E230009
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-11-2023

E230009 - Pakket over de herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 14 november 2023 besloot de commissie de brief van de minister van Financiën van 31 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023 heeft de Commissie de voorstellen toegelicht (21.501-07, FP). Nederland heeft ervoor gepleit de bail-in van aandeel- en obligatiehouders als eerste verdedigingslinie te behouden, publieke middelen zoveel als mogelijk te beschermen en een significante verhoging van de kosten voor het depositogarantiestelsel te voorkomen.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over de herziening van het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering als bijdrage tot de voltooiing van de bankenunie

document Europese Commissie

COM(2023)225PDF-document, d.d. 18 april 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 november 2023 besloot de commissie de brief van de minister van Financiën van 31 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 31 oktober 2023 stuurde de minister van Financiën een antwoord op de brief van 4 oktober 2023. Op 1 november 2023 werd het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, C) vastgesteld.

Op 4 oktober 2023 is de brief met nadere vragen verstuurd aan de minister van Financiën.

Op 26 september 2023 leverde de fractie van de BBB (Kroon) inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Op 12 september 2023 besloot de commissie op 26 september 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 4 september 2023 stuurde de minister van Financiën een antwoord op de brief van 13 juli. Op 7 september 2023 werd het verslag van een schriftelijk overleg (EK, B) vastgesteld.

Op 13 juli 2023 is de brief met vragen verstuurd naar de minister van Financiën.

Op 4 juli 2023 leverde de BBB-fractie (Kroon) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 20 juni 2023 besloot de commissie FIN het voorstel in behandeling te nemen en op 4 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Op 1 september 2023 voerde de commissie Financiën een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de voorstellen ter herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (22.112, 3749). Dit werd geagendeerd voor het tot nader order uitgestelde commissiedebat Financiële Markten.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 mei 2023 ontving de Kamer het BNC-fiche met daarin het standpunt van de regering over het voorstel (36.391, A). Het kabinet steunt het doel van de de voorstellen, die de toepasbaarheid en effectiviteit van het crisisraamwerk voor banken moeten vergroten.

De bevoegdheid van voorstellen beoordeelt het kabinet positief. Voorstellen COM(2023)226, COM(2023)227 en COM(2023)229 zijn gebaseerd op artikel 114 VWEU. Op grond van dit artikel is de EU bevoegd om maatregelen vast te stellen ten aanzien van de instelling en de werking van de interne markt. Door middel van vroegtijdige interventiemaatregelen en resolutieacties moeten de voorstellen de financiële stabiliteit van de bankensector waarborgen, en daarmee de risico's van de interne markt verminderen. COM(2023)228 heeft als juridische basis artikel 53, eerste lid van het VWEU. Op grond van dit artikel kan de EU richtlijnen vaststellen over de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan. Volgens het kabinet vallen regels rondom het opzetten en beheren van depositogarantiestelsels en de werkzaamheden van banken hier ook onder.

Ook oordeelt het kabinet positief over de subsidiariteit van alle voorstellen. Banken houden zich bezig met grensoverschrijdende en internationale activiteiten. Volgens het kabinet kan de doelstelling van de voorstellen, de verbetering van de afwikkeling van banken, daarom beter op Europees niveau bereikt worden. Het kabinet ziet optreden op EU-niveau om die reden als gerechtvaardigd.

Het kabinet staat ook positief tegenover de proportionaliteit van de voorstellen, maar plaatst hierbij wel een kanttekening. Harmonisering van het crisisraamwerk van banken in de EU is volgens het kabinet een wenselijke doelstelling, die niet door minder ingrijpend optreden kan worden bereikt. Wel maakt het kabinet zich zorgen over de harmonisering van de crediteurenhiërarchie, omdat dit mogelijk voor hogere kosten voor het depositogarantiestelsel kan leiden. Ook is de vormgeving van de algemeen belangtoets nog een aandachtspunt voor het kabinet.

Er is brede steun onder de lidstaten om het bestaande crisisraamwerk voor banken aan te scherpen. De meningen verschillen over de manier waarop. Sommige lidstaten vinden dat het bestaande raamwerk vooral beter moet worden toegepast, en zijn voorstander van een verder geharmoniseerde aanpak en strenge eisen voor de inzet van staatssteun. Andere lidstaten pleiten juist voor meer flexibiliteit en minder strikte regels.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 18 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd om het bestaande EU-kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (CMDI) aan te passen en verder te versterken. De hervorming dient de bestaande regelingen voor het beheer van falende banken in de Europese Unie te verbeteren. Met name zal aandacht worden besteed aan de regelingen voor het beheer van het faillissement van kleine en middelgrote banken voor wat betreft de opzet en uitvoering ervan.

Het huidige CMDI-kader heeft als doel het bewaren van de financiële stabiliteit en het vertrouwen van deposanten en het beschermen van de belastingbetalers in de context van faillissement. Bij de tenuitvoerlegging van het CMDI-kader zijn echter enkele problemen geconstateerd, zoals de verschillen in regels voor de toegang tot financiering tussen de diverse crisisbeheersinsgsinstrumenten en de ruime discretionaire bevoegdheid van de afwikkelingsautoriteiten om te bepalen in het algemeen belang of een faillissement van een bank volgens de geharmoniseerde EU-afwikkelingsregels moet worden beheerd of volgens de nationale insolventieprocedures moet worden geliquideerd. Met als gevolg het risico op marktversnippering en suboptimale resultaten bij het beheer van bankfaillissementen, met name ten aanzien van kleinere en middelgrote banken die in het kader van de nationale insolventieregelingen mogelijk 'te groot om te liquideren' zijn.

Dankzij dit voorstel zullen de autoriteiten, wanneer een falende bank zich uit de markt terugtrekt, dit ordelijk kunnen organiseren met een breed scala aan instrumenten, ongeacht de omvang en het bedrijfsmodel van de bank. In het algemeen wordt de financiële stabiliteit door dit voorstel verder gevrijwaard, krijgen belastingbetalers en depositohouders bescherming en worden de reële economie en het concurrentievermogen ondersteund.


Behandeling Raad

Tijdens de Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023 heeft de Commissie de voorstellen toegelicht (21.501-07, FP). Nederland heeft ervoor gepleit de bail-in van aandeel- en obligatiehouders als eerste verdedigingslinie te behouden, publieke middelen zoveel als mogelijk te beschermen en een significante verhoging van de kosten voor het depositogarantiestelsel te voorkomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement behandelt de voorstellen. De commissies voor Begroting (BUDG), Juridische zaken (JURI) en Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) zijn aangesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)225 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)226 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)227 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)228 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)229 weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)225 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)226 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)227 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)228 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)229 in diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen