikel 29-werkgroep in het kader van de herziening van de richtlijn.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) heeft op 15 november 2010 een persbericht gepubliceerd naar aanleiding van een persconferentie van de EDPS over het juridisch raamwerk voor dataprotectie van de EU. Tijdens de persconferentie werd met name aandacht geschonken aan onderhavige mededeling van de Europese Commissie. De EDPS verwelkomt de mededeling en roept de Commissie op om met ambitieuze voorstellen te komen.

De EDPS heeft op 13 december 2010 een policy paper gepubliceerd over verordening (EC) 45/2001 inzake gegevensbescherming. De EDPS zet in dit document uiteen hoe het te werk gaat om te zorgen voor data protectie in de EU administratie.

Op 14 januari 2011 heeft de EDPS een opinie gepubliceerd over de mededeling over een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de EU. De opinie zet de visie van de EDPS voor een toekomstig raamwerk voor gegevensbescherming uiteen en geeft een aantal aanbevelingen.


Alle bronnen