E090261
Laatste revisie: 20-06-2012

E090261 - Besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ, teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)Veertien lidstaten, waaronder Nederland, hebben eind januari 2008 een tweetal initiatiefvoorstellen ingediend om de positie van Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk (EJN) te versterken. Beide ontwerpbesluiten gaan gepaard van een gemeenschappelijke toelichtende notaPDF-document, waarmee de indieners de samenhang tussen beide voorstellen willen benadrukken (zie ook dossier E090212).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Europees

Besluit 2009/426/JBZPDF-document werd op 16 december 2008 aangenomen door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L138 d.d. 4 juni 2009.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Besluit 2009/426/JBZPDF-document wordt geïmplementeerd middels een wijziging van de Wet op de rechtelijke organisatie. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 19 juni 2012 het eindverslag uitgebracht. Het voorstel werd op 26 juni 2012 als hamerstuk afgedaan (zie Kamerstukken in de serie 33.036).


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 december 2008 heeft de Eerste Kamer instemming verleend.

Op 2 december 2008 heeft de commissie voor de JBZ-Raad een brief verstuurd met het verzoek in te gaan op besluit inzake het versterken van Eurojust. Deze vragen zijn op 4 december 2008 door de minister beantwoord.

Op 25 november 2008 heeft de commissie enkele inhoudelijke opmerkingen aan de regering voorgelegd.

Op 3 juni 2008 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.

Op 8 april 2008 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden op formele gronden.

Op 24 januari 2008 ontving de Eerste Kamer een brief van de minister van Justitie over de toekomst van Eurojust. Het onderhavige voorstel was als bijlage bij deze brief gevoegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 3 juni 2008 heeft de minister van Justitie, naar aanleiding van een aantal vragen over de toekomst van Eurojust die zijn opgeworpen tijdens het algemeen overleg van 16 april 2008, een brief gestuurd over de aanpassing van het Eurojustbesluit.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt in fiche zeven het voorstel - als mede-indiener - te onderschrijven. Er worden geen problemen geconstateerd ten aanzien van subsidiariteit en proportionaliteit: Eurojust verder uitbouwen kán enkel op Europees niveau. In het onderhandelingstraject over de verdere concrete invulling van het voorstel dient volgens de regering nog aandacht besteed te worden aan de mogelijkheid van een effectieve en flexibele inzet van de nationale vertegenwoordiger en de verbinding met Europol's Organised Crime Threat Assessment. Ook dient meer aandacht te worden besteed aan de follow-up van Eurojustoptreden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het initiatiefvoorstelPDF-document voorziet in een wijziging van het Eurojustbesluit uit 2002.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • een versterkte rol voor het College van Eurojust;
  • het toekennen van gelijkwaardige justitiële bevoegdheden voor de nationale leden van Eurojust;
  • het opzetten van nationale coördinatiesystemen in de lidstaten, waardoor enerzijds de samenwerking tussen Eurojust en het EJN kan worden verbeterd en anderzijds de toegang tot informatie van de criminele recherche vanuit Eurojust kan worden vereenvoudigd;
  • meer mogelijkheden voor Eurojust om te kunnen beschikken over informatie, onder meer door een inlichtingenplicht indien meerdere lidstaten bij een onderzoek zijn betrokken; en
  • meer mogelijkheden voor samenwerking met derde landen.

Behandeling Raad

JBZ-Raad van 27 en 28 november 2008 (agendapunt 2vb)

Onderhavig voorstel staat geagendeerd voor formele goedkeuring door de Raad. Alleen Nederland heeft op dit moment nog een parlementair voorbehoud vanwege het ontbreken van een Nederlandse versie van het document voorafgaand aan de vorige JBZ-Raad

JBZ-Raad van 24 en 25 juli 2008 (agendapunt B11)

De voorzitter constateerde dat er politieke overeenstemming is over het voorliggende ontwerp-besluit. Minister Hirsch Ballin complimenteerde de voorzitter met de gevolgde aanpak en hoopt dat de resterende teksten in de komende maanden kunnen worden afgerond. Hij wees op de praktische betekenis van het besluit, zoals bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen Europol en Eurojust en gezamenlijke onderzoeksteams (JIT's). Een sterk Eurojust is belangrijk voor de bestrijding van ernstige criminaliteit, cybercrime, sekstoerisme, pornografie en pedofilie. Minister Hirsch Ballin verwees vervolgens naar het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De voorzitter steunde de inbreng van minister Hirsch Ballin.

