E180033
Laatste revisie: 04-08-2021

E180033 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma JustitieOp 30 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie de ontwerpverordening tot vaststelling van het programma Justitie. In deze verordening worden de doelstellingen van het programma, de begroting voor de periode 2021-2027, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 19 februari 2019 besprak de commissie de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 februari 2019 en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 5 mei 2021 is de verordeningPDF-document gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking getreden.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

document Europese Commissie

COM(2018)384PDF-document, d.d. 30 mei 2018

rechtsgrondslag

Artikelen 81, leden 1 en 2, en artikel 82, lid 1 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Op 5 mei 2021 is de verordeningPDF-document gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking getreden.


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 februari 2019 besprak de commissie de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 februari 2019 en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 15 februari 2019 stuurde de Minister van Justitie en Veiligheid een antwoord op de brief van 30 november 2018.

Op 30 oktober 2018 besloot de commissie voor Justitie en Veiligheid de ontwerpverordening in behandeling te nemen en in schriftelijk overleg te treden met de regering. Op 30 november 2018 werd een brief gestuurd aan de minister van Justitie en Veiligheid met vragen over de ontwerpverordening.

Op 2 oktober 2018 besprak de commissie voor Justitie en Veiligheid de ontwerpverordening en besloot het agendapunt aan te houden tot 30 oktober 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 september 2018 besloot de commissie voor Justitie en Veiligheid het BNC-fiche voor de ontwerpverordening te agenderen voor het algemeen overleg van 10 oktober 2018 over de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018. De ontwerpverordening tot vaststelling van het programma Justitie kwam niet aan de orde tijdens het algemeen overleg.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 30 mei 2018 geeft het kabinet zijn visie over de ontwerpverordening tot vaststelling van het programma Justitie voor de periode 2021-2027. Het kabinet beoordeelt de ontwerpverordening positief, maar hecht eraan dat besprekingen over het programma Justitie niet vooruitlopen op de integrale besluitvorming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021–2027.

Het kabinet acht de ontwerpverordening in lijn met het subsidiariteitsbeginsel. Nederland verwacht dat de in de verordening genoemde activiteiten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van EU-beleidsdoelstellingen op de gebieden van justitiële samenwerking in civiele en strafzaken en de rechtsstaat door het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, het vergroten van grensoverschrijdende samenwerking en netwerken, het stimuleren van correcte, coherente en consistente toepassing van EU-wetgeving en de bevordering van de rechtsstaat.

Het kabinet acht de ontwerpverordening ook in lijn met het proportionaliteitbeginsel. Het programma richt zich met name op het ontstaan van een daadwerkelijke rechtsruimte door het bevorderen van justitiële samenwerking in civiele en strafzaken en de rechtsstaat. De verordening regelt de inhoudelijke reikwijdte (doeleinden en activiteiten) en de wijze waarop het programma ten uitvoer kan worden gebracht. Volgens het kabinet gaan de voorgestelde maatregelen aan niet verder dan wat nodig is voor de doeleinden het doel en staat de inzet van de EU hiertoe in de juiste verhouding.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Ter bevordering van de gemeenschappelijke Europese waarden en rechten zet de EU verschillende instrumenten in: wetgeving, beleidsmaatregelen en financiering. Het financieringsprogramma Justitie is een van de programma's binnen het Meerjarig Financieel Kader (MFK) dat daarbij een rol speelt.

Ondanks de vooruitgang met lopende financieringsprogramma's, is er een aantal lacunes en nieuwe uitdagingen, zoals het versnipperde karakter en de beperkte middelen waarover kan worden beschikt in het kader van deze programma’s. Het nieuwe programma Justitie beoogt de verdere ontwikkeling te steunen van een Europese rechtsruimte die gebaseerd is op de rechtsstaat en wederzijdse erkenning/wederzijds vertrouwen te bevorderen door vooral de toegang tot de rechter te vergemakkelijken, de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken te bevorderen en de doeltreffendheid van de nationale rechtsstelsels te verbeteren.


Behandeling Raad

Op 28 april 2021 ondertekenden de Raad en het Europees Parlement de verordening.

Op 5 maart 2019 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over de financiering voor de periode 2021-2027 van het programma Justitie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 28 april 2021 ondertekenden de Raad en het Europees Parlement de verordening.

Op 17 april 2019 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan over de conceptverordening.

Op 13 februari 2019 nam het Europees Parlement met 480 stemmen voor, 148 stemmen tegen en 36 onthoudingen de amendementenPDF-document aan over het voorstel.

Op 15 november 2018 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document met een eerste beoordeling van het Impact Assessment van de Europese Commissie voor de ontwerpverordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen