E100019
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-10-2010

E100019 - Commissiemededeling: Naar een intensivering van de economische beleidscoördinatieOp 9 mei 2010 heeft een buitengewone vergadering van de Ecofin Raad, op voorstel van de Commissie, besloten tot de instelling van een Europees stabilisatiemechanisme. Deze mededeling doet voorstellen op vier specifieke aspecten. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Voorstel gepubliceerd op 12 mei 2010.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)250PDF-document, d.d. 12 mei 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 juni 2010 heeft de commissie voor Financiën besloten om op korte termijn de minister van Financiën uit te nodigen voor een informeel overleg over onderhavige Commissiemededeling.

Voorts heeft de commissie voor Financien in haar vergadering van 29 juni 2010 een aantal vragen geïnventariseerd ten aanzien van de recente ontwikkelingen in Europa op het terrein van de Economische en Monetaire Unie, in net bijzonder de besprekingen in het kader van de "Van Rompuy" werkgroep en het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) in relatie tot onder andere onderhavige mededeling, alsook het oprichten van een European Financial Stability Facility (EFSF) en het ter beschikking stellen van financiele steun aan Griekenland. Deze vragen werden door de minister van Financiën op 2 juli 2010 per brief beantwoord.

Op 6 juli 2010 vond een mondeling overleg plaats met de minister van Financiën over de recente ontwikkelingen in Europa op het terrein van de Economische en Monetaire Unie.

De commissie blijft het onderwerp met grote aandacht volgen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 19 mei 2010 heeft de minister van Financiën een uitgebreide brief over over de toekomst van de economische samenwerking in Europa naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze werd betrokken bij het algemeen overleg op 2 juni 2010 ter voorbereiding op de raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN).

De commissies Financiën en Europse Zaken hebben op 30 juni 2010 overleg gevoerd met de minister van Financiën over onder andere de verslagen van de Eurogroep, ECOFIN en taskforce economische governance (Van Rompuy) van begin juni 2010.

Tijdens een algemeen overleg over de agenda van de Europese raad die op 16 september 2010 plaatsvond heeft de minister-president gesproken over onder andere de taak van de Van Rompuy-kerngroep.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 9 mei 2010 heeft een buitengewone vergadering van de Ecofin Raad, op voorstel van de Commissie, besloten tot de instelling van een Europees stabilisatiemechanisme. Deze mededeling doet voorstellen op vier specifieke aspecten.

De opstelling en de beoordeling van de stabiliteits- en convergentieprogramma's vormen

de kern van de preventieve werkzaamheden in het kader van het pact. Daartoe moeten volgens de mededeling allereerst de nationale begrotingskaders de prioriteiten van het EU-begrotingstoezicht beter weerspiegelen. Op Europees niveau vormt de buitensporigtekortprocedure (BTP) de hoeksteen van het corrigerende deel van het stabiliteits- en groeipact. Concreet stelt de mededeling voor om a) een prominentere rol toe te bedelen aan het schuldcriterium van het Verdrag en b) beter rekening te houden met de wisselwerking tussen schuld en tekort. Ten slotte stelt de mededeling voor om in een aantal nieuwe stimulansen en sancties voorzien om de inachtneming van de regels van het stabiliteits- en groeipact te waarborgen.

De mededeling bepleit een aantal concrete maatregelen ter aanscherping en uitbreiding van het toezicht op macro-economische ontwikkelingen in het eurogebied:

 • a) 
  Voortbouwend op Europa 2020, ontwikkelen van een raamwerk voor een scherper en

uitgebreider macro-economisch toezicht op de lidstaten van het eurogebied

 • b) 
  Opstellen van een scorebord van indicatoren om alarmdrempels voor ernstige onevenwichtigheden aan te geven
 • c) 
  Formuleren van landenspecifieke aanbevelingen
 • d) 
  Gebruikmaken van formele besluiten van de Raad die stemt in de samenstelling van de

lidstaten van het eurogebied.

De mededeling doet voorstellen voor een "Europees Semester", dat de hele toezichtcyclus voor het budgettaire en structurele beleid zou moeten bestrijken, voor een beter geïntegreerde ex ante coördinatie van het begrotingsbeleid:

 • a) 
  Stabiliteits- en convergentieprogramma's (SCP's) en nationale hervormingsprogramma's (NRP's) gelijktijdig indienen en bespreken om de algemene economische situatie te kunnen evalueren en tot een betere timing ervan met de nationale begrotingscycli te komen
 • b) 
  Zorgen voor een doeltreffend en tijdig beleidsadvies van de Europese Raad en de Raad op basis van een beoordeling van de Commissie
 • c) 
  Uitoefenen van een doeltreffender geïntegreerd toezicht, waarbij optimaal van collegiale toetsing gebruik wordt gemaakt.

Ten slotte voorziet de mededeling in een raamwerk voor financiële bijstand om de

financiële stabiliteit van het eurogebied versterken en het ontstaan van moreel risico vermijden". De financiële bijstand dient in de vorm van leningen te worden verstrekt.

Dit mechanisme voorziet in een totaalbedrag aan financiële steun van maximaal 500 miljard EUR. De Commissie is voornemens op middellange à lange termijn met een voorstel voor een permanent crisismechanisme te komen op basis van de met het huidige mechanisme opgedane ervaring.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)250
  12 mei 2010

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 18 mei 2010 heeft Eurocommissaris Rehn een presentatie gehouden van onderhavige mededeling. De mededeling zal bijdragen tot de werkzaamheden van de taskforce economische governance (onder leiding van Raadsvoorzitter Van Rompuy) die is ingesteld op verzoek van de Europese Raad van 25-26 maart 2010 en die zal nagaan welke maatregelen nodig zijn met het oog op de instelling van een verbeterd raamwerk voor crisisoplossing en betere begrotingsdiscipline in de EU. Naar verwachting zal het verslag van deze taskforce tijdens de informele ECOFIN in oktober 2010 besproken worden.

Op 12 juli 2010 was de derde bijeenkomst van de taskforce economic governance. Na afloop gaf voorzitter Van Rompuy in zijn verklaring onder andere aan dat er meer aandacht moet worden besteedt aan schulden, zowel in het definiëren van budgetdoelen (lidstaten met een hogere schuld moeten ook ambitieuzere budgetdoelen voorgeschreven krijgen) en in de toezichtprocedures (buitensporige tekorten).

Tijdens de Europese Raad op 16 september 2010 is gesproken over de vorderingen van de taskforce en de Raad uitte haar tevredenheid met name wat betreft het Europees semester, de ontwikkeling van een nieuw raamwerk voor macro-economisch toezicht, waarmee onhoudbare divergenties en onevenwichtigheden in de concurrentieposities tijdig aan het licht gebracht en gecorrigeerd kunnen worden, alsook wat betreft de versterking van de nationale begrotingskaders.

Daarnaast werd onderstreept dat de hervorming van de Europese economische governance onverminderd moet worden voortgezet en ziet men uit naar het eindverslag van de taskforce dat naar verwachting tijdens de Europese Raad in oktober wordt gepresenteerd.

De taskforce economische governance heeft op 27 september 2010 al grondig van gedachten gewisseld over de belangrijkste elementen van de wetgevingsvoorstellen die op 29 september door de Commissie werden aangenomen en die voortbouwen op de werkzaamheden van, en nauw samenhangen met de besprekingen in, de taskforce.

Op 21 oktober 2010 werd het rapport 'Strengthening economic governance in the EU' van de task force onder leiding van de heer Van Rompuy gepubliceerd. Dit rapport werd besproken tijdens de Europese Raad van oktober 2010. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 22 oktober 2010 publiceerde de Grand Committee van de Finse Eduskunta een rapport over het Economic Governance-pakket van de Europese Commissie dat als basis diende voor een plenair debat dat op 27 oktober 2010 plaatsvond.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen