E050094a
Laatste revisie: 18-10-2006

E050094a - Voorstel voor een besluit betreffende het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) - Voor een rechtvaardige samenlevingNon-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen zijn twee begrippen die deel uitmaken van de fundamenten van de Europese Unie. Er is de afgelopen jaren een uitgebreid geheel aan wetgeving ontwikkeld. Tegen het einde van 2007 zullen ook de laatste delen hiervan door de lidstaten moeten zijn omgezet. Om een extra stimulans te geven aan het antidiscriminatiebeleid wil de Europese Commissie 2007 dan ook uitroepen tot het Europees Jaar van de Gelijke Kansen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit nr. 771/2006/EGPDF-document werd op 17 mei 2006 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L146 d.d. 31 mei 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)225PDF-document, d.d. 1 juni 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 5 september 2006 besloten het onderhavige voorstel voor een besluit onder de aandacht te brengen van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 17 oktober 2006 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten het dossier nogmaals te agenderen op 14 november 2006 waarna het in de eerstvolgende vergadering ter kennisgeving is aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36795/N/TV
  17 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36623/KvD
  5 september 2006

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering denkt dat het Europees Jaar van de Gelijke Kansen goede mogelijkheden kan bieden om het Europese antidiscriminatiebeleid dichter bij de burger te brengen, zo blijkt uit fiche één. Door het initiatief worden de lidstaten gestimuleerd zich meer dan ooit te richten op de bestrijding van discriminatie en de bevordering van solidariteit met alle bevolkingsgroepen. Bovendien wordt door de Commissie voldoende ruimte gelaten voor een invulling die aansluit bij de nationale situatie. De regering hoopt verder dat het voorstel voor het Europees Jaar kan bijdragen aan de strijd tegen radicalisering. Een betere integratie zou tot gevolg moeten hebben dat de vatbaarheid voor radicalisering afneemt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 391[1]
  6 september 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Een van de fundamentele Europese waarden is het recht op non-discriminatie en gelijke behandeling. De uitbanning van discriminatie is een belangrijk element in de ontwikkeling van een meer concurrerende en dynamische economie en samenleving. Zowel de mededeling als het Commissie-voorstel geven aan dat het moeilijk zal worden om de ambitieuze strategische doelstellingen van Lissabon te halen wanneer grote groepen van de Europese bevolking uitgesloten zijn van werk, opleiding of andere ontplooiingsmogelijkheden.

De Commissie is van mening dat de burgers van de EU in hun dagelijks leven nog steeds met discriminatie en ongelijke behandeling worden geconfronteerd ondanks vergaande Europese wetgeving inzake non-discriminatie en gelijke behandeling op grond van ras of etnische afstemming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid en geslacht (o.a. de richtlijnen 2000/43/EG, 2000/78/EG en 2004/113/EG).

De Commissie heeft daarom een nieuwe raamstrategie uitgewerkt voor non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen (mededeling van 1 juni 2005). Er moet een inspanning worden geleverd om de EU-wetgeving beter bekend te maken bij en toegankelijker te maken voor het publiek. Een kernpunt in de raamstrategie is de noodzaak om het beleid inzake non-discriminatie te mainstreamen. Een van de belangrijkste initiatieven uit de mededeling is het voorstel om 2007 uit te roepen tot het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen.

Het Europees Jaar 2007 heeft als doelstelling de bevolking voor te lichten over de wetgeving inzake non-discriminatie en gelijke behandeling en het debat, de dialoog en de uitwisseling van optimale werkwijzen stimuleren. Dit zal worden gedaan aan de hand van vier specifieke doelstellingen:

 • 1. 
  rechten: voorlichting over het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie;
 • 2. 
  vertegenwoordiging: het debat stimuleren over hoe de participatie in de samenleving versterkt kan worden;
 • 3. 
  erkenning: diversiteit toejuichen en de ruimte geven;
 • 4. 
  respect: het bevorderen van een hechte samenleving;

De activiteiten in het kader van het Europees Jaar omvatten bijeenkomsten en manifestaties, voorlichtings- en promotiecampagnes, samenwerking met media en bedrijven en enquêtes en studies. De activiteiten moeten zich in ieder geval richten op alle bovengenoemde gronden (andere nationale gronden kunnen desgewenst worden meegenomen). Een deel van de activiteiten zal worden gedecentraliseerd naar het nationale niveau met het oog op de verschillende nationale context in de lidstaten. Alle partijen die gelijke behandeling en non-discriminatie kunnen bevorderen (overheid, sociale partners, vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld enz.) moeten ertoe worden aangemoedigd om deel te nemen en de doelstellingen te realiseren. De deelnemende landen zullen daarom worden verzocht om:

 • een nationaal coördinatieorgaan aan te wijzen, waarin vertegenwoordigers van de bovengenoemde betrokkenen zitting hebben. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van reeds bestaande organen;
 • een breed partnerschap tot stand te brengen om het thema gelijke kansen in alle relevante beleidsgebieden zoals werkgelegenheid, onderwijs, media, economie en besluitvorming te integreren (mainstreaming);
 • een nationaal plan voor de uitvoering van het Europees Jaar (ter goedkeuring) bij de Europese Commissie in te dienen. Het nationaal coördinatieorgaan moet worden betrokken bij de vaststelling en uitvoering van het nationaal plan.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)225
  1 juni 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)690
  1 juni 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen