26 november 2002
hoort bij ... E090312 - Besluit betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van terrorisme, overeenkomstig art. 4 van GS 2001/931/GBVB initiatief van Spanje
E090287 - Kaderbesluit inzake bestrijding van corruptie in de privésector (initiatief Koninkrijk Denemarken)
E090279 - Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
E090274 - Kaderbesluit betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel
E090270 - Kaderbesluit inzake bescherming milieu door strafrecht (initiatief Denemarken)
E090266 - Kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Richtlijn tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf
E090248 - Besluit tot oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten
E090198 - Verordening betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, tot intrekking van Vo. 1347/2000 en tot wijziging, m.b.t. onderhoudsverplichtingen, van Vo. 44/2001
E090191 - Richtlijn tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, dmv gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures
E090167 - Verordening betreffende de afgifte van visa aan de grens, inclusief transiterende zeelieden, initiatief van Spanje
E090162 - Besluit tot vaststelling van bepalingen v.d. Overeenkomst van 1995 m.b.t. de verkorte procedure tot uitlevering tussen de LS van de EU, en v.d. Overeenkomst van 1996 m.b.t. de uitlevering tussen de LS v.d. EU, die een ontwikkeling inhouden van het Schengenacquis in de zin v.d. Overeenkomst inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, uitvoering en ontwikkeling v.h. Schengenacquis
E090119 - Richtlijn betreffende minimumnormen voor de erkenning en status van derdelanders en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven
E090117 - Verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend
E090115 - Richtlijn minimumnormen opvang asielzoekers
afkomstig van ... Eerste Kamer