JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag JBZ-Raad, 26 en 27 april 2012 (EK, BR)11 mei 2012
hoort bij ... E110049 - Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden
E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
E090202 - Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie