E090184
Laatste revisie: 14-01-2010

E090184 - Voorstel voor een besluit waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en het VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-VerdragDe Commissie heeft voorgesteld om een regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS. Dit voorstel bestaat uit een verordening en een Raadsbesluit.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)294PDF-document, d.d. 24 juni 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 november 2009 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op inhoudelijke gronden, omdat de Eerste Kamer een kritische houding aanneemt ten aanzien van de oprichting van nieuwe Europese (regelgevende) agentschappen en niet vaststaat dat oprichting ervan voor het operationele beheer van SIS II, VIS en Eurodac gewenst is. Verder verwijst zij ook op haar brief van 13 oktober 2009 over het wetgevingspakket betreffende de oprichting van dit agentschap, waarop nog geen antwoord is gekomen. Zonder beantwoording van de in de brief gestelde vragen kan niet worden ingestemd met onderhavig besluit.


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 904
  31 augustus 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)836
  24 juni 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)837
  24 juni 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)294
  24 juni 2009

Behandeling Raad

JBZ-Raad 30 november en 1 december 2009 (GC3)

De Commissie heeft voorgesteld om een regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS. Dit voorstel bestaat uit een verordening en een Raadsbesluit. Het Voorzitterschap wilde tijdens deze Raad polsen of er steun is voor het oprichten van een gezamenlijke administratie om de systemen VIS, SIS II en Eurodac te beheren. Tevens gaf het Voorzitterschap aan dat tot 31 december 2009 lidstaten formeel konden aangeven kandidaat voor de zetel te zijn.

Diverse lidstaten steunden de oprichting van het agentschap, een beperkt aantal is geen voorstander.

Minister Ter Horst gaf aan dat Nederland voorstander is van het agentschap mits de taken helder zijn gedefinieerd en afgebakend, het alleen uitvoerende taken betreft en de verschillende gegevensbeschermings- regimes goed worden toegepast. Daarnaast is Nederland benieuwd naar hoe het agentschap wordt aangestuurd en hoe de relatie tussen het agentschap en de lidstaten wordt vormgegeven.

Uit de geannoteerde agenda zal de Commissie voorstellen omeen regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS.

Nederland vindt dat het IT- agentschap geen regelgevende taken maar alleen uitvoerende taken zou moeten hebben. Bovendien moet de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het IT-agentschap, de lidstaten en de Commissie helder zijn. De lidstaten moeten hun bevoegdheden op het terrein van het beleid, inclusief behoeftestelling, en de implementatie van het beleid in de nationale onderdelen van Eurodac, SIS-II en VIS behouden. Een uitholling van de bevoegdheden is niet wenselijk.

In de Raad zal een oriënterend debat plaatsvinden onder meer over de vraag welke lidstaat de zetelovereenkomst (artikel 19) en vestigingsplaats zal krijgen. In een brief aan de Kamer zal het kabinet aangeven waarom Nederland zich niet zal inspannen het agentschap binnen te halen. Wat de beoogde kandidaten betreft, zal Nederland bij haar keuze als criteria mee laten wegen de goede bereikbaarheid, het niveau van ICT-ontwikkeling en het vermijden van desinvesteringen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft op 7 december 2009 een OpiniePDF-document over het onderhavige voorstel gepubliceerd. Daarin geeft hij aan dat hij voordelen ziet in het oprichten van een regelgevend agentschap voor het operationele beheer van bepaalde grootschalige IT-systemen. Zo'n agentschap zou echter alleen moeten worden opgericht wanneer de reikwijdte van zijn activiteiten en zijn verantwoordelijkheden duidelijk is gedefinieerd. In dat verband bespreekt de EDPS twee aan de verwerking van persoonsgegevens gerelateerde onderwerpen, te weten het risico van 'function creep' en de gevolgen voor de interoperabiliteit van de systemen.

 • PDF-document advies Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) - EDPS opinion
  7 december 2009

Alle bronnen