E110079
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-12-2011

E110079 - Voorstel voor een verordening tot herziening van het EU-besluit inzake de bewaking van de uitstoot van broeikasgassenHet voorstel van de Europese Commissie is gericht op het verbeteren van het bestaande bewakings- en rapportagesysteem, zodat de verbintenissen en verplichtingen van de Unie en de lidstaten ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. voortvloeiende uit het Protocol van Kyoto, het UNFCCC en de Europa 2020-strategie) kunnen worden nageleefd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft het onderhavige voorstel als prioritair geselecteerd en na bespreking op 6 december 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 23 november 2011 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening waarmee zij een eerder besluit inzame de bewaking en uistoot van broeikasgassen wil herzien.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering

document Europese Commissie

COM(2011)789PDF-document, d.d. 23 november 2011

rechtsgrondslag

artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft het onverhavige voorstel als prioritair geselecteerd en na bespreking op 6 december 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Het voorstel werd geagendeerd voor een Algemeen Overleg (AO) op 14 december 2011 voorafgaand aan de Milieuraad van december 2011. Hiervoor stuurde de staatssecretrais I&M een brief an de Kamer waarin hij onder andere liet weten dat de Kamer op de gebruikelijke wijze via een BNC-fiche zal worden geïnformeerd over het standpunt van de regering ten aanzien van onderhavig voorstel voor een verordening.

De commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer heeft het voorstel ook als prioritair aangemerkt en heeft tijdens de procedurevergadering op 7 december 2011 gesproken over de wijze van behandeling.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering verwelkomt het voorstel voor deze Verordening en ondersteunt het streven naar tijdigheid, precisie, consistentie, vergelijkbaarheid en volledigheid in de rapportage van broeikasgasemissies en gerelateerd klimaatbeleid volgens het BNC-fiche. Een uniforme aanpak maakt het mogelijk de voortgang in Europa op kosteneffectieve wijze bij te houden. Nederland waardeert de bijdrage die dit voorstel levert aan het verder stroomlijnen van rapportages in de EU en tussen de EU en de VN.

Voor Nederland zijn belangrijke aandachtspunten:

 • (1) 
  de frequentie van rapporteren: deze gaat op het gebied van adaptatie en financiering verder dan eerder afgesproken in EU en VN verband.
 • (2) 
  de uitwerking van verschillende rapportageverplichtingen: deze zijn veelal nog niet specifiek, worden via delegatie geregeld, en zouden kunnen leiden tot aanvullende administratieve lasten.

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel van de Europese Commissie is gericht op het verbeteren van het bestaande bewakings- en rapportagesysteem, zodat de verbintenissen en verplichtingen van de Unie en de lidstaten ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. voortvloeiende uit het Protocol van Kyoto, het UNFCCC en de Europa 2020-strategie) kunnen worden nageleefd. Ook is het gericht op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten teneinde de gevolgen van klimaatverandering te verzachten. Het voorstel behelst een vervanging van het bewakingssysteem dat is opgericht bij Beschikking nr. 280/2004/EG.

Aanleiding voor het voorstel vormt voor de Commissie de bezorgdheid over de groeiende dreiging van mondiale klimaatverandering alsmede het feit dat bestaande rapportageverplichtingen niet het verwachte resultaat opleveren of dat de informatie niet wordt gebruikt zoals verwacht. Ook dienen naar het oordeel van de Commissie de koppelingen tussen de rapportage-instrumenten te worden verbeterd.

De Europese Commissie stelt onder meer het volgende voor:

 • Het instellen van een controleprocedure op EU-niveau voor de door de lidstaten ingediende gegevens over broeikasgassen.
 • Een aanpak voor de rapportage over emissies van internationaal zeevervoer en de LULUCF-sector (zeevervoer, luchtvaart, landgebruik en bosbouw).
 • Het verplicht stellen voor de lidstaten van jaarlijkse rapportages over prognoses, beleidsinitiatieven en maatregelen. Hierdoor kan er jaarlijks een beoordeling worden gemaakt van de door de EU aangegane verbintenissen op nationaal en internationaal niveau.
 • Het creëren van aanvullende voorzieningen voor kwaliteitsevaluatie/kwaliteitsbeheersing en het introduceren van gestroomlijnde rapportageformaten en richtlijnen om de kwaliteit en volledigheid van de verstrekte gegevens te verbeteren en de bestaande rapportageverplichtingen te vereenvoudigen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)789
  23 november 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1406
  23 november 2011
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1407
  23 november 2011

Behandeling Raad

De presentatie van dit voorstel plus een eerste gedachtewisseling vindt naar verwachting plaats tijdens de Milieuraad van 19 december 2011 .

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen