Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); brief met de aanvullend geannoteerde agenda van de JBZ-raad (FH/nr. 584)23 november 2009
hoort bij ... E100015 - Raadsbesluit inzake het gebruik van informatietechnologie voor douanedoeleinden
E100001 - Ontwerp-Raadsbesluit betreffende de toestemming tot ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van banktransactiegegevens ten behoeve van het Terrorist Finance Tracking Programme (SWIFT overeenkomst)
E090303 - Voorstel voor een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090263 - Initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op een Besluit 2009/…/JBZ van de Raad van … betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ
E090222 - Ontwerp-Kaderbesluit 2009/.../JBZ betreffende de overdracht van strafvervolging (initiatief België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Litouwen, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden)
E090193 - Voorstel voor een kaderbesluit over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken (initiatief van Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden)
E090185 - Visum Informatiesysteem (VIS) - Stand van zaken
E090184 - Voorstel voor een besluit waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en het VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-Verdrag
E090182 - Mededeling: Wetgevingspakket betreffende de oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090149 - Verordening tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
E090123 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking)
E090100 - Mededeling: Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger (Stockholm Programma)
afkomstig van ... Ministerie van Justitie