E150012
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-12-2015

E150012 - Commissiemededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebiedenDe Commissiemededeling heeft als doel het grondig hervormen van de vennootschapsbelasting van de EU. Hiertoe is een actieplan gepubliceerd. Dit actieplan bestaat uit een reeks initiatieven die een einde moeten maken aan belastingontwijking, de duurzaamheid van de inkomsten moet garanderen en de interne markt voor het bedrijfsleven moet versterken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie FIN heeft tijdens haar vergadering van 29 september 2015 besloten de reactie van de staatssecretaris van 22 september 2015, inzake de commissiemededeling en de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (E150007), te betrekken tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris dat op 24 november 2015 heeft plaatsgevonden.

Europees

Op 16 december 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de Commissie over meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)302PDF-document, d.d. 17 juni 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie FIN heeft tijdens haar vergadering van 29 september 2015 besloten de reactie van de staatssecretaris van 22 september 2015, inzake de commissiemededeling en de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (E150007), te betrekken tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris dat op 24 november 2015 heeft plaatsgevonden.

Op 22 september 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een reactie gestuurd op de vragen van de leden van de Eerste Kamer commissie Financiën van 20 juli 2015. De staatssecretaris laat onder andere weten dat er in 2016 een nieuw voorstel voor een richtlijn ingediend zal worden door de Europese Commissie om stap voor stap overeenstemming te bereiken over de verschillende onderdelen van het CCCTB. Daarbij zal zij een nieuwe verdeelsleutel presenteren voor consolidering en verdeling van de winst. Misbruik maken van de verschillende belastingstelsels kan volgens de staatssecretaris voorkomen worden door op bepaalde punten te harmoniseren. Een volledige harmonisering van de belastinggrondslagen zou echter verder gaan dan noodzakelijk, disproportioneel zijn en de beleidsvrijheid van lidstaten onnodig inperken. Verder gaat de staatssecretaris in op vragen gesteld rondom de waarborging dat belasting wordt geheven waar de winsten worden gemaakt, aanvullende maatregelen voor een beter belastingklimaat voor het bedrijfsleven, verdere vooruitgang inzake fiscale transparantie en EU-instrumenten voor coördinatie.

Op 10 juli 2015 hebben de fracties van de VVD, het CDA en de SP inbreng geleverd voor een brief aan de staatssecretaris van Financiën over de mededeling en het richtlijnvoorstel over automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (E150007). Op 20 juli 2015 werd de brief verstuurd. Er werden vragen gesteld over subsidiariteit en proportionaliteit, de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), de waarborging dat belasting wordt geheven waar de winsten worden gemaakt, aanvullende maatregelen voor een beter belastingklimaat voor het bedrijfsleven, verdere vooruitgang inzake fiscale transparantie en EU-instrumenten voor coördinatie.

Op 7 juli 2015 heeft de commissie Financiën besloten om op 10 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Daarnaast werd besloten in de tweede helft van september 2015 de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor een mondeling overleg over de (Europese) ontwikkelingen inzake fiscale transparantie en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel.

De commissie Financiën heeft op 23 juni 2015 besloten om 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de mededeling. Daarbij wordt ook het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU (E150007) en de mededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking (E150006) betrokken.

De commissie Financiën heeft het actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude, onder meer een mededeling over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de interne markt in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen, als prioriteit vastgesteld in het Europees werkprogramma 2015 van de Eerste Kamer.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 september 2015 heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over de commissiemededeling. Er is onder andere gesproken over de rol van de Europese Commissie, de Nederlandse ruling- en transferpraktijk en niet-coöperatieve landen op fiscaal gebied.

Tijdens de procedurevergadering van 30 juni 2015 heeft de commissie Financiën de mededeling geagendeerd voor een algemeen overleg op 9 september 2015.

De commissie Financiën heeft het actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude, onder meer een mededeling over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de interne markt in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen, als prioriteit vastgesteld in het Europees werkprogramma 2015 van de Tweede Kamer.


