8 oktober 2002
hoort bij ... E090312 - Besluit betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van terrorisme, overeenkomstig art. 4 van GS 2001/931/GBVB initiatief van Spanje
E090287 - Kaderbesluit inzake bestrijding van corruptie in de privésector (initiatief Koninkrijk Denemarken)
E090274 - Kaderbesluit betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel
E090270 - Kaderbesluit inzake bescherming milieu door strafrecht (initiatief Denemarken)
E090268 - Kaderbesluit bestrijding seksuele uitbuiting kinderen en kinderporno
E090266 - Kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Richtlijn tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf
E090191 - Richtlijn tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, dmv gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures
E090138 - Richtlijn betreffende voorwaarden inzake toelating en verblijf van onderdanen van derde landen voor studie, beroepsopleiding of onbetaald werk
E090133 - Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten derdelanders
E090119 - Richtlijn betreffende minimumnormen voor de erkenning en status van derdelanders en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven
E090117 - Verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend
E090116 - Richtlijn minimumnormen toekenning vluchtelingenstatus
E090115 - Richtlijn minimumnormen opvang asielzoekers
afkomstig van ... Eerste Kamer