E090312
Laatste revisie: 23-07-2010

E090312 - Besluit betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van terrorisme, overeenkomstig art. 4 van GS 2001/931/GBVB initiatief van SpanjeHet ontwerpbesluit van het Spaanse voorzitterschap vormt een uitwerking van een gemeenschappelijk standpunt dat eind 2001 in het kader van de tweede pijler is vastgesteld. Daarin werd afgesproken dat de lidstaten elkaar de ruimst mogelijke bijstand zullen verlenen om terrorisme te bestrijden en voorkomen. In de loop van de onderhandelingen zijn - o.m. wegens Nederlandse bezwaren - de restricties ingelast (bv. "in accordance with national law and relevant international legal instruments" in artikel 7). Dit lijkt wel de nodige waarborgen te creëren tegen ongebreidelde informatieuitwisseling, maar levert tegelijkertijd niet veel harmonisatie op. In de laatste tekstversie is in de overwegingen nog opgenomen dat ook uitvoerbare beschikkingen in kort geding zullen leiden tot het trekken van conclusies in de Raad over schrapping van bepaalde personen, groepen, entiteiten van de "lijst met terroristen".


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2003/48/JBZ van de Raad werd op 22 januari 2003 gepubliceerd in Pb EG L 16.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 26 november 2002 werd de instemming bevestigd.

De EK heeft op 8 oktober 2002 ingestemd met dit ontwerpbesluit.

De EK heeft op 11 juni 2002 besloten de definitieve tekst af te wachten alvorens te besluiten.

 • p. 239 Eerste Kamer - 8, p. 239-248
  26 november 2002
 • Eerste Kamer - 3, p. 39
  8 oktober 2002
 • p. 1516 Eerste Kamer - 31, 1488-1519
  11 juni 2002

Behandeling Tweede Kamer

Op 26 november 2002 werd ingestemd met het ontwerpbesluit.

De TK heeft (i.v.m. overlijden prins Claus werd AO met de bewindslieden op 10 oktober 2002 geschrapt) op alle ontwerpbesluiten die het Koninkrijk beogen te binden een parlementair voorbehoud gemaakt.

Dit agendapunt gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 12 juni 2002.


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

Blijkens het verslag van de JBZ-Raad van 19/20 december 2002 is het besluit toegevoegd aan de lijst met A-punten en goedgekeurd.

Blijkens verslag JBZ-Raad nog niet aangenomen op 28/29 november 2002.

In de Raad van 13 juni 2002 werd politieke overeenstemming bereikt over dit voorstel. De Raad stemde in met een voorstel van een lidstaat tot wijziging van de tekst van punt 7 van de overwegingen in het besluit, dat betrekking heeft op de gevolgen van rechterlijke uitspraken met betrekking tot een onterechte opneming van personen op de lijst van terroristische organisaties. De tekst houdt in dat rechterlijke uitspraken in dit verband met kracht van gewijsde dienen te worden geëffectueerd.

Nederland heeft op 27 december 2001 bij artikel 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt een unilaterale verklaring afgelegd met de strekking dat Nederland zal handelen overeenkomstig de bindende internationale en nationale instrumenten hieromtrent. Nederland had problemen met bepalingen in het ontwerpbesluit die beogen de wijze van samenwerking sterk te vereenvoudigen in afwijking van bestaande internationale instrumenten.

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven


Behandeling Europees Parlement

Op 24 september 2002 heeft het EP advies uitgebracht. Er werden o.m. amendementen voorgesteld m.b.t. eerbiediging EVRM, beschermingsniveau bij uitwisseling persoonsgegevens, noodzaak overeenstemming onderzoekstechnieken, noodzaak parlementaire controle Europol,rechterlijke toetsing rechtmatig verkregen bewijs.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0428
  24 september 2002

Alle bronnen