E120014
Laatste revisie: 25-07-2012

E120014 - Gezamenlijke commissiemededeling: presentatie van een nieuw Europees NabuurschapsbeleidDe mededeling maakt deel uit van een pakket van documenten over het herziene Europees Nabuurschapsbeleid (ENB). In mei 2011 heeft de Europese Unie het Nabuurschapsbeleid herzien, waarbij het zogenaamde 'meer voor meer'-principe leidend is geworden. Landen die ernst maken met hervormingen worden beloond met meer en bredere EU-steun.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling op 22 mei 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Buitenlandse Zaken enkele conclusies aangenomen over het Europees Nabuurschapbeleid en het Oostelijk Partnerschap (E120013) en de voortgang die geboekt is in beide dossiers. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

JOIN(2012)14PDF-document, d.d. 15 mei 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling op 22 mei 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. Deze zal in een komende commissievergadering voor procedure worden geagendeerd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 juni 2012 heeft de kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken waarbij ook de onderhavige commissiemededeling en het bijbehorende BNC-fiche op de agenda stonden. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche onder andere weten dat zij deze mededeling, die laat zien dat de Unie in het algemeen snel en doortastend heeft gehandeld door na de omwentelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten het ENB aan te passen en te intensiveren verwelkomt. Nederland is van oordeel dat de juiste beleidskeuzes gemaakt zijn en dat het er nu op aankomt de gekozen benadering nader uit te werken en te verfijnen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling maakt deel uit van een pakket van documenten over het herziene Europees Nabuurschapsbeleid (ENB). In mei 2011 heeft de Europese Unie het Nabuurschapsbeleid herzien, waarbij het zogenaamde 'meer voor meer'-principe leidend is geworden. Landen die ernst maken met hervormingen worden beloond met meer en bredere EU-steun.

Het onderhavige ENB-pakket evalueert het eerste jaar waarin de nieuwe aanpak is uitgerold. Daarbij beschrijft de mededeling de ontwikkelingen in de partnerschapslanden en geeft het een overzicht van het antwoord van de EU daarop. Significante vernieuwingen in de EU-aanpak zijn volgende Commissie onder meer: het aanstellen van een Speciaal EU Gezant voor de zuidelijke Mediterrane regio, het instellen van een reeks financiële ondersteuningsprogramma's (SPRING en EaPIC), verbreding van de financiële ondersteuning van partnerlanden met middelen van buiten de EU-begroting, en de lancering van de zogenaamde 'Civil Society Facility '. De mededeling bevat eveneens een routekaart voor verdere implementatie van het Oostelijk Partnerschap. 


Behandeling Raad

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Buitenlandse Zaken enkele conclusies aangenomen over het Europees Nabuurschapbeleid en het Oostelijk Partnerschap (E120013) en de voortgang die geboekt is in beide dossiers. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen