E090140
Laatste revisie: 26-03-2013

E090140 - Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landenDe Commissie stelt voor gezichtsherkenning en twee vingerafdrukken als biometrische gegevens door middel van een contactloze chip op te nemen in visa en verblijfstitels en heeft hierbij aansluiting gezocht bij de adviezen van de ICAO. De voorstellen beogen verplichte invoering van de integratie van de digitale foto te vervroegen van 2007 naar 2005 en tegelijk de lidstaten te verzoeken op geharmoniseerde wijze biometrische identificatiegegevens in visa en verblijfstitels te integreren en aldus de interoperabiliteit te waarborgen. Integratie van de foto in het visumsticker wordt vervroegd van 2007 naar 3 juni 2005; die van de foto in het verblijfsdocument uiterlijk op 14 augustus 2005. De opslag in de sticker en het document van de gezichtsopname als biometrisch gegeven vindt plaats uiterlijk twee jaar en de opslag van de twee vingerafdrukken uiterlijk drie jaar na de vaststelling van de technische maatregelen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

Op 13 september 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de Tweede Kamer geïnformeerd dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken is ingetrokken (zie kamerstukken in de reeks 32.455). 

Europees

Verordening (EG) nr. 380/2008PDF-document is tijdens de JBZ-Raad van 18 april 2008 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L 115 van 29 april 2008. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)110PDF-document, d.d. 10 maart 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Verordening (EG) nr. 380/2008 wordt geimplementeerd middels een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. 24 juli 2010 is het wetvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op 13 september 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de Tweede Kamer geïnformeerd dat het wetsvoorstel is ingetrokken (zie kamerstukken in de reeks 32.455). 


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 april 2008 heeft de Eerste Kamer de eerder verleende instemming bevestigd.

Op 4 december 2007 heeft de staatssecretaris van Justitie geantwoord op de brief van de Eerste kamer d.d. 17 oktober 2007.

Op 6 november 2007 heeft de Eerste Kamer de instemming bevestigd.

Op 11 oktober 2007 heeft de minister van Justitie in de aanbiedingsbrief bij het verslag van de JBZ-Raad van 18 september 2007, instemming gevraagd voor onderhavige ontwerpverordening. De Eerste Kamer heeft deze instemming op 16 oktober 2007 verleend, na een meerderheidsadvies van de commissie voor de JBZ-Raad. In een brief aan de minister van Justitie is nog een aantal aanvullende vragen geformuleerd.

Op 11 september 2007 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.

Op 5 juni 2007 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.

Op 25 november 2003 werd ingestemd met document 13781/2/03. De documenten 14970/03 en 14969/03 werden te laat aangeboden en zijn derhalve niet beoordeeld.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

COM(2006)110PDF-document bevat een gewijzigd voorstel tot wijziging van de EG-verordening over het te hanteren model voor verblijfsvergunningen. In het eerdere voorstel uit 2003 beoogde de Commissie twee dingen te bereiken: de invoer van een foto op de verblijfsvergunning met ingang van 2005 en de opname van een tweetal biometrische kenmerken (gezichtsopname en twee vingerafdrukken) in een chip op de verblijfsvergunning. Vergelijkbare eisen zouden moeten gelden voor de visumsticker, die door middel van een kleefblad in het paspoort wordt aangebracht. Deze wens - waarover in de Raad overeenstemming was bereikt - bleek op technische problemen te stuiten. Er is daarom een nieuw voorstel ingediend.

Het gewijzigde voorstel gaat uit van een afzonderlijke kaart voor de verblijfsvergunning en geeft hiervoor een model. Op de kaart zullen zowel een foto als een chip met de biometrische kenmerken worden aangebracht. Op verzoek van Estland wordt tevens de mogelijkheid geïntroduceerd dat de chip gebruikt kan worden voor zogenoemde e-services van de overheid. Voor de visumstickers zal vooralsnog de eis van het opnemen van een chip vervallen. De biometrische kenmerken worden wel opgenomen in het visuminformatiesysteem.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 18 april 2008 (agendapunt A2b)

De definitieve, door de juristen-linguïsten bewerkte, tekst van de ontwerpverordening staat als hamerstuk geagendeerd.

JBZ-Raad 8/9 november 2007 (agendapunt A2f)

Blijkens het verslag stond dit onderwerp uiteindelijk niet op de lijst met A-punten.

JBZ-Raad 18 september 2007 (agendapunt B7 en GC5)

Blijkens het verslag heeft de Raad politieke overeenstemming bereikt over de tekst van de ontwerp-verordening. Twee lidstaten, waaronder Nederland, tekenden een parlementair voorbehoud aan. Ierland heeft nogmaals een verzoek ingediend om aan de verordening deel te kunnen nemen. Dit was reeds bij de oorspronkelijke verordening verzocht, alleen is destijds niet de correcte procedure gevolgd. De Europese Commissie heeft de benodigde verklaring van geen bezwaarWord-document afgegeven.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat tijdens deze Raad verder wordt gesproken over onderhavige verordening, met het oog op het bereiken van een politiek akkoord. De basis voor de onderhandelingen is het document dat ook al tijdens de Juniraad voorlag, de definitieve tekst van de ontwerpverordening is echter nog niet beschikbaar. De Nederlandse regering stelt met het voorliggende document te kunnen instemmen.

Naar verwachting zal in de definitieve versie van de verordening een clausule worden opgenomen die de Commissie oproept tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de toepassing van het "1 persoon - 1 kaart"-principe. Dit principe wordt nog niet in alle lidstaten toegepast, al is dat op termijn wel de bedoeling.

JBZ-Raad 12 en 13 juni 2007 (agendapunt GC5)

Uit het verslag blijkt dat het Gemengd Comité, na de uitleg van het voorzitterschap over het doel van deze ontwerp-verordening, kennis nam van de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp. Enkele lidstaten (waaronder Nederland) tekenden een (parlementair) voorbehoud aan.

De Nederlandse regering stelt in de geannoteerde agenda een voorstander te zijn van de invoering van biometrische kenmerken in verblijfsvergunningen. Dit is onder meer een belangrijk wapen in de strijd tegen illegale migratie. Zij kan dan ook instemmen met de voorgestelde wijziging van Verordening 1030/2002. Het Duitse voorzitterschap verwacht tijdens de juniraad een politiek akkoord te kunnen sluiten over de tekst.

Blijkens de aanvullende geannoteerde agenda wordt de chip in de verblijfsvergunningen geschikt gemaakt voor e-business en e-overheid toepassingen, zoals verzocht door Estland. Wel dienen de biometrische gegevens en de gegevens bestemd voor e-diensten van elkaar gescheiden te blijven. De leeftijd voor de opname van vingerafdrukken wordt vastgesteld op 6 jaar. Nederland kan hiermee instemmen, aangezien die leeftijd overeenkomt met andere Europeesrechtelijke bepalingen en met de leeftijd die ons land wil gaan hanteren bij de verstrekking van biometrische reisdocumenten.

JBZ-Raad d.d. 5/6 oktober 2006 (agendapunt GC4)

Blijkens het verslag is dit agendapunt vervallen.

JBZ-Raad 24 februari 2005 (agendapunt B12b en GC2)

De voorzitter gaf een korte introductie over de ontwerp-raadsconclusies en vroeg aandacht voor de gestelde termijn voor het vinden van een oplossing voor de technische problemen ten aanzien van de biometrische toepassing in visumstickers.

Enkele lidstaten vroegen aandacht voor de toepassing van biometrie in visa en in het Visum Informatie Systeem (VIS). De opname van biometrische gegevens mag de ontwikkeling van de nationale systemen niet vertragen. Nederland voegde hieraan toe dat in de bijeenkomst van de Raad in april duidelijk moet zijn of er een technische oplossing is gevonden en anders te overwegen alle inspanning te richten op de toepassing van biometrische gegevens in het VIS.

De voorzitter constateerde tot slot dat de lidstaten kunnen instemmen met de voorliggende raadsconclusies.

JBZ-Raad 2 december 2004 (agendapunt 2p)

De Raad heeft kennis genomen van het feit dat op 27 november 2003 door de Raad politieke overeenstemming is bereikt over de aanpassingen van verordeningen 1683/95 en 1030/2002. Deze aanpassingen maken het mogelijke om visa en verblijfsvergunningen van biometrische kenmerken te voorzien. Besloten is dat in een contactloze chip een gezichtsopname en twee vingerafdrukken uiterlijk twee jaar respectievelijk drie jaar na vaststelling van de technische maatregelen worden opgeslagen. De Europese Raad van 25-26 maart 2004 heeft onder meer bepaald dat de technische specificaties voor het toepassen van biometrie in visa en verblijfsdocumenten voor eind 2004 moeten zijn aangenomen. Het technisch comité van de Commissie is dan ook verzocht om de technische specificaties voor beide verordeningen uit te werken en heeft daarbij vastgesteld dat het gebruik van de contactloze chip als opslagmedium voor visa een aantal problemen met zich brengt. Het belangrijkste probleem is de interferentie die optreedt tussen de chip in de visumsticker en de chip in het paspoort en/of de interferentie die optreedt wanneer het paspoort meerdere biometrische visumstickers bevat. Gelet hierop wordt geconstateerd dat de gestelde deadline niet zal worden gehaald en meer onderzoek naar mogelijke alternatieven nodig is; in de eerste drie maanden van 2005 dient duidelijkheid te bestaan over een geschikte oplossing.

JBZ-Raad 27/28 november 2003 (agendapunt GC6b)

Volgens het verslag werd, in afwachting van het standpunt van het Europees Parlement, een algemene overeenstemming bereikt met betrekkking tot deze instrumenten, die het gebruik van biometrische kenmerken in visa en verblijfsdocumenten mogelijk maken. Gewezen werd op de noodzaak van interoperabiliteit en het openstaan voor nieuwe technieken.

Een van de lidstaten pleitte daarbij voor een evenredige benadering van het Visum Informatie Systeem (VIS) en van reisdocumenten, waarbij kosten tegen het nut moeten worden afgewogen.

Minister Verdonk gaf aan dat Nederland al geruime tijd bezig is met het uitvoeren van pilot-projecten met het gebruik van biometrie op visa en dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Zij gaf aan er naar te streven om op korte termijn, in samenwerking met de partners binnen de Europese Unie en de Commissie, ten aanzien van bepaalde risicolanden structureel gebruik te gaan maken van biometrie in het visumverleningsproces. De onderhavige instrumenten scheppen daartoe voldoende ruimte.

De Commissie wees erop dat met deze politieke besluiten de Europese Unie verder was dan de Verenigde Staten. Op een later moment zou er een voorstel komen met betrekking tot paspoorten.

De Voorzitter verwachtte het standpunt van het Europees Parlement begin volgend jaar. Met de instemming van de delegaties stond het licht op groen om verder te werken.

Nederland is voorstander van een spoedige toepassing van biometrie in visa en verblijfstitels. De invoering van biometrie vormt een belangrijk wapen in de strijd tegen illegale immigratie waarbij het ook een rol kan spelen bij de bestrijding van het terrorisme.

In de aanvullende geannoteerde agenda geeft de minister de hoofdlijnen van de Raadsconclusies:

  • er wordt voortgebouwd op de conclusies van Thessaloniki
  • er is een gemeenschappelijke benadering is bereikt ten aanzien van de Commissievoorstellen inzake het uniforme visummodel en het uniforme model voor verblijfstitels
  • de Raad bevestigt dat de specificaties voor het toepassen van biometrische kenmerken in het Visa Informatie Systeem coherent zullen zijn met de specificaties van biometrische kenmerken die gebuikt zullen worden in het uniforme visummodel
  • ten behoeve van de implementatie van het voorstel voor het gebruik van biometrische kenmerken in het uniforme visummodel is een juridisch instrument nodig, waarin de verplichtingen en de uitzonderingsbepalingen voor de opslag van de biometrische kenmerken worden bepaald
  • de Commissie wordt uitgenodigd om een voorstel te doen tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Consulaire Instructies met het oog op de implementatie van de onderhavige voorstellen
  • de Commissie wordt uitgenodigd om in samenwerking met het technisch comité zo spoedig mogelijk met de ontwikkeling van de technische specificaties te beginnen ten behoeve van de implementatie van de maatregelen.

In de Raad wordt besproken dat de beveiliging van EU-visumstickers en verblijfsdocumenten van de lidstaten van de EU dient te worden verbeterd. De huidige regelingen voor deze documenten voorzien niet in het kunnen opnemen van biometrische kenmerken. De lidstaten, waaronder nadrukkelijk ook Nederland, hebben aangegeven dergelijke kenmerken wel zo spoedig mogelijk te willen invoeren, zodat een duidelijker verband kan worden gelegd tussen de houder, het paspoort en het visum. Tijdens de informele Raad op 28/29 maart 2003 werd de Commissie opgeroepen om met voorstellen te komen die de invoering van biometrische kenmerken mogelijk maakt. Deze oproep werd herhaald tijdens de Europese raad van Thessaloniki op 19/20 juni 2003. De onderhavige voorstellen (zie E090174) vormen hiervan het resultaat en leggen ook een verband met de op te richten informatiesystemen VIS en SIS II.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 20 juni 2007 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming heeft op 16 oktober 2006 een advies uitgebracht over het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie. Hierin wordt het hanteren van een uniform model voor verblijfstitels toegejuicht. Wel benadrukt de toezichthouder het belang van een hoog niveau van gegevensbescherming. Daarnaast beveelt hij de Raad en Commissie aan om vooralsnog niet toe te staan dat de chip in de verblijfsvergunning geschikt wordt gemaakt voor e-services. Hier zou eerst een uitgebreid impact assessment aan vooraf moeten gaan.

De "commissie Meijers" heeft op 25 november 2003 een kritisch advies uitgebracht m.b.t. dit onderwerp en meer in het algemeen over de ontwikkeling van SIS II en VIS.


Alle bronnen