E090026
Laatste revisie: 07-07-2009

E090026 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globaliseringDit herzieningsvoorstel beoogt een grotere effectiviteit van het Europees Globaliseringsfonds, dat erop gericht is om werknemers die ontslagen zijn ten gevolge van globalisering te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 546/2009PDF-document werd op 18 juni 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L167 d.d. 29 juni 2009.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)867PDF-document, d.d. 16 december 2008

rechtsgrondslag

artikel 159, derde alinea, van het EG-Verdrag

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 februari 2009 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) onderhavig voorstel ter kennisname aan de commissies Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzenden.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39587/HM/KL
  17 februari 2009

Standpunt Nederlandse regering

Nederland is kritisch geweest bij de komst van het Globaliseringsfonds. Nederland was van mening dat andere instrumenten meer gepast zouden zijn om de effecten van globalisering op te vangen. Lidstaten moeten prikkels behouden om op globalisering anticiperend economisch beleid te voeren. In de praktijk bleek het gebruik van het fonds echter relatief beperkt; in 2007 en 2008 is minder dan 10% van het budget benut. De Europese Commissie was daarom al enige tijd van mening dat de criteria moeten worden versoepeld.

In het kader van het Europees Economisch Herstelplan dat op 26 november 2008 is verschenen is door de Commissie daarom een voorstel gedaan tot herziening van het Europees Globaliseringsfonds.

Ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen is Nederland constructief kritisch.

Nederland stelt derhalve voorwaarden aan dit voorstel, alvorens in te kunnen stemmen.

Deze voorwaarden zijn dat 1. de uitbreiding van de werkingssfeer naar de financiële en economische crisis een horizonbepaling bevat; 2. dat er geen verhoging plaatsvindt van het EU-financieringsdeel van 50 % naar 75 % en 3. dat en het jaarlijkse budget van € 500 miljoen niet overschreden wordt. Ook is Nederland geen voorstander van een permanente verlaging van de ontslagdrempel (naar 500 ontslagen) en van retro-activiteit.

Mochten de verruimingen van het EU-financieringsdeel en de ontslagdrempel toch doorgaan, dan zouden deze slechts tijdelijk moeten zijn (alleen 2009-2010), of er zou op een andere manier gezorgd moeten worden dat de budgettaire gevolgen beperkt blijven (bv. een maximaal bedrag aan steun per ontslagen werknemer).

De verruiming van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Globaliseringsfonds zou dan ook primair gericht moeten zijn op het voorkomen van werkloosheid ('van werk naar werk') en instrumenten die de employability van werknemers vergroten.

Nederland vindt het herzieningsvoorstel inhoudelijk erg ver gaan en voorziet dat de voorgestelde versoepeling kan leiden tot een roep om overschrijding van het budgettaire beslag van maximaal € 500 miljoen per jaar, omdat lidstaten eerder aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het fonds. Dit budget zal weer door alle lidstaten moeten worden opgebracht. In verband met de crisis hebben de lidstaten deze middelen echter zelf hard nodig om intern orde op zaken te stellen.

Nederland had tevens graag vereenvoudigingsvoorstellen gezien in het herzieningsvoorstel die de doorlooptijd van een aanvraag voor een bijdrage uit het Globaliseringsfonds daadwerkelijk zouden verkorten.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 804
  11 februari 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit herzieningsvoorstel beoogt een grotere effectiviteit van het Europees Globaliseringsfonds, dat erop gericht is om werknemers die ontslagen zijn ten gevolge van globalisering te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast beoogt het voorstel een tijdelijke verruiming van de reikwijdte van het fonds, om zo ook werknemers te kunnen ondersteunen die ontslagen zijn als gevolg van de huidige financiële en economische crisis.

Belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn:

 • verlaging van het minimale aantal ontslagen van 1000 naar 500
 • verhoging EU-financieringsdeel van 50 % naar 75 %
 • verdubbeling van de periode waarin een beroep op de regeling kan worden gedaan van 12 naar 24 maanden
 • de reikwijdte wordt tijdelijk uitgebreid naar ontslagen als gevolg van de financiële en economische crisis (2009-2010)

In het Europees Herstelplan van de Commissie is de noodzaak beschreven om het Globaliseringsfonds meer te richten op vroegtijdige interventie en om het tijdelijk in te kunnen zetten als een crisisinterventie-instrument.

 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)3055
  17 december 2008
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)867
  16 december 2008
 • [en]PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - SEC(2008)3056
  16 december 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 mei 2009 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan met betrekking tot onderhavig voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen