E100019a
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-10-2010

E100019a - Commissiemededeling: Naar een intensivering van de economische beleidscoördinatie ten behoeve van stabiliteit, groei en werkgelegenheid – Instrumenten voor een krachtigere economische governance van de EU
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Commissiemededeling gepubliceerd


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)367PDF-document, d.d. 30 juni 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Met het oog op een informeel gesprek met de minister van Financiën heeft de commissie voor Financien heeft in haar vergadering van 29 juni 2010 een aantal vragen geïnventariseerd ten aanzien van de recente ontwikkelingen in Europa op het terrein van de Economische en Monetaire Unie, in net bijzonder de besprekingen in het kader van de "Van Rompuy" werkgroep en het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) in relatie tot onder andere onderhavige mededeling, alsook het oprichten van een European Financial Stability Facility (EFSF) en het ter beschikking stellen van financiele steun aan Griekenland. Deze vragen werden door de minister van Financiën op 2 juli 2010 per brief beantwoord.

Op 6 juli 2010 vond er een informeel mondeling overleg plaats met de minister van Financiën over de recente ontwikkelingen in Europa op het terrein van de Economische en Monetaire Unie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissies Financiën en Europse Zaken hebben op 30 juni 2010 overleg gevoerd met de minister van Financiën over onder andere de verslagen van de Eurogroep, ECOFIN en taskforce economische governance (Van Rompuy) van begin juni 2010.

De minister van Financiën heeft op 2 juli 2010 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de belangrijke voorstellen in de mededeling weergeeft. Deze werd betrokken bij een algemeen overleg met de minister van Financiën op 31 augustus 2010.

Tijdens een algemeen overleg over de agenda van de Europese raad die op 16 september 2010 plaatsvond heeft de minister-president gesproken over onder andere de taak van de Van Rompuy-kerngroep.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)367
    30 juni 2010

Behandeling Raad

Op 12 juli 2010 was de derde bijeenkomst van de taskforce economic governance. Na afloop gaf voorzitter Van Rompuy in zijn verklaring onder andere aan dat er meer aandacht moet worden besteedt aan schulden, zowel in het definiëren van budgetdoelen (lidstaten met een hogere schuld moeten ook ambitieuzere budgetdoelen voorgeschreven krijgen) en in de toezichtprocedures (buitensporige tekorten).

Tijdens de Europese Raad op 16 september 2010 is gesproken over de vorderingen van de taskforce en de Raad uitte haar tevredenheid met name wat betreft het Europees semester, de ontwikkeling van een nieuw raamwerk voor macro-economisch toezicht, waarmee onhoudbare divergenties en onevenwichtigheden in de concurrentieposities tijdig aan het licht gebracht en gecorrigeerd kunnen worden, alsook wat betreft de versterking van de nationale begrotingskaders.

Daarnaast werd onderstreept dat de hervorming van de Europese economische governance onverminderd moet worden voortgezet en ziet men uit naar het eindverslag van de task force.

De task force economische governance heeft op 27 september 2010 al grondig van gedachten gewisseld over de belangrijkste elementen van de wetgevingsvoorstellen die op 29 september door de Commissie werden aangenomen en die voortbouwen op de werkzaamheden van, en nauw samenhangen met de besprekingen in, de task force.

Op 21 oktober 2010 werd het rapport 'Strengthening economic governance in the EU' van de task force onder leiding van de heer Van Rompuy gepubliceerd. Dit rapport werd besproken tijdens de Europese Raad van oktober 2010. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 22 oktober 2010 publiceerde de Grand Committee van de Finse Eduskunta een rapport over het Economic Governance-pakket van de Europese Commissie dat als basis dient voor een plenair debat op 27 oktober 2010.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen