E210017
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-04-2022

E210017 - Voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteitMet dit voorstel wil de Europese Commissie de EU-verordening nr. 910/2014 (de eIDAS-verordening) wijzigen. De Europese Commissie wil zo voldoen aan de vraag naar elektronische identiteitsoplossingen die zorgen voor identificatie en authenticatie van gebruikers met een hoge mate van zekerheid.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 12 april 2022 besloot de commissie de brief van 7 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij een gesprek met de staatssecretaris van BZK.

Europees

Op 30 augustus 2021 stuurde de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan de Europese Commissie over het voorstel. Hierin vraagt de Tsjechische Senaat verduidelijking over de ontoereikende termijn voor het aanmaken en afgeven van de Europese digitale identiteitspas door de afzonderlijke lidstaten en duidelijkheid over kwesties betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten voor mogelijke problemen in verband met de identificatie/authenticatie voor particuliere onlinediensten.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit

document Europese Commissie

COM(2021)281PDF-document, d.d. 3 juni 2021

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 april 2022 besloot de commissie de brief van 7 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij een gesprek met de staatssecretaris van BZK.

Op 7 april 2022 stuurde de staatssecretaris van BZK een antwoord op de brief met nadere vragen van 23 december 2021. Op dezelfde dag werd het nader verslag schriftelijk overleg vastgesteld (EK, F).

Op 23 december 2021 is de brief met nadere vragen verstuurd aan de staatssecretaris van BZK.

Op 21 december 2021 leverden de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole) gezamenlijk en PVV (Van Hattem) inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Op 7 december 2021 besprak de commissie het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, E) en besloot om op 21 december 2021 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Op 29 november 2021 stuurde de staatssecretaris van BZK een antwoord op de nadere vragen. Het verslag van een nader schriftelijk overleg werd op dezelfde dag vastgesteld (EK, E).

Op 5 oktober 2021 besloot de commissie de brief van de Europese Commissie (EK, D) voor kennisgeving aan te nemen en het voorstel te betrekken bij de behandeling van de voorstellen Wet digitale identiteit (34.972 en 35.868).

Eerder heeft de commissie bij meerderheid vastgesteld geen subsidiariteitsbezwaar voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Op 28 september 2021 werd een brief met nadere vragen aan de staatssecretaris van BZK verstuurd.

Op 27 september 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, D) op brief in het kader van de politieke dialoog (EK, B). De commissie bespreekt dit op een later moment.

Op 14 september 2021 besloten de fracties van de fracties van de PVV (van Hattem) en GroenLinks (Ganzevoort) inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering. Daarnaast gaven de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem) aan een subsidiariteitsbezwaar te hebben. Op 17 september deelden zij dit bezwaar met de overige commissieleden.

Op 10 september 2021 stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een antwoord (EK, C) op het schriftelijke overleg. Op 13 september 2021 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld.

Op 22 juli 2021 werd de brief (EK, B) in het kader van de politieke dialoog aan de Europese Commissie verstuurd.

Op 16 juli 2021 werd de brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd.

Op 13 juli 2021 leverden de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Koole) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

Op 8 juni 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en op 13 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Op 23 september 2021 stuurde de commissie voor Binnenlandse Zaken een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met vragen en opmerkingen over het voorstel. Op 29 november 2021 stuurde de minister een antwoord.

Op 17 juni 2021 besloot de commissie BiZa om het BNC-fiche horende bij het voorstel af te wachten en dit vervolgens te agenderen bij het nog in te plannen commissiedebat over e-ID.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 juli 2021 ontving de Kamer een BNC-fiche horende bij het voorstel.

Het kabinet geeft aan dat de eerste reacties van de lidstaten op het voorstel overwegend positief zijn. Een digitale identiteit portemonnee worden door alle lidstaten, waaronder Nederland, als relevante technologie gezien met veel potentieel. Meerdere lidstaten hebben volgens het kabinet vragen en twijfels over de korte termijnen voor inwerkingtreding. De positie van het Europees Parlement is nog niet bekend, maar het kabinet verwacht dat het Europees Parlement positief zal staan tegenover het initiatief van de Commissie.

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van de bevoegdheid is positief. Het voorstel vindt zijn rechtsgrondslag in artikel 114 VWEU. Artikel 114 geeft de EU de bevoegdheid tot harmonisatie van nationale wetgeving die de instelling en de goede werking van de interne markt betreft. Het kabinet kan zich vinden in deze voorgestelde rechtsbasis, aangezien het kabinet van mening is dat het voorstel de goede werking van de digitale interne markt faciliteert door met wederzijdse erkenning van elektronische identificatiemiddelen en harmonisatie van vertrouwensdiensten, veilige en betrouwbare elektronische transacties tussen bedrijven en overheden te bevorderen. Op het terrein van de interne markt heeft de EU een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid (artikel 4, lid 2, sub a, VWEU).

Het kabinet beoordeelt de subsidiariteit ook als positief. Het voorstel heeft volgens het kabinet tot doel te zorgen voor een goede werking van de digitale interne markt door met wederzijdse erkenning van eID's en met harmonisatie van vertrouwensdiensten veilige en betrouwbare elektronische transacties tussen burgers, bedrijven en overheden te bevorderen. Om deze doelstellingen te bereiken, is optreden op EU-niveau naar mening van het kabinet gerechtvaardigd, omdat hiermee volgens het kabinet een gelijk speelveld op de interne markt kan worden gecreëerd en belemmeringen op de interne markt kunnen worden weggehaald.

Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit ook als positief. De benadering om lidstaten te verplichten een eID en een digitale identiteit portemonnee te ontwikkelen en te laten erkennen voor grensoverschrijdend gebruik, acht het kabinet geschikt om de in het voorstel opgenomen doelstellingen ter bevordering van harmonisatie van de digitale interne markt te kunnen realiseren. Het voorstel geeft naar inziens van het kabinet kaderstellende verplichtingen waarbinnen de eID's en digitale identiteit portemonnees nationaal uitgewerkt kunnen worden. Het voorstel biedt naar mening van het kabinet voldoende ruimte aan lidstaten om eID's en digitale identiteit portemonnees zelf te ontwikkelen of marktinitiatieven goed te keuren en het geeft richting aan het doel om binnen de interne markt identiteitsgegevens en attributen veilig, betrouwbaar en eenvoudig te kunnen gebruiken in het publieke en het private domein. Daarnaast kan de koppeling van vertrouwensdiensten in de European Digital Identity Wallet naar mening van het kabinet tot een groter gebruik van deze vertrouwensdiensten leiden en maakt het voorstel voor de vertrouwensdiensten gebruik van bestaande systematiek. Daarmee is het kabinet van mening dat het voorstel zich verhoudt tot het doel en gaat het niet verder dan noodzakelijk om het doel te bereiken. Het kabinet vraagt daarbij wel aandacht voor een beheersbare uitvoering. Het voorstel voorziet nu in een verplichting voor lidstaten om binnen twee jaar na adoptie een nationale digitale identiteit portemonnee gerealiseerd of erkend te hebben die werkt voor grensoverschrijdend gebruik, terwijl juridische, beleidsmatige, organisatorische, procesmatige en technische aspecten om dit mogelijk te maken naar mening van het kabinet eerst uitwerking behoeven op EU- en nationaal niveau. Volgens het kabinet is van belang dat het voorstel ruimte laat voor gefaseerde invoering, waarbij begonnen wordt met de verplichte invoering en koppeling van eID-componenten, dat wil zeggen de identificatiefunctie in de digitale identiteit portemonnee. Wanneer dit gerealiseerd is, kunnen naar inziens van het kabinet lidstaten stapsgewijs attributen hieraan koppelen en in een digitale identiteit portemonnee invoeren. Het kabinet is daarbij van mening dat lidstaten in gezamenlijkheid de prioritering en het tijdspad kunnen bepalen, ook met het oog op de benodigde aanpassingen in nationale wet- en regelgeving.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstelPDF-document wenst de Europese Commissie EU-verordening nr. 910/2014 (de eIDAS-verordening) te wijzigen om een aantal knelpunten op te lossen.

Op de hedendaagse markt zou sprake kunnen zijn van een toenemende vraag naar elektronische identiteitsoplossingen, die, zowel in de private als de publieke sector, zorgen voor identificatie en authenticatie van gebruikers met hoge mate van zekerheid.

De huidige eIDAS-verordening zou niet aan deze vraag kunnen voldoen, bovendien zijn er bepaalde gebieden die niet onder de eIDAS-verordening vallen.

De Commissie streeft met het voorstel naar:

  • toegang tot zeer veilige en betrouwbare elektronische identiteitsoplossingen;
  • dat publieke en private diensten kunnen vertrouwen op veilige digitale identiteitsoplossingen;
  • dat natuurlijke en rechtspersonen bevoegd zijn om digitale identiteitsoplossingen te gebruiken;
  • dat deze oplossingen zijn gekoppeld aan een verscheidenheid aan attributen en dat het delen van identificatiedata beperkt wordt;
  • acceptatie van gekwalificeerde diensten in de EU en gelijke voorwaarden voor hun toepassing.

Deze verordening beoogt verder voor een geharmoniseerde aanpak te bevorderen van online veiligheid voor burgers en voor service providers zodat beide kunnen vertrouwen op digitale identiteitsoplossingen.

C(2021)3968

De commissie heeft tevens een aanbevelingPDF-document aan de lidstaten gepubliceerd, waarin wordt geadviseerd dat lidstaten aan een toolbox werken die de implementatie van de ‘European Digital Identity framework’ ondersteunt.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zijn in 2022 aanzienlijke vooruitgang boeken.

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO), Juridische Zaken (JURI), Burgelijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 30 augustus 2021 stuurde de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan de Europese Commissie over het voorstel. Hierin vraagt de Tsjechische Senaat verduidelijking over de ontoereikende termijn voor het aanmaken en afgeven van de Europese digitale identiteitspas door de afzonderlijke lidstaten en duidelijkheid over kwesties betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten voor mogelijke problemen in verband met de identificatie/authenticatie voor particuliere onlinediensten.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen