Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); brief met geannoteerde agenda (DP/512)11 juli 2008
hoort bij ... E090301 - Mededeling: naar een algemeen beleid voor bestrijding van de cybercriminaliteit
E090261 - Besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ, teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)
E090212 - Besluit van de Raad betreffende het Europees justitieel netwerk (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)
E090210 - Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken
E090202 - Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090144 - Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Europese blue card)
E090142 - Richtlijn tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090099 - Het post-Haags Programma: naar een nieuw JBZ-meerjarenkader
E070188 - Kaderbesluit over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor wethandhavingsdoeleinden
afkomstig van ... Ministerie van Justitie