E090185
Laatste revisie: 01-11-2011

E090185 - Visum Informatiesysteem (VIS) - Stand van zakenHet VIS is het systeem dat ontwikkeld wordt door de Commissie conform de VIS-verordening en het Raadsbesluit en dat beoogt via de uitwisseling van visumgegevens, waaronder ook gelaatscan en vingerafdrukken, tussen lidstaten: de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid te verbeteren; visumshopping tegen te gaan; fraude te bestrijden; de (buiten)grenscontrole te verbeteren; personen te identificeren die niet (langer) voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging; bij te dragen aan het voorkomen van bedreigingen van de interne veiligheid.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het VIS is het systeem dat ontwikkeld wordt door de Commissie conform de VIS-verordening en het Raadsbesluit en dat beoogt via de uitwisseling van visumgegevens, waaronder ook gelaatscan en vingerafdrukken, tussen lidstaten: de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid te verbeteren; visumshopping tegen te gaan; fraude te bestrijden; de (buiten)grenscontrole te verbeteren; personen te identificeren die niet (langer) voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging; bij te dragen aan het voorkomen van bedreigingen van de interne veiligheid.

  • PDF-document verslag van de Commissie Europese Commissie - COM(2009)473
    15 september 2009

Behandeling Raad

JBZ-raad 9-10 juni 2011 (agendapunt 14)

Naar verwachting zal de Commissie de stand van zaken presenteren voor wat betreft de implementatie van het visuminformatiesysteem (VIS), waaronder de planning. 

De huidige planning van de Commissie is erop gericht om het VIS op 24 juni 2011 gereed te hebben voor gebruik. Dit betekent dat de leverancier van Commissie het centrale systeem gebruiksklaar heeft opgeleverd. Vervolgens sluiten de lidstaten de eigen systemen op het centrale systeem aan.

Daarnaast wordt er van de lidstaten verwacht om, conform artikel 48 van de Verordening 767/2008, zich gereed te melden om te starten met de registratie van visumaanvragen in het VIS in de eerste regio (Noord-Afrika) en te starten met de controles van visa met behulp van het VIS aan de buitengrenzen.

De Schengen-lidstaten hebben aangegeven voorkeur te hebben om de concrete ingebruikname van het VIS na de vakantie periode plaats te laten vinden. De commissie heeft om deze reden - uitgaande dat de huidige planning wordt gehaald - 11 oktober 2011 als startmoment voorgesteld.

De voorbereidingen in Nederland met betrekking tot de implementatie van het VIS lopen op schema. Nederland kan de stand van zaken aanhoren. 

JBZ-Raad 7-8 oktober 2010 (GC2)

De Europese Commissie heeft de stand van zaken gepresenteerd inzake de implementatie van het Visum Informatiesysteem (VIS), waaronder een bijgestelde planning. De Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken gaf aan dat het centrale systeem volgens de laatste planning op 24 juni 2011 gereed zal zijn en sprak de hoop uit dat alle lidstaten tegen die tijd klaar zijn om aan te sluiten op het centrale systeem. Een test gehouden op 23 augustus jl. is foutloos verlopen. De Eurocommissaris riep bovendien de lidstaten op hun consulaire posten op tijd voor te bereiden op de uitrol van het systeem.

Het kabinet vindt het spijtig dat het project wederom is vertraagd; de Commissie verwacht een vertraging tot eind juni 2011 voor het gereed komen van het centrale systeem. Eerder werd verwacht dat de uitrol eind 2010 plaats zou vinden. Nog steeds is voorzien dat de uitrol regionaal gefaseerd plaatsvindt, te beginnen in Noord-Afrika. De voorbereidingen in Nederland met betrekking tot de implementatie van het VIS lopen op schema.

JBZ-Raad 30 november en 1 december 2009 (GC1)

Het Voorzitterschap en de Commissie lichtten de stand van zaken toe van de uitrol van het Visum Informatie Systeem (VIS): door vertragingen in de ontwikkeling van het centrale systeem, en in een niet nader genoemde lidstaat, zal de uitrol naar verwachting pas in december 2010 voltooid kunnen worden.

De Commissie noemde deze planning zeer realistisch. Om de risico's van IT- projecten beter te beheersen in de toekomst heeft de Commissie het een voorstel gedaan tot oprichting van een IT-agentschap (zie dossier E090182.

Het Voorzitterschap concludeerde dat de Raad nota heeft genomen van de nieuwe planning.

JBZ-Raad 23 oktober 2009 (agendapunt GC1)

Blijkens het verslag presenteerde de Commissie de stand van zaken over de implementatie van het Visum Informatiesysteem (VIS). Aangegeven werd dat de technische problemen met het centrale systeem oplosbaar zijn, maar dat de operationele beschikbaarheid van het VIS er met zes maanden door zal worden vertraagd. Na 11 november a.s. is een betrouwbaar tijdschema op te stellen. De Commissie benadrukte dat alle nationale systemen, naast het centrale systeem, ook klaar moeten zijn voordat het VIS kan starten. Het Voorzitterschap concludeerde dat de voorbereidende werkzaamheden intensief zullen worden voortgezet en dat in de JBZ-Raad van 30 november -1 december a.s. een nieuw tijdschema zal voorliggen.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dit onderwerp opnieuw te zijn geagendeerd.

JBZ-Raad 21 september 2009 (agendapunt GC1)

Blijkens het verslag gaf het Voorzitterschap de stand van zaken van de uitrol van het Visum Informatie Systeem (VIS): het op 21 december a.s. voorziene operationeel worden van het VIS zal niet worden gehaald. Het Voorzitterschap gaf aan dat er begin oktober een nieuw tijdschema zal worden vastgesteld Tijdens de volgende JBZ-Raad zal dit onderwerp terugkomen.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat naar verwachting de Europese Commissie een stand van zaken zal presenteren voor wat betreft de implementatie van het Visum Informatiesysteem (VIS). Het EU-VIS is het systeem dat ontwikkeld wordt door de Europese Commissie conform de VIS-verordening en het Raadsbesluit en beoogt via de uitwisseling van visa-informatie tussen lidstaten:

  • de uitvoering gemeenschappelijk visumbeleid te verbeteren;
  • visumshopping tegen te gaan;
  • fraude te bestrijden;
  • (buiten)grenscontrole te verbeteren;
  • personen te identificeren die niet (langer) voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging;
  • bij te dragen aan het voorkomen van bedreigingen van de interne veiligheid.

In de Friends of VIS-vergadering van 13 juli 2009 heeft de Europese Commissie aangegeven technische problemen te ondervinden waardoor de oplevering van het centrale VIS-systeem met drie maanden wordt vertraagd. De Europese Commissie heeft in die vergadering aan de lidstaten gevraagd om transparant te zijn over de voortgang van de nationale projecten. Een aantal lidstaten heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om problemen te melden en aan te geven dat de huidige planning voor nationale onderdelen niet kan worden gehaald. Deze problemen leiden tot een vertraging van minimaal zes maanden. Dit betekent dat EU-VIS op zijn vroegst in juni 2010 operationeel kan zijn. Het Voorzitterschap en de Commissie analyseren thans de gevolgen en komen eind september 2009 met een nieuwe realistische planning.

De planning van Nederland wordt overigens niet beïnvloed door de vertraging. Nederland houdt daarom vast aan de eerder gemaakte planning van begin 2010 en ziet geen noodzaak om hiervan af te wijken.


Behandeling Europees Parlement

Op 22 oktober 2009 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de stand van zaken van het Visuminformatiesysteem (VIS). Het Europees Parlement maakt zich onder andere zorgen over de vertraging van de inwerkingtreding van VIS en benadrukt dat het Parlement continue op hoogte moet worden gehouden over de verdere ontwikkeling van het VIS.


Alle bronnen