JBZ-Raad van 5/6 juni 2008 (agendapunt B12)

De Raad stemde in met de voorgelegde artikelen 5a (coördinatie met oproepdienst), 9a-9g (bevoegdheden van nationale leden van Eurojust), 12 (nationaal coördinatie-systeem voor Eurojust) en 13 (uitwisseling van informatie met de lidstaten en tussen de nationale leden), met uitzondering van artikel 9c, tweede lid, sub c, artikel 9d (op het punt van de gecontroleerde afleveringen) en artikel 9f, ten aanzien waarvan door één lidstaat nog een studievoorbehoud werd aangetekend.

Uit de geannoteerde agenda:

Het voorzitterschap wil tijdens deze Raad opnieuw een beperkt aantal artikelen ter goedkeuring aan de Raad voorleggen. Het betreft de artikelen 5 bis (coördinatie met oproepdienst), 9 bis - 9 septies (bevoegdheden van de nationale leden), 12 (nationaal coördinatiesysteem voor Eurojust) en 13 (uitwisseling van informatie met de lidstaten en tussen de nationale leden). Deze artikelen zijn nog onderwerp van ambtelijk overleg in de aanloop tot de JBZ-Raad. Nederland kan desalniettemin op hoofdlijnen instemmen met de inhoud van de door het voorzitterschap voorgestelde compromistekst voor deze bepalingen, maar daarbij zij wel aangetekend dat Nederland en andere lidstaten bij onderdelen daarvan momenteel nog studievoorbehouden hebben. De onderhandelingen over de overige bepalingen van het ontwerp-besluit zullen de komende maanden worden voortgezet. Het huidige en inkomende voorzitterschap koersen daarbij op besluitvorming over het ontwerp-besluit gedurende de tweede helft van dit jaar.

JBZ-Raad van 18 april 2008 (agendapunt B6)

De voorgelegde artikelen (zie hieronder) werden door de Raad goedgekeurd. De besprekingen over de wijziging van het besluit tot oprichting van Eurojust zullen tijdens de bijeenkomst van de Raad op 5 en 6 juni a.s. worden voortgezet.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat het voorzitterschap dit voorstel voor een eerste discussie wil agenderen in de Raad. Daarbij is het voornemen om over een vijftal artikelen een akkoord te bereiken. Het betreft de artikelen 2 (samenstelling van Eurojust), 7 (taken van Eurojust handelend als College), 9 (nationale leden), 10 (College) en 30 (personeel). Nederland kan grosso modo instemmen met de inhoud van de door het voorzitterschap voorgestelde compromistekst voor deze bepalingen, maar daarbij zij wel uitdrukkelijk aangetekend dat lidstaten bij verschillende onderdelen daarvan nog studievoorbe-houden hebben, zodat niet zeker is dat ze ook daadwerkelijk in deze vorm aan de JBZ-Raad zullen worden voorgelegd. Slovenië en Frankrijk (de twee lidstaten die in 2008 het voorzitterschap bekleden) zijn voornemens de onderhandelingen over de toekomst van Eurojust in het najaar van 2008 af te ronden.

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van JAI(2008)3 weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 2 september 2008 zijn advies uitgebracht over onderhavig voorstel. In het advies is een aantal voorstellen gedaan voor aanpassingen van de tekst van het besluit, dat met name is gericht op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. De wijzigingsvoorstellen zijn grotendeels niet overgenomen.


Reacties Derden

Op 25 april 2008 heeft de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) een adviesPDF-document aangenomen.

  • [en]PDF-document advies Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) - Opinion EDPS
    25 april 2008

Alle bronnen