Standpunt Nederlandse regering

Op 6 juli 2015 stuurde het kabinet een appreciatie van het actieplan naar de Eerste Kamer.

Het kabinet verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan en het belastingklimaat voor het bedrijfsleven te verbeteren. Het belang van deze aspecten en de in het actieplan geformuleerde doelen worden door het kabinet krachtig onderschreven.

Het actieplan lijkt in lijn te zijn met de eis van subsidiariteit. De Europese Commissie zet primair in op samenwerking en coördinatie om belastingontwijking, die mogelijk wordt gemaakt door verschillen tussen belastingsystemen van landen, tegen te gaan en om belemmeringen voor ondernemingen op de interne markt weg te nemen. Wat betreft de financiële implicaties en de gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten zal gewacht moeten worden op verdere uitwerking van de voorstellen.

Het oorspronkelijke plan voor de geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) heeft in 2011 zowel van het kabinet als van de Tweede Kamer een negatief subsidiariteitsoordeel gekregen. De in dit actieplan aangekondigde plannen van de Europese Commissie voor een CCCTB zijn wezenlijk anders dan de oorspronkelijke plannen. Dit voorstel dient volgens het kabinet vergezeld te gaan met een grondige impactanalyse. De inzet van het kabinet is om ontwijking tegen te gaan door gerichte harmonisaties die ingrijpen op werkelijke ontwijkingsconstructies. Lidstaten dienen hun soevereiniteit te behouden op het terrein van hun vennootschapsbelastinggrondslag. Een grondige impactanalyse is van belang bij een ingrijpend voorstel als de CCCTB.

Het kabinet is voorstander van het belasten van winst waar waarde wordt gecreëerd. Er moet voorkomen worden dat binnen de EU winst wordt belast die eigenlijk aan derde landen toevalt. Het kabinet steunt het voornemen van de Europese Commissie om met voorstellen te komen ter verbetering van het huidige arbitragemechanisme om dubbele belasting weg te nemen. Nederland dringt in Raadsverband aan op een snel akkoord over het richtlijnvoorstel voor automatische uitwisseling van informatie over rulings (E150007).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie wil de vennootschapsbelasting in de EU grondig hervormen. Hiertoe werd op 17 juni 2015 een actieplan gepubliceerd. Dit actieplan bestaat uit een reeks initiatieven die een einde moeten maken aan belastingontwijking, de duurzaamheid van de inkomsten moeten garanderen en de interne markt moeten versterken voor het bedrijfsleven.

De kern van het plan is:

  • een herlancering van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
  • heffen van belastingen daar waar de winsten worden gemaakt
  • creëren van een beter ondernemingsklimaat
  • vergroten van de transparantie
  • verbeteren van de samenwerking tussen lidstaten

Het actieplan maakt deel uit van de ambitieuze agenda waarmee de Europese Commissie het ontwijken van vennootschapsbelasting wil aanpakken, de interne markt eerlijker wil maken en wil zorgen voor meer banen, groei en investeringen in Europa.


Behandeling Raad

De ECOFIN-raad besprak op 8 december 2015 de stand van zaken omtrent de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Het 'Actieplan voor een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden' is voor het eerst op 11 en 12 september 2015 uitgebreid besproken tijdens de informele bijeenkomst van de Ecofinraad. De leden waren het er over eens dat belastingfraude en -ontwijking gezamenlijk bestreden moet worden. De Commissie is van mening dat verplichte automatische uitwisseling van fiscale regels zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd, met voorkeur al vanaf 2016. Dit nieuw belastingsysteem zou ambitieus moeten zijn met de Commissie als één van de belangrijkste spelers, zodat deze gelijkwaardige regels voor iedereen kan opzetten.

De Europese Commissie heeft haar voorstel gepresenteerd aan de Raad Economische en Financiële Zaken op 13 en 14 juli 2015. Vervolgens zal een gedachtewisseling over het actieplan plaatsvinden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 december 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de Commissie over meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De parlementen van Cyprus, Kroatië, Denemarken, Litouwen, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk hebben dit dossier als prioritair aangemerkt.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen