E120043
  ruit icoon
Laatste revisie: 02-11-2012

E120043 - Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013In deze Commissiemededeling stelt de Europese Commissie haar jaarlijkse strategienota voor, waarin zij haar beleid voor de uitbreiding van de Europese Unie uiteenzet. Het document bevat een evaluatie van de vooruitgang die kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaten de afgelopen twaalf maanden hebben gemaakt. De mededeling betreft de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de commissiemededeling 23 oktober 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 10 oktober 2012 heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse uitbreidingsstrategie gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)600PDF-document, d.d. 10 oktober 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de commissiemededeling 23 oktober 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken heeft op 11 oktober 2012 gesproken over de Uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie. Men heeft besloten de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken te verzoeken zo snel mogelijk de kabinetsappreciatie van deze mededeling aan de Kamer te zenden.

Daarnaast zal de Eurocommissaris voor Uitbreiding worden uitgenodigd voor een gesprek in de Tweede Kamer in november. In diezelfde maand wil men de thematisch algemeen overleg plannen met als onderwerp 'EU-uitbreiding'.

Als laatste besloot men de Servische vicepremier voor EU-integratie in de tweede

helft van november 2012 te ontvangen voor een gesprek over de vorderingen van Servië in het kader van het EU-uitbreidingsproces.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 oktober 2012 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de uitbreidingsstrategie van de EU 2012-2013. De Europese Commissie maakt conform de appreciatie een verdiepingsslag op het uitbreidingsbeleid en stelt rechtsstaat ferm centraal. Lessen uit eerdere toetredingen worden meegenomen. 'Nieuwe Methodiek' (snel openen en laat sluiten hoofdstukken 23 (rechtsstaat en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid) is fundament voor toekomstige onderhandelingen, allereerst met Montenegro.

Het Kabinet blijft 'strikt en fair' . Conditionaliteit staat voorop. Kernbegrippen: rechtsstaat & track record . Men is tevreden dat de Europese Commissie dit nu internaliseert. Kwalitatief hoogwaardige uitbreiding in ieders belang. Transformatieve kracht uitbreiding vergroot interne markt en bevordert stabiliteit in Europa aldus de samenvatting van de appreciatie.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze Commissiemededeling stelt de Europese Commissie haar jaarlijkse strategienota voor, waarin zij haar beleid voor de uitbreiding van de Europese Unie uiteenzet. Het document bevat een evaluatie van de vooruitgang die kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaten de afgelopen twaalf maanden hebben gemaakt. De mededeling betreft de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland.

De focus van het uitbreidingsbeleid ten aanzien van de landen in de Westelijke Balkan is met name gelegen in het vereiste van de rule of law, waarbij de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad en het hervormen van de rechterlijke macht de bijzondere aandacht van de Commissie hebben.

Ten aanzien van Kroatië , waarvan de toetredingsonderhandelingen reeds zijn beëindigd, bevestigt de Commissie dat het land naar verwachting op 1 juli 2013 gereed is EU-lidstaat te worden. De vooruitgang bij het overnemen van het acquis wordt gemonitord. Inspanningen zijn nog nodig op een aantal specifieke gebieden, waaronder mededingingsbeleid, rechtspraak en fundamentele rechten, justitie, vrijheid en veiligheid.

In juni 2012 zijn de toetredingsonderhandelingen gestart met Montenegro . In de Mededeling wordt gesteld dat Montenegro blijft voldoen aan de vereiste politieke criteria voor het lidmaatschap van de EU. Wel stelt de Commissie dat meer inzet nodig is op het gebied van de rule of law.

Servië heeft de status van kandidaat-lidstaat verkregen in maart 2012. De onderhandelingen in het toetredingsproces zijn echter nog niet gestart, mede vanwege de gespannen relatie van Servië met Kosovo. De Commissie roept Servië op deze relatie te normaliseren.

In de Mededeling herhaalt de Europese Commissie haar aanbeveling aan de Europese Raad om de toetredingsonderhandelingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië te starten, ondanks het nog lopende dispuut met Griekenland over de naam van de republiek.  

Ten aanzien van Albanië beveelt de Commissie de Europese Raad aan om de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, onder de voorwaarde dat hervormingen op gebied van rechtspraak en van ambtenarij en een herziening van de parlementaire procedures worden ingezet.

De Commissie raadt tevens aan om gesprekken te starten met Kosovo voor het sluiten van een Associatie- en Stabilisatieovereenkomst.

Tot slot constateert de Commissie dat slechts beperkte vooruitgang is geboekt in de hervormingen in Bosnië en Herzegovina

Naar aanleiding van het conflict van Turkije met Cyprus zijn een groot deel van de toetredingsonderhandelingen met Turkije geblokkeerd. De Commissie roept de Europese Raad op de onderhandelingen te herstarten. Zij toont zich echter bezorgd over de beperkingen van het recht op vrije meningsuiting in Turkije.

De besprekingen met IJsland maken volgens de evaluatie goede vooruitgang. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen