E210007
Laatste revisie: 15-09-2021

E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)De Europese Commissie heeft op 24 februari 2021 een voorstel voor de herziening van de roamingverordening gepubliceerd om ervoor te zorgen dat burgers op reis in de EU kunnen blijven roamen zonder extra kosten. De nieuwe verordening verlengt de huidige regels met 10 jaar. Daarnaast zorgt het voorstel ook voor nieuwe maatregelen inzake transparantie, servicekwaliteit en toegang tot noodcommunicatie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 5 augustus 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, D) op de brief met vragen van 25 mei 2021.

Europees

Op 14 juli 2021 publiceerde de commissie IMCO haar adviesPDF-document over de roamingverordening.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

document Europese Commissie

COM(2021)85PDF-document, d.d. 24 februari 2021

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 september 2021 nam de commissie het antwoord van de Europese Commissie (EK, D) voor kennisgeving aan.

Op 5 augustus 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, D) op de brief met vragen van 25 mei 2021.

Op 11 juni 2021 stuurde de staatssecretaris van EZK een antwoord op de brief van 18 mei 2021 en werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (EK, C). Op 15 juni 2021 nam de commissie het verslag schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 11 juni 2021 stuurde de staatssecretaris van EZK een antwoord op de brief van 18 mei 2021 en werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (EK, C). De commissie bespreekt dit op 15 juni 2021.

Op 25 mei 2021 is de brief met vragen en opmerkingen van de fractie van GroenLinks verstuurd aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (EK, B).

Op 18 mei 2021 is de brief met de vragen en opmerkingen van de fractie van GroenLinks verstuurd aan de staatssecretaris van EZK.

Op 11 mei 2021 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie ziet geen aanleiding voor indiening van een subsidiariteitsbezwaar.

Op 20 april 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 13 april 2021 verzocht de commissie de griffie na te gaan hoe de Tweede Kamer het voorstel behandelt en om het voorstel opnieuw te agenderen op 20 april 2021.

Op 2 april 2021 werd het BNC-fiche (EK, A) aan de Kamer verzonden.

Op 9 maart 2021 besloot de commissie het BNC-fiche af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

Op 1 juni 2021 heeft de commissie EZK een brief met vragen gestuurd naar de minister van EZK, onder meer over de roamingverordening. Op 9 juni 2021 stuurde de minister een antwoord (21.501-33, 866).

Op 13 april 2021 besloot de commissie EZK het voorstel te agenderen voor het commissiedebat op 1 juni 2021 over de Telecomraad van 4 juni 2021.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche (EK, A) van 2 april 2021 beschrijft het kabinet zijn standpunt ten aanzien van het voorstel. Het kabinet is voorstander van de Europese roamingregulering, omdat, aldus het kabinet, veel Nederlanders hiervan hebben geprofiteerd. Het kabinet is voorstander van verdere verlaging van groothandelsroamingtarieven, omdat dit volgens het kabinet leidt tot lagere kosten voor Nederlandse telecombedrijven, die kunnen doorwerken in de binnenlandse consumentenprijzen. Daarnaast is het kabinet er voorstander van dat consumenten in het buitenland voor zover technisch mogelijk dezelfde netwerkkwaliteit hebben als thuis. Het kabinet zet zich tijdens de onderhandelingen in voor behoud van dit plan.

Het kabinet heeft wel vragen over de uitwerking van de maatregel voor gelijke netwerkkwaliteit en over wat de Commissie bedoelt met 'voor zover technisch mogelijk.' Ook heeft het kabinet nog vragen over de praktische uitvoerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de welkom-SMS, die volgens het Commissievoorstel meer informatie zou gaan bevatten.

De bevoegdheid van de EU voor dit voorstel beoordeelt het kabinet als positief, omdat volgens artikel 114 VWEU de EU maatregelen kan vaststellen die betrekking hebben op het functioneren van de interne markt. Vanwege het grensoverschrijdend karakter van roaming staat het kabinet ook positief tegenover de subsidiariteit van het voorstel. Volgens het kabinet is ook gebleken dat individuele lidstaten onvoldoende in staat waren om dure roaming aan te pakken, en kan herschikking van EU-regels alleen op EU-niveau plaatsvinden. Verder is het kabinet positief over de proportionaliteit van het voorstel, omdat het volgens het kabinet bijdraagt aan een goed functionerende interne markt en omdat is gekozen voor de beperkte geldingsduur van tien jaar.

Volgens het kabinet lijkt de roamingregulering onder EU-lidstaten te worden gezien als een groot succes. Wel verwacht het kabinet dat landen met veel inkomend toerisme minder enthousiast zijn over verdere verlaging van groothandelstarieven, ook omdat zij eerder hebben aangegeven dat hun mobiele netwerkaanbieders niet kostendekkend konden zijn. Ook in het Europees Parlement lijkt er volgens het kabinet brede steun te zijn voor voorzetting van de roamingregulering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 24 februari 2021 een voorstelPDF-document voor de herziening van de roamingverordening gepubliceerd om ervoor te zorgen dat burgers op reis in de EU kunnen blijven roamen zonder extra kosten. De nieuwe verordening verlengt de huidige regels, die in 2022 zouden aflopen, met 10 jaar. Daarnaast zorgt het voorstel ook voor nieuwe maatregelen inzake transparantie, servicekwaliteit en toegang tot noodcommunicatie. Het voorstel heeft met name tot doel:

 • 1. 
  de transparantie te verbeteren inzake a) de servicekwaliteit; b) de communicatie over diensten met toegevoegde waarde (vermelding in 'welkomst-sms'); c) de toegang tot noodhulpdiensten, ook voor mensen met een beperking;
 • 2. 
  te zorgen dat burgers op reis in de EU dezelfde kwaliteit en snelheid van hun mobiele netwerkverbinding ervaren -mits deze netwerken beschikbaar zijn- als thuis;
 • 3. 
  de transparantie te verbeteren inzake nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde door een gecentraliseerde EU-database voor deze nummerreeksen te bouwen. Dit voorkomt onverwachte hoge kosten en rekeningen;
 • 4. 
  te waarborgen dat roamingklanten in het buitenland gratis nooddiensten kunnen bereiken en indien nodig de locatiegegevens kosteloos kunnen doorgeven.

In een tijd waarin niet-essentiële reizen worden ontmoedigd, is dit volgens de Europese Commissie een belangrijke stap bij de voorbereiding van een betere toekomst.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Dit voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zij in 2021 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 14 juli 2021 publiceerde de commissie IMCO haar adviesPDF-document over de roamingverordening.

Op 23 juni 2021 publiceerde de commissie ITRE haar amendementenPDF-document op de roamingverordening.

Op 25 mei 2021 publiceerde de commissie ITRE haar ontwerpverslagPDF-document over de roamingverordening.

De commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) is ingesteld als adviescommissie. De commissie Juridische zaken (JURI) is adviescommissie voor de herschikkingstechniek.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 9 juni 2021 publiceerde de Tjechische Senaat een politieke dialoogPDF-document over het voorstel. De Senaat stemde in met de verlenging van de roamingverordening, maar uitte nog zorgen over de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de communicatie die met name via de welkomst-sms binnenkomt.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen