E090167
Laatste revisie: 29-07-2010

E090167 - Verordening betreffende de afgifte van visa aan de grens, inclusief transiterende zeelieden, initiatief van SpanjeDe verordening regelt het afgeven van eenmalige visa aan de grens in uitzonderingsgevallen voor maximaal 5 dagen, mits de onvoorziene, dringende redenen voor binnenkomst aangetoond kunnen worden en de terugkeer gewaarborgd is. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd collectieve transitvisa af te geven aan zeelieden van dezelfde nationaliteit (bij een groepsgrootte tussen de 5 en 50 personen), bij een beperkte duur van de doorreis.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

 De verordening (EG) 415/2003PDF-document werd op 7 maart 2003 gepubliceerd in PbEG L64/1.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 18 februari 2003 is de instemming bevestigd.

Op 17 december 2002 werd ingestemd met 13382/02.

Op 26 november 2002 werd instemming onthouden wegens te late beschikbaarheid raadsdocument.

  • Eerste Kamer - 13, p. 405
    17 december 2002
  • p. 239 Eerste Kamer - 8, p. 239-248
    26 november 2002

Behandeling Tweede Kamer

Op 18 december 2002 werd ingestemd.

Op 26 november 2002 werd instemming onthouden wegens te late beschikbaarheid raadsdocument.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 12 juni 2002 werd dit Spaanse initiatief gepubliceerd. De verordening regelt het afgeven van eenmalige visa aan de grens in uitzonderingsgevallen voor maximaal 5 dagen, mits de onvoorziene, dringende redenen voor binnenkomst aangetoond kunnen worden en de terugkeer gewaarborgd is. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd collectieve transitvisa af te geven aan zeelieden van dezelfde nationaliteit (bij een groepsgrootte tussen de 5 en 50 personen), bij een beperkte duur van de doorreis.

Er worden een aantal besluiten van het uitvoerend comité Schengen in getrokken en in bijlage 1 worden werkinstructies gegeven. Bijlage 2 bevat een formulier.

Gezien de rechtsbasis doen Denemarken, Ierland en VK niet mee (tenzij opt-in), IJsland en Noorwegen wel. Bij het vaststellen van het model wordt rekening gehouden met het reeds vastgestelde uniforme visumblad (verordening 333/2002)


Behandeling Raad

Na behandeling van de amendementen van het EP werd raadsdocument 5477/03 vastgesteld. De definitieve tekst - na behandeling amendementen van EP - is weergegeven in raadsdocument 5477/03. De amendementen 2 en 16 over het niet behoeven hebben van dezelfde nationaliteit werden niet overgenomen. Evenmin de voorgestelde bepalingen over bescherming persoonsgegevens (12) en uitwisseling gegevens vlag en registratie van de schepen (17).

Uitgangspunt blijft dat het afgeven van visa aan de grens alleen in uitzonderlijke gevallen kan. Daarnaast moet aan de voorwaarden voor afgifte van visa, zoals die in de Schengenuitvoeringsovereenkomst zijn vastgelegd onverkort worden voldaan. Indien aangetoond kan worden dat een dergelijke uitzonderlijke situatie bestaat kan het visum worden afgegeven. Het visum is voor niet meer dan 1 binnenkomst geldig en niet langer geldig dan 15 dagen. De verordening maakt voorts mogelijk om aan transiterende zeelieden van dezelfde nationaliteit een groepsvisum af te geven. Bij de raadsverordening zijn een tweetal bijlagen gevoegd. De eerste betreft een aanvraagformulier waarmee het visum aan de grens moet worden aangevraagd. De tweede bijlage betreft een instructie aan de afgevende instantie hoe te handelen in deze gevallen.


Behandeling Europees Parlement

Het EP heeft 21 amendementen voorgesteld, o.a. niet eisen bij een collectief visum dat alle zeelieden dezelfde nationaliteit hebben, bevoegdheid tot uitvoering van de verordening bij de Europese Commissie, reisvisa en doorreisvisa.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0038
    11 februari 2003

Alle bronnen