E080129
Laatste revisie: 05-08-2010

E080129 - Mededeling over de evaluatie van de resultaten van verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG plus een voorstel voor een wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de GemeenschapSinds juni 2007 is een verordening van kracht die de hoogte van de roamingtarieven in de Unie reguleert met betrekking tot mobiele spraaktelefonie (E060146). Roaming heeft betrekking op het gebruik van het GSM-toestel of andere mobiele communicatiemiddelen (laptop) in het buitenland, waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele-netwerken in het gastland voor grensoverschrijdende communicatie. De tarieven die aanbieders van mobiele-netwerken elkaar daarvoor in rekening brengen bij gebruik van hun netwerk, zijn aanmerkelijk hoger dan de tarieven die in rekening worden gebracht bij binnenlands verkeer. Om aan deze praktijk een einde te maken is toen besloten tariefplafonds te introduceren (zogenaamd Eurotarief) voor zowel de tarieven die de mobiele aanbieders elkaar in rekening brengen ('wholesaletarieven'), als de tarieven die de abonnees moeten betalen aan hun aanbieders ('retailtarieven').

De Commissie komt nu met een mededeling waarin zij de huidige verordening evalueert, gekoppeld aan een voorstel tot amendering van deze verordening.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 544/2009PDF-document werd op 18 juni 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L167 d.d. 29 juni 2009.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)579PDF-document, d.d. 23 september 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 18 november 2008 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Economische Zaken (EZ) met daarbij het verzoek de Nederlandse delegatie naar de Interparlementaire Beneluxraad op de hoogte te brengen van eventuele behandeling door de commissie.

Op 25 november 2008 besloot de commissie EZ dat zij onderhavige dossier opnieuw wilde agenderen en zij heeft de mededeling tijdens de commissievergadering op 9 december 2008 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Commissie baseert de bevoegdheid van de EG op artikel 95 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Er is sprake van een gedeelde bevoegdheid.

Nederland kan zich vinden in de door de Commissie aangegeven bevoegdheid.

Nederland beoordeelt de subsidiariteit in het BNC-fiche positief. Het bij uitstek specifiek grensoverschrijdend karakter van de roamingtarieven is een belangrijke reden dat nationale maatregelen niet voldoende effect kunnen sorteren. Optreden op gemeen-schapsniveau is daarom gewenst.

Ook de proportionaliteit is positief. De voorgestelde maatregelen zijn eenvoudig en goed handhaafbaar en leiden daarom niet tot een noemenswaardige administratieve belasting van partijen. De keuze van de maatregelen (het ingrijpen zowel op wholesaleniveau (spraak, sms en data) als op retailniveau (spraak en sms)) leidt tot de min-ste verstoring van (de mogelijkheid tot) concurrentie tussen aanbieders. De vaststelling van een Eurotarief, waarbij het aan marktpartijen is toegestaan om met een lager tarief in alternatieve aanbiedingen te voorzien, leidt er toe dat efficiënte aanbieders een redelijke, maar niet buitensporige winstmarge kunnen behalen op hun roamingactiviteiten.

Nederland ondersteunt volledig dit initiatief van de Europese Commissie en acht dit zeer welkom in het licht van de politieke wens dat de consument niet wordt geconfronteerd met buitensporige tarieven als hij in andere lidstaten gebruik maakt van mobiele diensten. Daar de Nederlandse toezichthouder (OPTA) onvoldoende mogelijkheid heeft om in te grijpen in de buiten Nederland vastgestelde tarieven (die door de in Nederland opererende operators aan hun abonnees worden doorberekend), respectievelijk geen re-delijke doorberekening aan de gebruiker kan afdwingen, acht Nederland het noodzakelijk dat hiervoor ge-meenschappelijke maatregelen worden vastgesteld die gelden in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Uiteindelijk zullen concurrentie en transparantie zich zodanig moeten ontwikkelen dat retailregulering niet langer noodzakelijk is. De tijdelijkheid van de voorgestelde aanvullende regulering en het opnemen van een evaluatiemoment komen daaraan tegemoet.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 724
  7 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Sinds juni 2007 is een verordening van kracht die de hoogte van de roamingtarieven in de Unie reguleert met betrekking tot mobiele spraaktelefonie (E060146). Roaming heeft betrekking op het gebruik van het GSM-toestel of andere mobiele communicatiemiddelen (laptop) in het buitenland, waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele-netwerken in het gastland voor grensoverschrijdende communicatie. De tarieven die aanbieders van mobiele-netwerken elkaar daarvoor in rekening brengen bij gebruik van hun netwerk, zijn aanmerkelijk hoger dan de tarieven die in rekening worden gebracht bij binnenlands verkeer. Om aan deze praktijk een einde te maken is toen besloten tariefplafonds te introduceren (zogenaamd Eurotarief) voor zowel de tarieven die de mobiele aanbieders elkaar in rekening brengen ('wholesaletarieven'), als de tarieven die de abonnees moeten betalen aan hun aanbieders ('retailtarieven').

De Commissie komt nu met een mededeling waarin zij de huidige verordening evalueert, gekoppeld aan een voorstel tot amendering van deze verordening. De Commissie heeft de werking van de verordening getoetst aan de hand van o.a. halfjaarrapportages van de ERG en een publieke consultatie. Belangrijke bevindingen zijn dat met het van kracht gaan van deze verordening de tarieven voor het grensoverschrijdend mobiel telefoonverkeer binnen de Unie bij spraaktelefonie aanmerkelijk zijn gedaald. De consument krijgt echter als gevolg van afronding op hele minuten in plaats van op de daadwerkelijke gespreksduur in seconden meer in rekening gebracht. Voor wat betreft het verzenden van grensoverschrijdende sms-berichten liggen de gemiddelde tarieven aanmerkelijk hoger dan bij binnenlands gebruik. Het tarief voor data-roaming kent daarnaast een grote diversiteit in de verschillende lidstaten, met extreem hoge uitschieters. In dit laatste geval kan dit met name leiden tot buitensporig hoge rekeningen (' bill shock ') voor consumenten die zich tijdens het gebruik daar niet van bewust zijn.

Als gevolg van deze bevindingen wordt voorgesteld de huidige verordening aan te passen op de volgende vijf punten:

 • 1. 
  De verordening te verlengen met drie jaar, tot 2013, waarbij de tarieven jaarlijks verder worden verlaagd;
 • 2. 
  Een afrekening per seconde in te stellen bij bellen in een andere EU lidstaat uiterlijk na de eerste 30 seconden; bij gebeld worden altijd een afrekening per seconde;
 • 3. 
  Voor sms berichtjes ook een Eurotarief in te stellen ('wholesale' en' retail');
 • 4. 
  Voor data-roaming een 'wholesaletarief' per megabyte vast te stellen.
 • 5. 
  Operators worden verplicht om consumenten met betrekking tot roaming dataverkeer een afrekeningplafond aan te bieden dat zonder nadrukkelijke instemming niet kan worden overschreden, ter voorkoming van extreem hoge rekeningen. Deze verplichting zou moeten gaan gelden uiterlijk vanaf 1 juli 2010.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)579
  23 september 2008
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)580
  23 september 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2489
  23 september 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2490
  23 september 2008

Behandeling Raad

Verordening (EG) nr. 544/2009PDF-document werd op 18 juni 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L167 d.d. 29 juni 2009.

Op 27 november 2008 is het onderhavige dossier besprokenPDF-document tijdens de Raad Transport, telecommunicatie en Energie. Het voorstel werd goed ontvangen door de verschillende lidstaten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 16326/08
  27 november 2008

Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting wordt in april 2009 het rapport van de commissie Industrie, onderzoek en energie plenair behandelt.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen