JBZ-Raad (32.317); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 en 19 juli 2011 (TK, nr. 68)18 juli 2011
hoort bij ... E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E110013 - Verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van de Schengengrenscode
E100036 - Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E090126 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
E090123 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie