E090182
Laatste revisie: 21-01-2011

E090182 - Mededeling: Wetgevingspakket betreffende de oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtDe Commissie heeft voorgesteld om een regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS. Dit voorstel bestaat uit een verordening en een Raadsbesluit.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)292PDF-document, d.d. 24 juni 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 904
  31 augustus 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)836
  24 juni 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)837
  24 juni 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)292
  24 juni 2009

Behandeling Raad

JBZ-Raad 30 november en 1 december 2009 (GC3)

De Commissie heeft voorgesteld om een regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS. Dit voorstel bestaat uit een verordening en een Raadsbesluit. Het Voorzitterschap wilde tijdens deze Raad polsen of er steun is voor het oprichten van een gezamenlijke administratie om de systemen VIS, SIS II en Eurodac te beheren. Tevens gaf het Voorzitterschap aan dat tot 31 december 2009 lidstaten formeel konden aangeven kandidaat voor de zetel te zijn.

Diverse lidstaten steunden de oprichting van het agentschap, een beperkt aantal is geen voorstander.

Minister Ter Horst gaf aan dat Nederland voorstander is van het agentschap mits de taken helder zijn gedefinieerd en afgebakend, het alleen uitvoerende taken betreft en de verschillende gegevensbeschermings- regimes goed worden toegepast. Daarnaast is Nederland benieuwd naar hoe het agentschap wordt aangestuurd en hoe de relatie tussen het agentschap en de lidstaten wordt vormgegeven.

Uit de geannoteerde agenda bleek dat de Commissie zal voorstellen om een regelgevend agentschap op te richten voor het operationeel beheer van drie grootschalige IT-systemen, EURODAC, SIS-II en VIS. Dit voorstel bestaat uit een verordening en een Raadsbesluit.

Nederland vindt dat het IT- agentschap geen regelgevende taken maar alleen uitvoerende taken zou moeten hebben. Bovendien moet de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het IT-agentschap, de lidstaten en de Commissie helder zijn. De lidstaten moeten hun bevoegdheden op het terrein van het beleid, inclusief behoeftestelling, en de implementatie van het beleid in de nationale onderdelen van Eurodac, SIS-II en VIS behouden. Een uitholling van de bevoegdheden is niet wenselijk.

In de Raad zal een oriënterend debat plaatsvinden onder meer over de vraag welke lidstaat de zetelovereenkomst (artikel 19) en vestigingsplaats zal krijgen. In een brief aan de Kamer zal het kabinet aangeven waarom Nederland zich niet zal inspannen het agentschap binnen te halen. Wat de beoogde kandidaten betreft, zal Nederland bij haar keuze als criteria mee laten wegen de goede bereikbaarheid, het niveau van ICT-ontwikkeling en het vermijden van desinvesteringen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen