E160016
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-10-2018

E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 13 september 2016 bespraken de commissies I&A/JBZ en V&J de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 augustus 2016 inzake de EU-VS Privacy Shield, en namen de brief voor kennisgeving aan.

Europees

Op 1 augustus 2016 is de uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L207/1PDF-document).


Kerngegevens

volledige titel

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende de adequaatheid van de bescherming die het EU-VS Privacy Shield biedt

document Europese Commissie

Draft Commission implementing decisionPDF-document, d.d. 29 februari 2016

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Op 1 augustus 2016 is de uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L207/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 september 2016 bespraken de commissies I&A/JBZ en V&J de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 augustus 2016 inzake de EU-VS Privacy Shield, en namen de brief voor kennisgeving aan.

Op 24 augustus 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie antwoord op de brief van de commissies I&A/JBZ en V&J van 18 juli 2016. Het antwoord van de minister zal door de commissies op 13 september 2016 worden besproken.

Op 12 juli 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer over EU-VS Privacy Shield, waarin hij ingaat op de verbeteringen in de diverse aanhangsels bij het besluit en herformuleringen van de overwegingen van het ontwerpbesluit.

Op 5 juli 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie antwoord op de vragen van de commissies I&A/JBZ en V&J inzake de EU-VS Privacy Shield (zie 34.353, I). De commissies bespraken de brief op 12 juli 2016, waarbji de fracties van D66 en SP hebben aangegeven nog inbreng voor nader schriftelijk overleg te zullen leveren in de komende dagen. Op 18 juli 2016 is de brief met vragen naar de minister van Veiligheid en Justitie verstuurd.

Op 29 juni 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer inzake de laatste stand van zaken betreffende de totstandkoming van het EU-VS shield. Ook stuurde de minister een brief met de vermelding dat de er overeenstemming is bereikt tussen de Europese Commissie en de VS over nadere aanpassingen van het Privacy Shield. Beide brieven worden door de commissies I&A/JBZ en V&J besproken op 12 juli 2016.

De leden van de commissies I&A/JBZ en V&J hebben op 31 mei 2016 inbreng voor schriftelijk overleg geleverd inzake de EU-VS Privacy Shield. De brief is op 3 juni 2016 naar de minister van Veiligheid en Justitie verstuurd (zie 34.353, I).

De commissies I&A/JBZ en V&J besluiten op 24 mei 2016 in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 29 april inzake het EU-VS Privacy Shield en de technische briefing d.d. 17 mei 2016 over het EU-VS Privacy Shield. De inbreng van de fractie van D66 zal worden verspreid in de commissie voor eventuele aansluiting door andere fracties en bijkomende vragen. De conceptbrief wordt op 31 mei 2016 voor goedkeuring geagendeerd.

Op 17 mei 2016 namen een aantal leden van de commissies I&A/JBZ en V&J de technische briefing door Europese Commissie over het EU-VS Privacy Shield plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Op 29 april 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over het EU-VS Privacy Shield. In de brief gaat de minister onder meer in op de inhoud van het akkoord, geeft hij een eerste beoordeling en schetst hij de procedure voor vaststelling en het mogelijke vervolg daarvan.

Op 19 april 2016 inventariseren de commissies I&A/JBZ en V&J welke leden wensen deel te nemen aan de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield op 17 mei 2016 in de Tweede Kamer.

Op 12 april 2016 bespreken de commissies I&A/JBZ en V&J het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 4 april 2016 inzake inzake het aanbod van een technische briefing EU-VS Privacy Shield. De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan en wensen deel te nemen aan de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield, bij voorkeur op een dinsdag.

Op 8 april 2016 kreeg de Eerste Kamer een brief met een aanbod voor een technische briefing over het EU US Privacy Shield, de commissies I&A/JBZ en V&J zullen deze brief op 12 april 2016 behandelen.

Op 1 maart 2016 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J 27 januari 2016 inzake de kabinetsappreciatie van het Schrems-arrest en de brief van de minister van V&J 16 februari 2016 inzake ontwikkelingen onderhandelingen EU-VS gegevensbescherming. De commissie besloot beide brieven te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van V&J op 8 maart 2016. Tevens levert de fractie van de SP naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg nadere schriftelijke inbreng.

Op 16 februari 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een brief met de stand van zaken van de onderhandelingen tussen de VS en de EU inzake gegevensbescherming naar aanleiding van de uitspraak van de Europese Hof van Justitie over Safe Harbour.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7-8 juli 2016 op 6 juli 2016 is het EU-VS Privacy Shield besproken.

Op 18 mei 2016 vond een algemeen overleg plaats met de minister van Veiligheid en Justitie inzake privacy en de EU VS Privacy Shield.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 april 2016 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de beoordeling van de EU -VS Privacy Shield.


Standpunt Nederlandse regering

Op 27 mei 2016 heeft de regering haar visie over het voorstel weergegeven in een BNC-fiche over de mededeling Trans-Atlantische gegevensstromen: herstel van vertrouwen door solide waarborgen COM(2016)117PDF-document.

Op 29 april 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over het EU-VS Privacy Shield. In de brief gaat de minister onder meer in op de inhoud van het akkoord, geeft hij een eerste beoordeling en schetst hij de procedure voor vaststelling en het mogelijke vervolg daarvan.

De beoordeling van de regering is over het geheel van het Shield overwegend positief. De minister van V&J komt daartoe omdat men zich op grond van aanmerkelijke inspanningen onder zeer hoge tijdsdruk de inhoud van de materiële normen heeft weten te verbeteren. Dat acht hij voor burgers én het bedrijfsleven van groot belang.

Hij is zich ervan bewust dat er bij de uitwerking van diverse onderdelen nog vragen zijn te stellen en nog wensen zijn te uiten. Hij realiseert zich daarbij ook dat de toegang van de overheid in de VS tot onder het Shield doorgegeven gegevens in veel gevallen mogelijk blijkt en dat de balans tussen privacy en veiligheid in Nederland op sommige vormen van toegang anders zou uitvallen. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de omstandigheid dat een oordeel over ander rechtsstelsel een zeer gevoelige zaak is.

De minister is het met de Commissie en de VS eens dat dit geheel uitzicht biedt op een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt aan doorgegeven gegevens. Hij denkt wel dat het mogelijk is de overwegingen van het ontwerpbesluit verder te versterken. Een systematische opsomming van de criteria die in het arrest van het HvJEU zijn vastgesteld, gevolgd door een expliciete toets van het Shield, zou denkbaar zijn. De Commissie heeft aangegeven daarvoor open te staan, mits daarvoor bij de lidstaten een ruim voldoende draagvlak bestaat. Nederland zal beoordelen of het zich kan aansluiten bij voorstellen die door andere lidstaten in het vooruitzicht zijn gesteld. De minister ziet, met inachtneming van deze marge voor een bescheiden verbetering, overigens ook geen goed alternatief voor het Shield.

Zie kamerstuk 34.353, EK, F voor de gehele appreciatie van het EU-VS privacy Shield.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 2 februari 2016 hebben de EU en VS overeenstemming bereikt over een nieuw raamwerk voor de trans-Atlantische doorgifte van persoonsgegevens, het zogenaamde EU-VS Privacy Shield. Het Privacy Shield is de opvolger van de Safe-Harbour overeenkomst die op 6 oktober 2015 door het Europese Hof van Justitie ongeldig werd verklaard in het Schrems-arrest (E150031).

Het Privacy Shield is formeel een ontwerpuitvoeringsbesluit gebaseerd op artikel 25, zesde lid, van richtlijn 95/46/EG en dient te worden vastgesteld door de Europese Commissie. Het ontwerpuitvoeringsbesluit gaat vergezeld van zeven Annexes (bijlagen). De belangrijkste elementen van het Privacy Shield zijn:

  • zwaardere verplichtingen voor bedrijven uit de VS die persoonsgegevens van onderdanen van de EU verwerken en verbeterd toezicht en handhaving door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Federal Trade Commission (FTC);
  • de toegang die Amerikaanse overheidsinstanties hebben tot gegevens van Europese burgers wordt beperkt en onderworpen aan waarborgen en controlemechanismen;
  • Europese burgers krijgen diverse beroepsmogelijkheden indien zij van mening zijn dat hun gegevens in het kader van de nieuwe regeling zijn misbruikt. Ondernemingen moeten binnen een bepaalde termijn op klachten reageren. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen klachten doorverwijzen naar het ministerie van Handel en de FCT. Alternatieve geschillenbeslechting zal gratis zijn. Voor klachten over de mogelijke toegang van nationale inlichtingendiensten zal een nieuwe ombudsman worden ingesteld;
  • Jaarlijks zal de werking van het Privacy Shield worden geëvalueerd;
  • De reikwijdte van het Privacy Shield is overigens beperkt tot bedrijven uit een aantal sectoren die zich bereid verklaren het Shield te aanvaarden. De financiële sector, de telecommunicatiesector en enkele andere sectoren vallen niet onder het Shield.

Voordat de Europese Commissie het ontwerpuitvoeringsbesluit kan vaststellen dient zij eerst advies te vragen aan de Artikel 29 Werkgroep, het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders. De Artikel 29 Werkgroep publiceerde haar advies op 13 april 2016. Vervolgens moet het ontwerpuitvoeringsbesluit worden voorgelegd aan het Artikel 31 Comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Indien zij een positief advies geven kan het besluit worden vastgesteld door de Europese Commissie. De verwachting is dat deze procedure nog voor de zomer van 2016 is afgerond.

Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie het EU-VS privacyshield aangenomen. De versie van de definitieve tekst is aan de bronnen toegevoegd.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 10-11 maart 2016

Tijdens de Raad het nieuwe raamwerk voor de doorgifte van trans-Atlantische persoonsgegevens besproken. Het zogenaamde EU-VS Privacy Shield ligt momenteel voor advies bij de Artikel 29 Working Party (het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders). De verwachting is dat zij op 12-13 april hun advies zullen presenteren. Uit het verslag blijkt de experts in het Artikel 31 comitologie-comité vervolgens moeten instemmen met het nieuwe raamwerk, waarna de Commissie kan overgaan tot formele adoptie van de "adequacy decision".


Behandeling Europees Parlement

Op 26 mei 2016 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen inzake trans-Atlantische gegevensstromen.

OP 25 mei 2016 heeft het Europees Parlement een debat gevoerd over de EU-VS privacy shield.

Op 17 maart 2016 hield de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement een hoorzitting over de nieuwe EU-VS Privacy Shield overeenkomst met onder andere de Europese Commissie, de EU Toezichthouder voor Gegevensbescherming, en de vertegenwoordigers van de Artikel 29 Werkgroep.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De commissie voor Europese Zaken van het Franse Parlement heeft op 11 mei 2016 een motie aangenomen inzake het EU-VS privacy shield verdrag.


Reacties Derden

Op 30 mei 2016 publiceerde de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) zijn opinie over de EU-VS Privacy Shield waarin hij practische oplossingen biedt die ingaan op sommige zorgen die het voorstel oproept aan te pakken.


Achtergrondartikelen

In het Nederlands Juristenblad (NJB) is op 29 april 2016 een artikel verschenen over de betekenis van de Safe Harbor uitspraak van het Europese Hof voor datadoorgiftes naar de VS.


Alle bronnen