34.734

EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakketDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het eerste, tweede en derde EU-mobiliteitspakket.

Voor meer informatie zie E170020 inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) en

E170022 over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.

E170026 over het voorstel voor een verordening wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en wat betreft positionering door middel van tachografen.

E170027 over het voorstel voor een richtlijn inzake de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector.

E170028 over het voorstel voor een verordening houdende wijziging van de verordeningen om deze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

E170034 over het voorstel voor Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

E170035 over het voorstel voor een verordening houdende wijziging van een verordening inzake emissie standaarden voor lichte voertuigen

E180020 over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

E180021 over de Commissiemededeling Europa in beweging; Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon

E180022 over de Commissiemededeling een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

E180024 over het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU

E180025 over het voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer

E180026 over het voorstel voor verordening betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

E180027 over het voorstel voor een verordening inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters


Kerngegevens

begonnen

21 juni 2017

titel

EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket

schriftelijke voorbereiding


Documenten

41