E050094
Laatste revisie: 06-08-2014

E050094 - Mededeling inzake non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen - een raamstrategieDe Europese wetgeving op het terrein van non-discriminatie is één van de meest uitgebreide en verstrekkende ter wereld. Volgens de Europese Commissie volstaat het juridisch kader alleen echter niet. In mededeling COM(2005)224PDF-document formuleert de Commissie daarom een raamstrategie voor het beleid ten aanzien van non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen.

Nog niet alle lidstaten hebben alle antidiscriminatiewetgeving al omzet in eigen wetten. De Commissie heeft hiertegen inmiddels actie ondernomen. Voor de komende jaren dient daarnaast prioriteit te worden gegeven aan capaciteitsopbouw voor organisaties die zijn gespecialiseerd in de bevordering van gelijke kansen en rechten, aan het opzetten van netwerken en het uitwisselen van kennis, en aan het geven van voorlichting over de Europese en nationale antidiscriminatiewetgeving. Het voorlichtingsinitiatief gaat gepaard van een ontwerpbesluit om 2007 uit te roepen tot het Jaar van de Gelijke Kansen (zie dossier E050094a).

De Commissie zal voorts een onderzoek in gang zetten om te zien of het nodig is de bestaande regelgeving verder aan te vullen. Op korte termijn zijn echter geen specifiek op non-discriminatie en gelijke kansen gerichte, wetgevende initiatieven te verwachten, gezien de inspanningen die nodig zijn om de bestaande regels om te laten zetten. Wel zal de Commissie zich inspannen om de integratie van non-discriminatie en gelijke kansen in nieuwe beleidsmaatregelen te integreren ( mainstreaming ).

In de mededeling wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van minderheden, waaronder de Roma. Daarnaast bevestigt de Commissie het staand beleid om ook in de relatie met derde landen aandacht te vragen voor antidiscriminatiemaatregelen. Hiervoor is in de verschillende financiële bijstandsprogramma's geld beschikbaar.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)224PDF-document, d.d. 1 juni 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering besteedt in fiche één met name aandacht aan het nauw met de mededeling verbonden voorstel het jaar 2007 uit te roepen tot het Jaar van de Gelijke Kansen. Wel stelt zij het belangrijk te vinden dat het Europees beleid op het gebied van non-discriminatie volledig wordt uitgevoerd en bij een groter publiek bekend wordt gemaakt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 391[1]
  6 september 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Een van de fundamentele Europese waarden is het recht op non-discriminatie en gelijke behandeling. De uitbanning van discriminatie is een belangrijk element in de ontwikkeling van een meer concurrerende en dynamische economie en samenleving. Zowel de mededeling als het Commissie-voorstel geven aan dat het moeilijk zal worden om de ambitieuze strategische doelstellingen van Lissabon te halen wanneer grote groepen van de Europese bevolking uitgesloten zijn van werk, opleiding of andere ontplooiingsmogelijkheden.

De Commissie is van mening dat de burgers van de EU in hun dagelijks leven nog steeds met discriminatie en ongelijke behandeling worden geconfronteerd ondanks vergaande Europese wetgeving inzake non-discriminatie en gelijke behandeling op grond van ras of etnische afstemming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid en geslacht (o.a. de richtlijnen 2000/43/EG, 2000/78/EG en 2004/113/EG).

De Commissie heeft daarom een nieuwe raamstrategie uitgewerkt voor non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen (mededeling van 1 juni 2005). Er moet een inspanning worden geleverd om de EU-wetgeving beter bekend te maken bij en toegankelijker te maken voor het publiek. Een kernpunt in de raamstrategie is de noodzaak om het beleid inzake non-discriminatie te mainstreamen. Een van de belangrijkste initiatieven uit de mededeling is het voorstel om 2007 uit te roepen tot het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen.

Het Europees Jaar 2007 heeft als doelstelling de bevolking voor te lichten over de wetgeving inzake non-discriminatie en gelijke behandeling en het debat, de dialoog en de uitwisseling van optimale werkwijzen stimuleren. Dit zal worden gedaan aan de hand van vier specifieke doelstellingen:

 • 1. 
  rechten: voorlichting over het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie;
 • 2. 
  vertegenwoordiging: het debat stimuleren over hoe de participatie in de samenleving versterkt kan worden;
 • 3. 
  erkenning: diversiteit toejuichen en de ruimte geven;
 • 4. 
  respect: het bevorderen van een hechte samenleving;

De activiteiten in het kader van het Europees Jaar omvatten bijeenkomsten en manifestaties, voorlichtings- en promotiecampagnes, samenwerking met media en bedrijven en enquêtes en studies. De activiteiten moeten zich in ieder geval richten op alle bovengenoemde gronden (andere nationale gronden kunnen desgewenst worden meegenomen). Een deel van de activiteiten zal worden gedecentraliseerd naar het nationale niveau met het oog op de verschillende nationale context in de lidstaten. Alle partijen die gelijke behandeling en non-discriminatie kunnen bevorderen (overheid, sociale partners, vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld enz.) moeten ertoe worden aangemoedigd om deel te nemen en de doelstellingen te realiseren. De deelnemende landen zullen daarom worden verzocht om:

 • een nationaal coördinatieorgaan aan te wijzen, waarin vertegenwoordigers van de bovengenoemde betrokkenen zitting hebben. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van reeds bestaande organen;
 • een breed partnerschap tot stand te brengen om het thema gelijke kansen in alle relevante beleidsgebieden zoals werkgelegenheid, onderwijs, media, economie en besluitvorming te integreren (mainstreaming);
 • een nationaal plan voor de uitvoering van het Europees Jaar (ter goedkeuring) bij de Europese Commissie in te dienen. Het nationaal coördinatieorgaan moet worden betrokken bij de vaststelling en uitvoering van het nationaal plan.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)224
  1 juni 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)689
  1 juni 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen