E110087
  klaver icoon
Laatste revisie: 04-05-2012

E110087 - Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstatenOp grond van voorliggend besluit worden de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, zoals vastgesteld in de bijlage bij het Besluit van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (Besluit nr. 2010/707/EUPDF-document), gehandhaafd voor 2012.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Tijdens de commissievergadering van 13 december 2011 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het voorstel voor een besluit voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 23 november 2011 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)813PDF-document, d.d. 23 november 2011

rechtsgrondslag

artikel 148, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Op 4 mei 2012 werd Besluit 2012/238/EUPDF-document gepubliceerd in Pb EU L119.


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering van 13 december 2011 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het voorstel voor een besluit voor kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht gepresenteerde voorstellen van de Europese Commissie heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 6 december 2011 besloten het voorstel voor een besluit voor procedure te agenderen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op grond van voorliggend besluit worden de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, zoals vastgesteld in de bijlage bij het Besluit van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (Besluit nr. 2010/707/EUPDF-document), gehandhaafd voor 2012.

De vier richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid zijn:

  • De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen en arbeidskwaliteit bevorderen (richtsnoer 7);
  • Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet en een leven lang leren bevorderen (richtsnoer 8);
  • De kwaliteit en de prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair of gelijkwaardig onderwijs vergroten (richtsnoer 9);
  • Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden (richtsnoer 10)

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)813
    23 november 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen