E100015
Laatste revisie: 28-05-2010

E100015 - Raadsbesluit inzake het gebruik van informatietechnologie voor douanedoeleindenOnder het voorliggende Raadsbesluit kunnen persoonlijke en andere data uitgewisseld worden tussen douaneautoriteiten van de lidstaten. Het Raadsbesluit dient ter vervanging van de huidige Conventie inzake het Douane Informatie Systeem (DIS) van 26 juli 1995


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

Europees

Besluit 2009/91/JBZ werd aangenomen tijdens de JBZ-raad van 30 november-1 december 2009.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 november 2009 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies voor Justitie en voor de JBZ-Raad op 1 december 2009 werd verontwaardigd gereageerd op het feit dat de minister van Justitie tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 met twee ontwerpbesluiten akkoord is gegaan terwijl de Eerste Kamer geen instemming heeft gegeven. De minister heeft hierdoor in strijd gehandeld met de goedkeuringswet bij het Verdrag van Nice (wetsvoorstel 27818). Op 1 december 2009 heeft de voorzitter van de commissie voor de JBZ-Raad een brief aan de minister van Justitie gestuurd waarin om opheldering wordt gevraagd.

De commissie voor de JBZ-raad heeft op 8 december 2009 gesproken over de reactie van de minister van Justitie van 7 december 2009 op de brief van de commissie van 1 december 2009 over schending van het instemmingsrecht. De commissie besloot een brief terug te schrijven waarin zij in duidelijke bewoordingen stelt dat zij de beantwoording van haar brief niet bevredigend acht. De brief zal, gezien het feit dat de Minister van Justitie handelde met machtiging van de ministerraad, ook aan de minister-president worden verstuurd.

Op 15 december 2009 werd een brief aan de Minister van Justitie vastgesteld en verzonden. In de brief stelt de commissie voor de JBZ-Raad vast dat de handelwijze van de minister voorafgaand aan en tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 onjuist is geweest, en dat hij daarmee afbreuk heeft gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. De commissie gaat ervan uit dat de minister deze conclusie deelt. Een afschrift van de brief is aan de minister-president verzonden. De Minister van Justitie heeft bij brief van 21 januari 2010 gereageerd. De minister betreurt dat kennelijk de indruk is ontstaan dat hij de positie van de Eerste Kamer heeft willen schaden. Zijn ongebruikelijke handelwijze tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 heeft naar de mening van de regering de rol van de Eerste Kamer in de kern niet aangetast.

De commissie voor de JBZ-Raad heeft de brief van de minister van Justitie d.d. 21 januari 2010 tijdens haar vergadering op 2 februari 2010 voor kennisgeving aangenomen. 


Behandeling Raad

JBZ-Raad 30 november 2009 en 1 december 2009 (agendapunt 2t)

Uit het verslag blijkt dat onderhavig besluit is aangenomen.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat onder het voorliggende Raadsbesluit persoonlijke en andere data uitgewisseld kunnen worden tussen douaneautoriteiten van de lidstaten. Het Raadsbesluit dient ter vervanging van de huidige Conventie inzake het Douane Informatie Systeem (DIS) van 26 juli 1995 (OJ C 316, 27-11-1995, p. 33). Het Raadsbesluit (evenals de huidige conventie inzake DIS) is een van de instrumenten die de douane ten dienste staat voor douanesamenwerking onder de derde pijler (justitie). De modernisering van de DIS Conventie is opgepakt door een daartoe geïnstalleerde werkgroep waar ook Nederland deel van uitgemaakt heeft. Nationaal zijn de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken betrokken geweest evenals het College Bescherming Persoonsgegevens. Nederland kan instemmen met het voorliggende Raadsbesluit.


Behandeling Europees Parlement

Op 24 november 2009 werd er een wetgevingsresolutie aangenomen met betrekking tot het voorgestelde raadsbesluit. Er werden 84 amendementen voorgesteld door de Europarlementariërs.


Alle bronnen