E150034
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-06-2018

E150034 - Commissiemededeling: EU-actieplan voor de circulaire economieDeze mededeling van de Europese Commissie betreft een EU-actieplan voor de circulaire economie. Dit plan bevat een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire economie kunnen maken, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissies IMRO en EZ bespraken op 5 juli 2016 het antwoord van de staatssecretaris en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Maak de cirkel rond - Een EU-actieplan voor de circulaire economie

document Europese Commissie

COM(2015)614PDF-document, d.d. 2 december 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 juli 2016 bespraken de commissies IMRO en EZ het antwoord van de staatssecretaris en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 1 juli 2016 beantwoordde de staatssecretaris van Infrastructuure en Milieu de brief van 2 juni 2016 (zie 34.395, B). De brief wordt op 5 juli 2016 besproken door de commissies IMRO en EZ.

Op 31 mei 2016 hebben de fracties van D66, PVV en SP inbreng voor nader schriftelijk overleg geleverd inzake het herziene pakket circulaire economie. De brief werd op 2 juni 2016 naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verstuurd (zie 34.395, B).

Op 17 mei 2016 besloten de commissies IMRO en EZ om op 31 mei 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 12 mei 2016 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu antwoord op de brief van 17 februari 2016 (zie 34.395, A).

Op 17 februari 2016 is de brief van de commissies IMRO en EZ verstuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (zie 34.395, A).

Op 9 februari 2016 bespraken de commissies IMRO en EZ het pakket circulaire economie, na ontvangst van het BNC-fiche op 5 februari 2016, waarbij de fracties van de SP en de PvdD hebben aangegeven inbreng voor schriftelijk overleg te zullen leveren.

Op 26 januari 2016 besloten de commissies IMRO en EZ pas inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

Op 15 december 2015 besloten de commissies IMRO en EZ op 26 januari 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het pakket circulaire economie, waar deze mededeling deel van uitmaakt.

De commissies IMRO en EZ behandelen op 15 december 2015 het pakket circulaire economie, waaronder deze mededeling.


Behandeling Tweede Kamer

Op 16 februari 2017 heeft de rapporteur van Circulaire Economie, het lid Cegerek, een eindverslag uitgebracht inzake het EU-pakket Circulaire Econonomie. Dit verslag is tijdens de procedurevergadering van de commissie I&M op 22 februari 2017 verplaatst naar de procedurevergadering van 12 april 2017, waar zal worden besproken of er een nieuwe rapporteur wordt aangewezen om het mandaat af te ronden, uitgebreid met de CE-voorstellen die in 2017 worden gepubliceerd.

Op 6 februari 2017 bezocht de rapporteur circulaire economie, het lid Cegerek, namens de commissie I&M Brussel om meer informatie te krijgen over de stand van zaken van de circulaire economie. De rapporteur gaat in Brussel praten met experts van Europese Commissie en met het Europees Parlement over onder meer de behandeling van de afvalrichtlijnen. Nog voor de verkiezingen zal rapporteur Cegerek haar eindrapport aanbieden aan de commissie I&M.

Op 14 juni 2016 hield commissie Infrastructuur en Milieu een AO over de Milieuraad van 20 juni.

Op 15 maart 2016 stemde de Tweede Kamer in met het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken om het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Op 19 februari 2016 stuurde de commissie Infrastructuur en Milieu een brief naar de staatssecretaris van I&M inzake de Milieuraad 4 maart 2016 met vragen over o.a. de circulaire economie, op 29 februari zijn de vragen beantwoord.

Op 2 februari 2016 stemt de Tweede Kamer over het behandelvoorbehoud op het pakket circulaire economie.

Op 20 januari 2016 besloot de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het advies te geven om een behandelvoorbehoud op het hele pakket circulaire economie te plaatsen.

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 20 januari 2016 werd een memo over circulaire economie behandeld van rapporteur Cegerek, waarin onder andere wordt geadviseerd om een behandelvoorbehoud op dit EU-pakket te plaatsen. Daarnaast is het pakket geagendeerd voor het algemeen overleg van 18 februari 2016 over de Milieuraad van 4 maart 2016.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer behandelde deze mededeling tijdens een algemeen overleg over circulaire economie op 17 december 2015.

Op 11 december 2015 stuurde de regering een reacti op verschillende moties van de tweede kamer inzake het stimuleren van een circulaire economie.

Op 8 december 2015 heeft de Tweede Kamer over de ingediende moties van 3 december 2015 gestemd, waarbij motie Cegerek over een uitvoeringsplan voor het pakket circulaire economie is aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om tijdens de Milieuraad voor te stellen om zo snel mogelijk met een uitvoeringsplan te komen op Europees niveau voor dit pakket en daarnaast om een campagne te starten om de circulaire economie meer onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen en jaarlijks een conferentie over circulaire economie te organiseren.

Op 3 december 2015 dienden leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu moties in over circulaire economie tijdens een plenaire vergadering over de geannoteerde agenda van de Milieuraad die op 16 december 2015 plaatsvond.

Op 14 oktober 2015 werd het 'Voortgangsrapportage EU-pakket Circulaire Economie' van Tweede Kamer rapporteur Yasemin Cegerek vastgesteld. Daarin koppelt Cegerek haar belangrijkste bevindingen uit haar gesprekken met verschillende partijen terug en wil zij de commissie Infrastructuur en Milieu informeren over een aantal inspirerende initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 5 februari 2016 het BNC-fiche aan de Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat de grondhouding van het kabinet tegenover subsidiariteit in algemene zin positief is. Voor het realiseren van de transitie naar een circulaire economie spelen productie en waardeketens met een grensoverschrijdend karakter een belangrijke rol. Afspraken over wet- en regelgeving en standaarden op EU-niveau zijn nodig om een level playing field en schaalvoordelen te creëren. De mededeling betreft instrumenten om partijen in de beoogde transitie te faciliteren.

Daarnaast is het kabinet positief over de proportionaliteit en kijkt uit naar de concrete uitwerking van de aankondigingen om de overgang naar circulaire economie op Europees niveau te realiseren. Hierbij is voor Nederland vooral van belang dat lidstaten en decentrale overheden ruimte krijgen om zo veel mogelijk zelf te kunnen bepalen welke middelen het meest doeltreffend zijn om de doelstellingen te behalen. Op die manier kan optimaal rekening worden gehouden met de uiteenlopende karakters de lidstaten en de verschillen in doorwerking op verschillende overheidslagen.

Er wordt geen rechtsgrondslag gebruikt, aangezien het een mededeling van de Commissie zonder juridisch bindend effect betreft. Wel wordt een aantal juridische maatregelen aangekondigd. In algemene zin wordt de bevoegdheid van de EU om maatregelen te treffen op het terrein van circulaire economie en milieu positief beoordeeld. De Unie is bevoegd kwaliteitseisen te stellen en wet- en regelgeving te harmoniseren op het gebied van milieu en producten om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie betreft een EU-actieplan voor de circulaire economie. Dit plan bevat een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire economie kunnen maken, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. Centraal zal de volledige levenscyclus van producten staan. Grondstoffen, producten en afvalstoffen zullen zo goed en lang mogelijk worden benut. De maatregelen richten zich niet alleen op het einde van de productcyclus, maar ook op verandering binnen de gehele productcyclus. Dit levert energiebesparing en vermindering van broeikasgasemissies op. Tevens zal het pakket de werkgelegenheid, investeringen en sociale rechtvaardigheid bevorderen.

Voor de overgang wordt onder andere de komende twee jaar 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit het Horizon 2020-programma en 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen voor afvalbeheer.

Maatregelen die worden genomen, zijn onder andere:

  • maatregelen ter halvering van het levensmiddelenafval tegen 2030;
  • een herziene meststoffenverordening voor onder andere de erkenning van biologische en afvalgebaseerde meststoffen;
  • maatregelen over het hergebruik van water;
  • een strategie voor plastic binnen de circulaire economie.

Aan het actieplan voor circulaire economie zijn voorstellen verbonden op het gebied van afvalstoffen. Deze voorstellen bevatten streefdoelen ten aanzien van afvalbeheer en recycling.


Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Op 19 december 2016 informeerde het Voorzitterschap de Milieuraad inzake de stand van zaken van de circulaire economie voorstellen.

Op 20 juni 2016 zijn er tijdens de Milieuraad raadsconclusies aangenomen over het circulaire economie EU-actieplan.

Op 4 maart 2016 werd er tijdens de Milieuraad een oriënterend debat gehouden over het pakket circulaire economie. De ministers spraken hun steun uit voor het actieplan. De uitkomst van dit debat en van het debat tijdens de Raad Concurrentievermogen zal worden meegenomen in een reeks conclusies, die naar verwachting tijdens de Milieuraad van 20 juni 2016 zullen worden aangenomen.

Tijdens de Raad Concurrentievermogen op 29 februari 2016 zijn de ministers besprekingen begonnen over het pakket kringloopeconomie om de belangrijkste prioriteiten in kaart te brengen voor de ontwerpconclusies die in juni worden gepresenteerd aan de Milieuraad.

Op 16 december 2015 werd het pakket circulaire economie tijdens de Milieuraad besproken.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 juni 2018 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over cohesiebeleid en de

circulaire economie.

De commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) is aangewezen als verantwoordelijke commissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 21 juni 2016 heeft de Franse kamer van volksvertegenwoordigers een opinie in het akder van de politieke dialoog inzake het circulaire economie pakket aangenomen.

Op 14 juni 2016 heeft de Italiaanse Senaat een opinie vastgesteld inzake het Europese Circulaire Economie pakket.

Op 30 maart 2016 heeft het Roemeense Parlement een opinie vastgesteld inzake de Circulaire Economie mededeling.

Op 17 maart 2016 heeft het Zweedse parlement een verklaring afgegeven inzake de Circulaire Economie mededeling.

Op 2 februari 2016 heeft de Roemeense Senaat een opinie vastgesteld inzake het Europese Circulaire Economie pakket.

De volgende lidstaten hebben het dossier als prioritair geselecteerd voor het jaar 2016:

Tsjechië, Denemarken, Litouwen en het Britse Parlement.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies over de kansen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden op het gebied van circulaire economie.


Alle bronnen