E090202
Laatste revisie: 04-06-2014

E090202 - Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZHet nu voorliggende ontwerpbesluitPDF-document van de Raad voorziet in het opzetten van een geautomatiseerd gegevensuitwisselingssysteem (ECRIS). Op basis van een aantal standaardcomponenten wordt getracht de uit te wisselen gegevens zoveel mogelijk te harmoniseren, zodat deze met een beperkt aantal handelingen een buitenlandse veroordeling in de nationale registers kan worden opgenomen. Hiertoe is in een bijlage bij het voorstel ook een groot aantal categorieën strafbare feiten opgenomen, dat kan worden gebruikt bij de uitwisseling van deze gegevens.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

Het besluit diende voor 27 april 2012 te zijn geïmplementeerd.

Op 31 januari 2011 heeft de commissie JBZ een brief ontvangen van de minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang van het ECRIS. De brief is op 8 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen door de commissie.

Europees

Besluit 2009/316/JBZPDF-document werd op 6 april 2009 aangenomen door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L93 d.d. 7 april 2009.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)332PDF-document, d.d. 27 mei 2008

rechtsgrondslag

Verdrag betreffende de EU artikel 31 en 34 paragraaf 2

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Besluit 2009/316/JBZPDF-document diende voor 27 april 2012 te zijn geïmplementeerd. Implementatie zal geschieden middels een aanpassing van het Besluit politiegegevens en een aanpassing van het Besluit justitiële gegevens in verband met de implementatie van de kaderbesluiten 2008/977/JBZ (dataprotectie), 2009/371/JBZ (Europol), 2009/315/JBZ (uitwisseling gegevens uit het strafregister) en 2009/316/JBZ (ECRIS).

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 1 oktober 2012 .


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor de JBZ-Raad heeft op 8 februari 2011 de brief van de minister van V&J over de voortgang van het ECRIS voor kennisgeving aangenomen.

Op 31 januari 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd om de commissie voor de JBZ-Raad te informeren over de voortgang van ECRIS. De eerste fase van het project ECRIS zal in het eerste kwartaal van 2011 worden afgerond. Eind 2011/begin 2012 zal de tweede fase van het project uitgevoerd worden. Deze fase is gericht op het gestructureerd uitwisselen van vonnisgegevens.

Tijdens de vergadering van 24 november 2009 heeft de commissie voor de JBZ-Raad de brief van de minister van Justitie d.d. 2 november 2009 met een verslag over de voortgang van het project ECRIS voor kennisgeving aangenomen. Tevens heeft de commissie aangegeven graag in de loop van 2010 nader te willen worden geïnformeerd over de voortgang van het project. Hiertoe is op 30 november 2009 een brief aan de minister van Justitie verstuurd.

Op 27 januari 2009 heeft de Eerste Kamer instemming verleend. De minister van Justitie had hierom verzocht per brief van 20 januari 2009.

Op 26 januari 2009 werd de Eerste Kamer middels een brief om instemming gevraagd.

Op 21 oktober 2008 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden. Er is een brief verstuurd aan de minister van Justitie met een aantal vragen omtrent onderhavig besluit.

Op 9 september 2008 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden aan het voorstel op formele gronden.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt in fiche één zich te kunnen vinden in de rechtsbasis van het voorstel en geen problemen te zien ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit. Een groot voordeel van het voorliggende voorstel is dat (vaak langdurige) rechtshulpverzoeken kunnen worden voorkomen. Volgens de regering zal bij de uitwerking van het voorstel nog goed moeten worden gekeken naar de classificatie van de delicten. Hiervoor zal in de onderhandelingen aandacht worden gevraagd. Voor de nationale implementatie zal te zijner tijd een aanpassing van het Justitieel Documentatie Systeem benodigd zijn.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 666[1]
    19 augustus 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Onderhavig voorstel bouwt voort op het ontwerpkaderbesluit betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten, waarover de JBZ-Raad in juni 2007 een politiek akkoord bereikte. Het kaderbesluit beoogt de uitwisseling van gegevens omtrent veroordelingen binnen de Europese Unie beter te organiseren. Daartoe krijgt de lidstaat van veroordeling de verplichting opgelegd het vonnis aan te melden bij de lidstaat van nationaliteit van de veroordeelde, die het vonnis vervolgens dient op te nemen in de nationale strafregisters. Zo zijn bij informatieverzoeken over strafrechtelijke veroordelingen altijd alle veroordelingen van binnen de EU direct beschikbaar.

Het nu voorliggende ontwerpbesluitPDF-document van de Raad is bedoeld als uitwerking van artikel 11 van het kaderbesluit en voorziet in het opzetten van een geautomatiseerd gegevensuitwisselingssysteem (ECRIS). Op basis van een aantal standaardcomponenten wordt getracht de uit te wisselen gegevens zoveel mogelijk te harmoniseren, zodat deze met een beperkt aantal handelingen een buitenlandse veroordeling in de nationale registers kan worden opgenomen. Hiertoe is in een bijlage bij het voorstel ook een groot aantal categorieën strafbare feiten opgenomen, dat kan worden gebruikt bij de uitwisseling van deze gegevens.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)332
    27 mei 2008

Behandeling Raad

JBZ-Raad van 26 en 27 februari 2009 (agendapunt 2e)

Tijdens de bijeenkomst van de Raad van 24 oktober 2008 is politieke overeenstemming bereikt over het ontwerp-besluit van de Raad betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS). Het ontwerpbesluit ligt thans ter definitieve goedkeuring voor aan de Raad.

JBZ-Raad van 24 oktober 2008 (agendapunt B5)

Doel van het voorstel is dat elke lidstaat over alle veroordelingen in de Europese Unie van de eigen onderdanen kan beschikken. Omdat er codes worden gewisseld, is vertaling niet meer nodig en kan de ontvangende lidstaat de gegevens gemakkelijk begrijpen. Wanneer de lidstaat vervolgens behoefte heeft aan meer informatie kan deze door middel van een rechtshulpverzoek worden verkregen.

De besprekingen over het voorstel zijn blijkens de (aanvullend) geannoteerde agenda nagenoeg afgerond. Nederland kan instemming met het voorliggende voorstel en stelt zich op het standpunt dat ECRIS niet is bedoel om de uitwisseling van gegevens uit de strafregisters te centraliseren. Voorts moeten de uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in de pilot, zoveel mogelijk behouden blijven.

Blijkens het verslag is er een politiek akkoord bereikt.

JBZ-Raad van 24 en 25 juli 2008 (agendapunt B9)

Uit het verslag blijkt dat de lidstaten in het algemeen hun steun hebben uitgesproken voor dit voorstel van de Commissie.

Onderhavig voorstel staat geagendeerd voor een bespreking in de Raad, waarbij tevens de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen aan bod zullen komen. Nederland kan instemmen met het voorgelegde ontwerpbesluit, maar benadrukt dat de uitgangspunten van de ECRIS-proef (waar Nederland sinds juni 2008 aan deelneemt) behouden dienen te blijven.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 16 september 2008 heeft de European Data Protection Supervisor (EDPS) een adviesPDF-document aangenomen met betrekking tot onderhavig besluit.

  • [en]PDF-document advies European Data Protection Authorities - Advies van de EDPS
    16 oktober 2008

Alle bronnen