E060045
Laatste revisie: 18-01-2007

E060045 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globaliseringIn de aanloop naar de informele Europese top van Hampton Court in oktober 2005 heeft Commissievoorzitter Barroso in een brief aan regeringsleiders de introductie van een Globaliseringsfonds voorgesteld. De Europese Raad van december heeft in haar akkoord over de Financiële Perspectieven 2007-2013 besloten dat er een dergelijk fonds moet komen. Dit Commissievoorstel is dan ook een uitwerking van de principeafspraak in het ER-akkoord.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1927/2006PDF-document werd op 20 december 2006 ondertekend en gepubliceerd in Pb EU L406 d.d. 30 december 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)91PDF-document, d.d. 1 maart 2006

rechtsgrondslag

Artikel 159, lid 3

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 5 september 2006 besloten het onderhavige voorstel voor een verordening onder de aandacht te brengen van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 17 oktober 2006 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten het dossier nogmaals te agenderen op 14 november 2006.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 november 2006 na bespreking van de notitie die door een daarvoor aangewezen rapporteur opgesteld werd, besloten het onderhavige voorstel ter kennisgeving aan te nemen.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36902/N/GW
  14 november 2006
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36795/N/TV
  17 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36623/KvD
  5 september 2006

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is geen grote voorstander van onderhavig voorstel, zo blijkt uit fiche twee. Tijdens de informele top in Hampton Court en de daaropvolgende Europese Raad in december 2005 heeft zij zich echter wel achter het idee geschaard, aangezien dit deel uitmaakte van een breder compromis over de financiële perspectieven.

De regering stelt onder meer dat het opzetten van een globaliseringsfonds de subsidiariteitstoets niet kan doorstaan. Het voorstel is enkel gebaseerd op solidariteit tussen de lidstaten, terwijl er geen bewijs is dat er een noodzaak voor Europese actie bestaat. Bovendien is de regering van mening dat het geld beter kan worden besteed aan herstructurering van de economie en een actief arbeidsmarktbeleid. Uit het fiche blijkt verder dat de regering in de onderhandelingen een kritische houding zal aannemen, onder meer voor wat betreft de bestedingscriteria, de procedure en de financieringsconstructie.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 429[2]
  31 maart 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de aanloop naar de informele Europese top van Hampton Court in oktober 2005 heeft Commissievoorzitter Barroso in een brief aan regeringsleiders de introductie van een Globaliseringsfonds voorgesteld. De Europese Raad van december heeft in haar akkoord over de Financiële Perspectieven 2007-2013 besloten dat er een dergelijk fonds moet komen. Dit Commissievoorstel is dan ook een uitwerking van de principeafspraak in het ER-akkoord.

De Commissie stelt voor dat een beroep kan worden gedaan op het Globaliseringsfonds voor steun aan werknemers die overbodig geworden zijn als gevolg van grote structurele veranderingen in wereldhandelspatronen (lees: globalisering) als dit een significant gevolg heeft voor de regionale of lokale economie. In concreto wordt gesproken over een enorme toename van de import in de EU, een progressieve afname van het EU-marktaandeel in een sector of verplaatsing van bedrijven naar derde landen. Als criterium voor een beroep op het fonds wordt voorgesteld:

 • a) 
  het overbodig worden van minimaal 1.000 werknemers in één bedrijf, inclusief de werknemers in de productieketen (toeleveranciers en/of eindproducenten), in een regio waar de werkloosheid op NUTS III-niveau hoger is dan het EU-gemiddelde of het nationale gemiddelde;
 • b) 
  het overbodig worden van minimaal 1.000 werknemers, over een periode van 6 maanden, in één of meerdere bedrijven in een sector als deze meer dan 1% van de regionale werkgelegenheid (gemeten op NUTS II-niveau) vertegenwoordigen.

De Commissie stelt voor dat financiële bijdragen uit het Globaliseringsfonds besteed mogen worden aan activerende maatregelen (hulp bij het vinden van werk, herscholing, maatwerktraining, beroepsbegeleiding, etc.), alsmede speciale, tijdelijke inkomenstoeslagen om actieve arbeidsparticipatie aan te moedigen door werk lonend te maken (zoals toeslagen voor werkzoekenden, voor mobiliteit, voor werknemers in een herscholingstraject en voor werknemers vanaf 50 jaar en ouder). Steun is niet beschikbaar voor bedrijven, slechts voor individuele werknemers. Alleen lidstaten kunnen aanvragen indienen. Een financiële bijdrage uit het Globaliseringsfonds mag maximaal 50% van de totale voorziene kosten uitmaken en kan 18 maanden lang gebruikt worden.

Het voorstel beschrijft de procedure om in aanmerking te komen voor bijdragen uit het fonds. In de aanvraag moet het verband tussen globalisering en de ontslagen aangetoond worden. Steun uit het fonds mag niet in de plaats komen van activiteiten die de verantwoordelijkheid zijn van bedrijven (volgens nationaal recht), en mag slechts acties van de nationale, regionale en lokale overheid aanvullen. De Commissie doet na goedkeuring van een aanmelding via een geamendeerde begroting een voorstel aan de Begrotingsautoriteit (Raad en EP) om financiële steun uit het Fonds te accorderen. De Commissie moet hierbij op schrift een algemeen oordeel over het verzoek van de lidstaat geven, alsmede specifieke informatie over de genoemde criteria en het gevraagde bedrag.

Tot slot bevat het voorstel de verplichting voor de Commissie om jaarlijks een rapportage over het functioneren van het Fonds te presenteren, op basis waarvan na het 1e jaar de Verordening aangepast zou kunnen worden door EP en Raad. In ieder geval dienen Raad en EP het Fonds vóór 31 december 2013 opnieuw te bezien.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)91
  1 maart 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)274
  1 maart 2006
 • [fr]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)314
  1 maart 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)315
  1 maart 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen