E170018
  ruit icoon
Laatste revisie: 06-07-2017

E170018 - Commissiemededeling: Actieplan inzake financiële diensten voor de consumentMet het actieplan inzake financiële diensten voor de consument presenteert de Europese Commissie een 'routekaart' voor het verdiepen en rechtvaardiger maken van de Europese interne markt voor financiële consumentendiensten, zoals bankrekeningen, consumenten- en hypotheekkredieten en verzekeringen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De minister van Financiën stuurde zijn antwoord op de brief van 7 juni op 30 juni 2017. Op 4 juli 2017 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het Actieplan (34.749, A) en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens een plenaire zitting op 14 november 2017 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over het actieplan over financiële diensten voor consumenten.


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling: Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: Betere producten, meer keuze

document Europese Commissie

COM(2017)139PDF-document, d.d. 23 maart 2017

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De minister van Financiën stuurde zijn antwoord op de brief van 7 juni op 30 juni 2017. Op 4 juli 2017 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het Actieplan (34.749, A) en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.

Op 7 juni 2017 is de brief met vragen aan de minister van Financiën over het Actieplan financiële diensten voor de consument verstuurd.

Op 30 mei 2017 leverde de PvdA-fractie inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het voorstel. De fractie van D66 overweegt ook inbreng te leveren. De conceptbrief zal met de commissieleden gedeeld worden, voordat deze uitgestuurd wordt.

Op 9 mei 2017 heeft de commissie Financiën het voorstel in behandeling genomen en besloten op 30 mei 2017 schriftelijke inbreng te leveren voor de regering.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de publicaties van het voorstel en het rapport 'Accelerating the capital markets union: addressing national barriers to capital flows' om reactie van de regering verzocht. Op 2 mei 2017 stuurde de minister van Financiën de kabinetsappreciatie toe (zie 'Standpunt Nederlandse regering').


Standpunt Nederlandse regering

Op 2 mei 2017 stuurde de minister van Financiën, op verzoek van de Tweede Kamer, de kabinetsreactie aan de Eerste Kamer toe over het voorstel.

In de reactie op het actieplan schrijft de minister van Financiën aan de Tweede Kamer het verstandig te vinden dat de Commissie zich beperkt tot een aantal concrete acties om op korte termijn mee aan de slag te gaan (in 2017 en 2018). De regering ondersteunt de meeste acties die worden voorgesteld, omdat zij concrete voordelen voor consumenten en bedrijven kunnen opleveren. Bij enkele acties heeft de regering aanvullingen of bezwaren.

De regering constateert dat in het algemeen over de subsidiariteit en proportionaliteit van de in het actieplan genoemde maatregelen kan worden gezegd dat het vrije verkeer van kapitaal en diensten het hoofdbestanddeel van de fundamentele principes van de Europese interne markt vormen. Gegeven het grensoverschrijdende karakter dat inherent is aan de Europese interne markt is de subsidiariteit over het algemeen positief. Ten aanzien van de eventuele barrières die aan nationale verantwoordelijkheden raken, zoals consumentenbeschermingsvraagstukken, dient dit nader te worden beschouwd en is de grondhouding kritisch. De regering wijst erop dat Europese wet- en regelgeving niet tot een verlaging van het beschermingsniveau voor consumenten in Nederland mag leiden. Ook voor proportionaliteit geldt dat deze beordeeld moet worden aan de hand van concrete voorstellen. De in het actieplan aangekondigde wetgevende initiatieven zullen op een later moment in concrete voorstellen worden uitgewerkt; toetsing aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit vindt plaats bij de behandeling van deze concrete voorstellen in BNC-fiches.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met het actieplan inzake financiële diensten voor de consument (COM(2017)139) presenteert de Europese Commissie een 'routekaart' voor het verdiepen en rechtvaardiger maken van de Europese interne markt voor financiële consumentendiensten, zoals bankrekeningen, consumenten- en hypotheekkredieten en verzekeringen. Door de toegang tot financiële diensten in andere lidstaten te faciliteren, beoogt de Commissie de concurrentie op deze markt en de keuzemogelijkheden voor consumenten te vergroten. Zo kunnen consumenten in eigen land of in een andere lidstaat goedkopere en betere financiële diensten aanschaffen.

Het actieplan is een vervolg op het Groenboek Financiële Retaildiensten dat de Commissie in december 2015 publiceerde en bevat voorstellen voor acties op drie werkterreinen:

  • 1. 
    Vergroten van het consumentenvertrouwen en het mondiger maken van consumenten bij de aankoop van diensten in eigen land of in andere lidstaten . Een voorbeeld van een actie op dit terrein is het verlagen van tarieven voor grensoverschrijdende transacties in andere valuta dan de euro.
  • 2. 
    Verminderen van wettelijke en regelgevende belemmeringen voor bedrijven bij het aanbieden van financiële diensten in het buitenland . Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van gemeenschappelijke criteria voor het beoordelen van kredietwaardigheid en door het vergemakkelijken van het uitwisselen van gegevens tussen kredietregisters.
  • 3. 
    Ondersteunen van de ontwikkeling van een innovatieve digitale wereld die een aantal van de bestaande belemmeringen voor de interne markt kan wegnemen . Een voorbeeld hiervan is het samen met de private sector bezien hoe deze gebruik kan maken van elektronische identificatie.

Omdat technologie (FinTech) een cruciale rol speelt in de uitbreiding en het toegankelijker maken van de financiële diensten voor Europese consumenten, organiseert de Commissie tot 15 juni 2017 tevens een consultatie om informatie te verzamelen over de invloed van nieuwe technologieën op de financiële sector.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens een plenaire zitting op 14 november 2017 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over het actieplan over financiële diensten voor consumenten.

De ECON-commissie nam op 23 oktober 2017 een initiatiefverslagPDF-document aan over het actieplan voor financiële diensten voor consumenten.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen