E120050
  ruit icoon
Laatste revisie: 17-02-2014

E120050 - Commissiemededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te versterkenDe Commissie heeft een actieplan gepresenteerd voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de EU. Dit plan reikt een hele reeks maatregelen aan, voor nu en voor de toekomst, om de lidstaten te helpen hun belastinggrondslagen te verdedigen en miljarden euro's aan wettelijk verschuldigde belastingen te recupereren. Daarnaast heeft de Commissie ook twee aanbevelingen aangenomen die de lidstaten moeten bewegen tot onmiddellijke en gecoördineerde actie om specifieke dringende knelpunten aan te pakken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De brief van de staatssecretaris Financiën werd op 11 februari 2014 besproken tijdens de commissievergadering Financiën. De fractie van de SP heeft verzocht om een korte heropening op 25 maart 2014 van het debat over Internationaal Fiscaal (Verdrags)beleid van 21 januari 2014, waarna de aangehouden motie-Elzinga (25087, G) mogelijk in stemming wordt gebracht.

Europees

Tijdens de Europese Raad op 22 mei 2013 stond naast energie ook belastingen op de agenda. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012) 722PDF-document, d.d. 6 december 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De brief van de staatssecretaris Financiën werd op 11 februari 2014 besproken tijdens de commissievergadering Financiën. De fractie van de SP heeft verzocht om een korte heropening op 25 maart 2014 van het debat over Internationaal Fiscaal (Verdrags)beleid van 21 januari 2014, waarna de aangehouden motie-Elzinga (25087, G) mogelijk in stemming wordt gebracht.

In een brief van 27 januari 2014 gaat de staatssecretaris van Financiën in op een tweetal vragen die werden gesteld tijdens het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen op 21 januari 2014. Tijdens dit debat werd gevraagd waarom de regering ervoor kiest om de door de Europese Commissie voorgestelde algemene anti-misbruikmaatregel niet te steunen. De regering is van mening dat dit een verkeerd instrument is om belastingontwijking aan te pakken en zelfs kan leiden tot een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. 

Het verslag schriftelijk overleg met de regering werd betrokken bij het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen op 21 januari 2014. Tijdens dit debat werd onder andere gevraagd om een vergelijking tussen de fiscale elementen van het vestigingsklimaat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

De commissie Financiën heeft op 10 september 2013 de reactie van de Europese Commissie van 31 juli 2013 besproken en deze voor kennisgeving aangenomen. 

De Europese Commissie stuurde op 31 juli 2013 een reactie op de gestelde vragen van de fracties van SP en GroenLinks in de commissie Financiën over het actieplan. Deze zal na het zomerreces worden besproken in de vergadering van de commissie voor Financiën. 

De commissie besloot op 19 maart 2013 het verslag schriftelijk overleg met de regering te betrekken bij het voorziene debat over de Notitie Fiscaal  Verdragsbeleid 2011 (25.087) en de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 17 januari 2013 inzake belastingheffing internationale ondernemingen (EK, 33.402, M). 

De staatssecretaris van Financiën heeft de vragen van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks per brief beantwoord op 12 maart 2013

De commissie Financiën heeft op 12 februari 2013 de conceptbrieven aan de regering en aan de Europese Commissie met enkele wijzigingen vastgesteld. 

De commissie Financiën heeft op 22 januari 2013 besloten dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA, SP en GroenLinks

De commissie Financiën heeft op 11 december 2012 de procedure voor behandeling van de mededeling en aanbevelingen besproken en besloten dat zij op 22 januari 2013  inbreng kan leveren voor schriftelijk overleg met de regering. 


Behandeling Tweede Kamer

Op 23 januari 2013 vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met de staatssecretaris van Financiën over belastingverdragen. Hierbij is ook het BNC-fiche van de regering over het actieplan en de aanbevelingen tegen belastingfraude en -ontwijking betrokken. De staatssecretaris liet weten dat het actieplan de komende maanden wordt besproken in een High Level Working Group en dat het naar verwachting in juni 2013 wordt geagendeerd voor een vergadering van de ECOFIN.

Naar aanleiding van een verzoek uit de Tweede Kamer heeft de minister van Financiën op 11 december 2012 een brief gestuurd met daarin de mededeling dat de Europese Commissie op 6 december 2012 het onderhavige actieplan heeft gepubliceerd en dat de regering zo snel mogelijk een appreciatie zal sturen van dit actieplan. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering verwelkomt in het BNC-fiche onder andere de aandacht die de Europese Commissie besteedt aan de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, zowel in de interne markt als in de context van bilaterale belastingverdragen met landen buiten de Europese Unie en het creëren van een gelijk internationaal speelveld.

Nederland is een groot voorstander van een beter gebruik van de bestaande Europese instrumenten voor administratieve samenwerking (met name fiscale inlichtingenuitwisseling) en een goede implementatie van de onlangs vastgestelde nieuwe regelgeving. Dit is een krachtige stimulans voor de compliance van belastingplichtigen.

Vooral de brede invoering van automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen (dus zonder voorafgaand verzoek) vanaf 2014 voor een aantal categorieën inkomsten en bezit is van belang vanuit een oogpunt van transparantie, fraudebestrijding en efficiency. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op de Europese Raad van maart 2012 hebben de lidstaten de Commissie gevraagd "snel concrete manieren uit te werken om belastingfraude en belastingontduiking beter te bestrijden, ook in relatie tot derde landen".

De Commissie heeft op 6 december 2012 een actieplan gepresenteerd voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de EU. Dit plan reikt een hele reeks maatregelen aan, voor nu en voor de toekomst, om de lidstaten te helpen hun belastinggrondslagen te verdedigen en miljarden euro's aan wettelijk verschuldigde belastingen te recupereren. Daarnaast heeft de Commissie ook twee aanbevelingen aangenomen die de lidstaten moeten bewegen tot onmiddellijke en gecoördineerde actie om specifieke dringende knelpunten aan te pakken.

De eerste aanbeveling verlangt een krachtdadig optreden van de EU tegen belastingparadijzen, dat de huidige internationale maatregelen overstijgt. De lidstaten worden aangemoedigd om gebruik te maken van gemeenschappelijke criteria voor het identificeren van belastingparadijzen en landen die hieraan voldoen, op een nationale zwarte lijst te plaatsen. De aanbeveling bevat ook specifieke maatregelen om deze niet-EU-landen ervan te overtuigen om de EU-normen inzake bestuur toe te passen. 

De tweede aanbeveling betreft agressieve fiscale planning. Zij reikt handvatten aan om wetstechnische gebreken en leemten te herstellen waarvan een aantal bedrijven misbruik maakt om hun deel van de fiscale last niet te moeten dragen. De lidstaten worden aangemoedigd om hun dubbelbelastingverdragen aan te scherpen zodat deze niet tot gevolg kunnen hebben dat heffing helemaal achterwege blijft. Zij zouden ook een gemeenschappelijke algemene antimisbruikregel moeten invoeren op grond waarvan ze alle kunstmatige constructies die zijn opgezet om belastingen te ontgaan, kunnen negeren en in plaats daarvan belasting kunnen heffen op basis van de economische realiteit.

De Europese Commissie heeft een nieuwe website gelanceerd over belastingontduiking en belastingontwijking. 


Behandeling Raad

Op 22 mei 2013 sprak de Europese Raad over de noodzaak van bestrijding van belastingontduiking en belastingfraude. In dit verband heeft de Europese Raad de noodzaak onderstreept van automatische gegevensuitwisseling over een breed scala aan inkomsten, zowel op Europees als mondiaal niveau. De Europese Raad heeft opgeroepen de herziening van de Spaartegoedenrichtlijn voor het einde van het jaar aan te nemen. Tevens roept de Europese Raad op tot aanname van het pakket aan BTW anti-fraudemaatregelen in juni 2013. 

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van 13-14 mei 2013 zijn enkele conclusies aangenomen met betrekking tot belastingontduiking en belastingfraude. De Raad nodigt onder andere komdne Voorzitterschappen uit om verder te werken aan manieren om belastingontduiking en belastingfraude aan te pakken.

De Europese Commissie heeft tijdens de ECOFIN van 21-22 januari 2013 de mededeling en twee aanbevelingen om belastingfraude en belastingontduiking tegen te gaan gepresenteerd. Verschillende lidstaten spraken expliciet hun steun uit voor dit Commissie initiatief, ook de Nederlandse regering onderschrijft de inzet van de Commissie. Het Voorzitterschap concludeerde dat het dossier in werkgroepen verder zal worden besproken en in een latere fase terug zal komen op de agenda van de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 21 mei 2013 heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen. Hierin dringt het EP er onder andere bij de lidstaten op aan hun engagement na te komen, het actieplan van de Commissie te omarmen en de twee aanbevelingen volledig uit te voeren.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Resolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2013 over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2013)0205
    21 mei 2013
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen