E110013
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-07-2014

E110013 - Verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van de SchengengrenscodeDe Europese Commissie stelt voor de Schengengrenscode te wijzigen om gecontroleerde overschrijding van de binnen‑ en buitengrenzen van de EU te vergemakkelijken. De bedoeling is dat de grenscontroles sneller verlopen en reizigers en grenswachters krijgen meer rechtszekerheid. Het voorstel kan de praktische problemen verhelpen die aan het licht zijn gekomen tijdens de eerste jaren dat de Schengengrenscode is toegepast.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

De commissie voor de JBZ-Raad heeft het voorstel tot wijziging van verordening (EG) nr. 562/2006 op 22 maart 2011 voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

De verordening werd op 26 juni 2013 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en op 29 juni 2013 gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord

document Europese Commissie

COM(2011)118PDF-document, d.d. 10 maart 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Verordening (EU) nr. 610/2013PDF-document werd op 29 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L182.

Op 22 mei 2014 werd ter implementatie een Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad  ingediend (zie kamerstukken in de serie 33.944).


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 maart 2011 heeft de commissie voor de JBZ-Raad heeft het voorstel tot wijziging van verordening (EG) nr. 562/2006 voor kennisgeving aangenomen. 


Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel behelst een wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de zogenaamde Schengengrenscode, die op 13 oktober 2006 in werking is getreden. De Schengengrenscode is een communautaire code met normen en procedures voor het overschrijden van de EU-buitengrenzen en het herinvoeren van controles aan de binnengrenzen. Tevens bevat het voorstel een aantal wijzigingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 1985. Het voorstel moet voor meer duidelijkheid zorgen en een aantal praktische problemen verhelpen die na vier jaar ervaring met de Schengengrenscode aan het licht zijn gekomen. Het voorstel heeft geen betrekking op initiatieven als de totstandbrenging van een EU-inreis/uitreissysteem (entry exit system) of een EU-programma voor geregistreerde reizigers (registered traveller programme). Daarvoor worden aparte voorstellen gelanceerd.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen:

  • Een duidelijke omschrijving van de berekeningsmethode voor "een verblijf van ten hoogste drie maanden per periode van zes maanden";
  • Verduidelijking van de vereiste geldigheidsduur van reisdocumenten van personen zonder visum;
  • Snellere grenscontroles door gescheiden doorgangen voor niet-visumplichtige reizigers;
  • Een betere opleiding voor grenswachters met het oog op het herkennen van bijzonder kwetsbare niet-begeleide minderjarigen en slachtoffers van mensenhandel;
  • De mogelijkheid afwijkingen toe te staan voor het in- en uitreizen van leden van reddingsdiensten, politie en brandweer in noodsituaties;
  • De mogelijkheid voor lidstaten om met naburige derde landen bilaterale overeenkomsten te sluiten over samenwerking bij grenscontroles in de vorm van gemeenschappelijke grensdoorlaatposten.

Behandeling Raad

Op 20 juni 2013 is het voorstel zonder discussie aangenomen tijdens de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. De verordening zal binnenkort worden gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 12 juni 2013 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen met zijn standpunt in eerste lezing over het verordeningsvoorstel.

Op 13 september 2012 heeft de Conferentie van Voorzitters van het EP besloten de onderhandelingen over de vijf dossiers die sinds 14 juni 2012 stil lagen, tot een voor het parlement bevredigende uitkomst zou zijn gevonden in het Schengen governance dossier (zie dossier E110049), te hervatten.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen