E100021
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-06-2010

E100021 - Verslag over de werking van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheerDit document betreft een verslag over de werking van het Inter-institutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (IIA).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Mededeling is gepubliceerd


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)185PDF-document, d.d. 27 april 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft het verslag op 15 juni 2010 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling beslaat een analyse van de werking van het Inter-institutioneel Akkoord inzake begrotingsdiscipline en goed financieel beheer (IIA). Dit IIA bevat bepalingen over onder meer de planning, uitvoering en controle op de EU begroting. Het is een politiek akkoord tussen de drie instituties (Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie), goedgekeurd op 17 mei 2006 en beslaat de periode 2007-2013.  Het IIA (en bijlage II daarvan) heeft volgens de Europese Commissie de samenwerking tussen de instituties verbeterd en bijgedragen tot een vlotter verloop van de begrotingsonderhandelingen. Doordat het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en daarmee de begrotingsprocedure significant is veranderd, dienen de meeste bepalingen van het inter-institutioneel akkoord (IIA) te worden aangepast.

De bepalingen inzake een goed financieel beheer van de middelen van de Europese Unie beoordeelt de Commissie als 'globaal gunstig'. Ter gelegenheid van de driejaarlijkse herziening van het Financieel Reglement (2010) zal worden voorgesteld om de jaarlijkse nationale verklaringen verder uit te bouwen. De Commissie zal zich samen met de lidstaten blijven inspannen hiervoor.

De commissie concludeert dat de procedures voor de aanpassing van het MFK goed werken. Inzake de flexibiliteit van het MFK is een van de hoofdbevindingen dat de marges zeer krap worden en voor de komende jaren nog maar een beperkte speling inhouden. Het MFK is in de periode van 2007-2010 drie keer herzien. De commissie concludeert dat: ""Hoewel de instellingen het eens waren over de procedures en instrumenten om de financiële consequenties van die onvoorziene situaties op te vangen, leidde het in praktijk brengen ervan telkens tot langdurige en moeizame politieke onderhandelingen." Deze herzieningen zijn tot nu goed verlopen omdat er marges beschikbaar waren. Na enkele nieuwe (financiële) initiatieven in de afgelopen jaren verkleinden deze marges. Afhankelijk van de behoeften die er zijn de komende drie jaar, zal de Commissie voorstellen doen om de benodigde flexibiliteit te creëren voor het opvangen van de gevolgen van mogelijk nieuwe ontwikkelingen voor de begroting.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen