E090263
Laatste revisie: 27-07-2010

E090263 - Initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op een Besluit 2009/…/JBZ van de Raad van … betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZHet Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) werd in 2001 opgericht op grond van Besluit 2001/427/JBZ (zie dossier E090232). In 2008/2009 vond een externe evaluatie van het ENCP plaats, waarbij de mogelijkheden in kaart werden gebracht om het functioneren van het netwerk te versterken. Uit de evaluatie bleek onder meer dat een grotere betrokkenheid van de nationale vertegenwoordigers bij de activiteiten van het netwerk nodig is. Ook een aantal andere wijzigingen was gewenst, bijvoorbeeld met betrekking tot de contactpunten, het secretariaat en de raad van bestuur. Onderhavig voorstel trekt besluit 2001/427/JBZ in en stelt een nieuw en gewijzigd besluit betreffende het ENCP vast.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2009/902/JBZPDF-document werd op 30 november 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L321 d.d. 8 december 2009.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 december 2009 werd een brief aan de Minister van Justitie vastgesteld en verzonden. In de brief stelt de commissie voor de JBZ-Raad vast dat de handelwijze van de minister voorafgaand aan en tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 onjuist is geweest, en dat hij daarmee afbreuk heeft gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. De commissie gaat ervan uit dat de minister deze conclusie deelt. Een afschrift van de brief is aan de minister-president verzonden. De Minister van Justitie heeft bij brief van 21 januari 2010 gereageerd. De minister betreurt dat kennelijk de indruk is ontstaan dat hij de positie van de Eerste Kamer heeft willen schaden. Zijn ongebruikelijke handelwijze tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 heeft naar de mening van de regering de rol van de Eerste Kamer in de kern niet aangetast.

De commissie voor de JBZ-raad heeft op 8 december 2009 gesproken over de reactie van de minister van Justitie van 7 december 2009 op de brief van de commissie van 1 december 2009 over schending van het instemmingsrecht.

De commissie besloot een brief terug te schrijven waarin zij in duidelijke bewoordingen stelt dat zij de beantwoording van haar brief niet bevredigend acht. De brief zal, gezien het feit dat de Minister van Justitie handelde met machtiging van de ministerraad, ook aan de minister-president worden verstuurd.

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies voor Justitie en voor de JBZ-Raad op 1 december 2009 werd verontwaardigd gereageerd op het feit dat de minister van Justitie tijdens de JBZ-Raad van 30 november 2009 met twee ontwerpbesluiten akkoord is gegaan terwijl de Eerste Kamer geen instemming heeft gegeven. De minister heeft hierdoor in strijd gehandeld met de goedkeuringswet bij het Verdrag van Nice (wetsvoorstel 27.818). Op 1 december 2009 heeft de voorzitter van de commissie voor de JBZ-Raad een brief aan de minister van Justitie gestuurd waarin om opheldering wordt gevraagd.

Op 13 oktober 2009 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) werd in 2001 opgericht op grond van Besluit 2001/427/JBZ (zie dossier E090232). In 2008/2009 vond een externe evaluatie van het ENCP plaats, waarbij de mogelijkheden in kaart werden gebracht om het functioneren van het netwerk te versterken. Uit de evaluatie bleek onder meer dat een grotere betrokkenheid van de nationale vertegenwoordigers bij de activiteiten van het netwerk nodig is. Ook een aantal andere wijzigingen was gewenst, bijvoorbeeld met betrekking tot de contactpunten, het secretariaat en de raad van bestuur. Onderhavig voorstel trekt besluit 2001/427/JBZ in en stelt een nieuw en gewijzigd besluit betreffende het ENCP vast.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 30 en 1 december 2009 (agendapunt 2x)

Blijkens de geannoteerde agenda betreft dit een voorstel om een aantal wijzigingen aan te brengen in de opzet van het Europese Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN). Deze wijzigingen komen voort uit een externe evaluatie die in 2008/2009 is uitgevoerd. Deze punten zijn uitgewerkt in dit ontwerp-Raadsbesluit. Nederland kan instemmen met deze tekst.

JBZ-Raad 23 oktober 2009 (agendapunt B5)

Uit het verslag blijkt dat de belangrijkste aanbevelingen van de evaluatoren waren om preventie hoger op de politieke agenda te zetten, om de structuur en de ondersteunende dienstverlening aan het EUCPN te versterken en om een duidelijker focus en lange termijnstrategie te ontwikkelen. Deze punten zijn uitgewerkt in dit ontwerp-Raadsbesluit.

Minister Hirsch Ballin onderstreepte het grote belang van preventie van criminaliteit en de goede Nederlandse ervaring met een op de persoon gerichte aanpak. Op regionaal niveau wordt met "clearing houses" gewerkt waarin organisaties als politie, jeugdzorg en gemeentelijke organisaties informatie bundelen om recidive te voorkomen. Deze aanpak zal door Nederland worden ingebracht in EUCPN-verband.

Daarnaast wees Minister Hirsch Ballin op het belang van preventie bij de bestrijding van mensenhandel. Hij gaf aan dat preventie bij mensenhandel moet plaatsvinden op het kruispunt van de vreemdelingenrechtelijke en de strafrechtelijke aanpak.

Het Voorzitterschap concludeerde dat binnen de Raad ten aanzien van dit ontwerp-kaderbesluit een algemene oriëntatie is vastgesteld. Nadat het advies van het Europees Parlement is ontvangen, zal dit ontwerp-kaderbesluit voor finale besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.

Blijkens de geannoteerde agenda betreft het een voorstel om een aantal wijzigingen aan te brengen in de opzet van het Europese Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN), dat in 2001 is opgezet met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van diverse aspecten van criminaliteitspreventie in de EU en het ondersteunen van acties ter voorkoming van criminaliteit. Deze wijzigingen komen voort uit een externe evaluatie die in 2008/2009 is uitgevoerd. De belangrijkste aanbevelingen van de evaluatoren waren om preventie hoger op de politieke agenda te zetten, om de structuur en de ondersteunende dienstverlening aan het EUCPN te versterken en om een duidelijker focus en lange termijnstrategie te ontwikkelen. Deze punten zijn uitgewerkt in dit ontwerp-Raadsbesluit. Nederland kan instemmen met deze tekst.

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van JAI (2009)7 weergegeven.


Alle bronnen