E200025
Laatste revisie: 20-01-2021

E200025 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020Op 6 oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse uitbreidingspakketPDF-document. Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid, omvat het pakket voortgangsrapportages over Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 24 november 2020 leverde de fractie van FVD (Van Wely) inbreng voor schriftelijk overleg.

N.B.: Bij nadere overweging heeft de FVD-fractie geen schriftelijke inbreng geleverd.

Op 10 november 2020 besloot de commissie om het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Europees

De Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is ingesteld als adviescommissie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Mededeling 2020 inzake het uitbreidingsbeleid van de EU

document Europese Commissie

COM(2020)660PDF-document, d.d. 6 oktober 2020

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 november 2020 leverde de fractie van FVD (Van Wely) inbreng voor schriftelijk overleg.

N.B.: Bij nadere overweging heeft de FVD-fractie geen schriftelijke inbreng geleverd.

Op 10 november 2020 besloot de commissie om het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Het voorstel werd betrokken bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 op 3 november 2020.

De commissie voor Europese Zaken stuurde op 21 oktober 2020 een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over het voorstel. Op 30 oktober 2020 stuurde de minister een antwoord.


Standpunt Nederlandse regering

Op 30 oktober 2020 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie over het voorstel aan de Kamer.

De appreciatie gaat in op de belangrijkste elementen en aanbevelingen van het uitbreidingspakket van de Commissie. Het kabinet beoordeelt hierin de voortgang die de (potentiële) kandidaat-lidstaten het afgelopen jaar hebben geboekt alsook de mate waarin deze landen op de lidmaatschapsverplichtingen zijn voorbereid. De appreciatie vormt eveneens de basis voor de Nederlandse inzet bij de voorbereidingen voor de conclusies over de algemene mededeling en de landenrapportages die de Raad naar verwachting op 10 november 2020 zal aannemen. Daarnaast gaat de appreciatie ook in op de mededeling van de Commissie over het Economisch- en Investeringsplan voor de Westelijke-Balkan.

De regering heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de mededeling. Het uitbreidingsbeleid is volgens de regering per definitie een beleidsterrein dat alleen op EU-niveau uitgevoerd kan worden. Ten aanzien van het proportionaliteitsoordeel heeft de regering eveneens een positieve grondhouding. De Commissie-mededeling geeft volgens de regering namelijk uitvoering aan het door de Europese Raad vastgestelde uitbreidingsbeleid uit 2006.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 6 oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse uitbreidingspakketPDF-document. Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid, omvat het pakket voortgangsrapportages over Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Turkije. Op 6 oktober publiceerde de Commissie ook een mededeling over het Economisch- en Investeringsplan voor de Westelijke Balkan2 (EIP). Het huidige Europese uitbreidingsbeleid is mede gebaseerd op de concrete voorstellen die in maart door de Raad zijn onderschreven om het toetredingsproces te versterken door het voorspelbaarder, geloofwaardiger en dynamischer te maken, en er meer politieke sturing aan te geven.

De toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië zijn in maart 2020 geopend. De eerste Intergouvernementele conferentie hebben echter nog niet kunnen plaatsvinden. De Commissie maakt voor het eerst in dit verslag een overkoepelende beoordeling van de toetredingsonderhandelingen met zowel Montenegro als Servië en stippelt een te volgen koers uit. Bij Bosnië en Herzegovina dringt de Commissie erop aan om werk te maken van 14 belangrijke prioriteiten uit het advies van de Commissie. Wat Kosovo betreft, beoordeelt de Commissie dat er beperkte vooruitgang is geboekt met de EU-gerelateerde hervormingen.

De onderhandelingen met Turkije zijn feitelijk tot stilstand zijn gekomen. Hoewel Turkije een belangrijke partner voor de Europese Unie blijft, stelt de Commissie vast dat Turkije steeds verder van de Europese Unie afdrijft, met ernstige achteruitgang op het gebied van de democratie, de rechtsstaat, de grondrechten, en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Europese Commissie publiceerde het voorstel op 6 oktober 2020.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen