E140022
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-06-2018

E140022 - Commissiemededeling: Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissiemededeling over banen in de 'groene economie' geselecteerd uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie en deze voor kennisgeving aangenomen tijdens de vergadering op 9 september 2014

Europees

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document)  over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)446PDF-document, d.d. 2 juli 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering op 9 september 2014 heeft de commissie SZW de mededeling besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissiemededeling over banen in de 'groene economie' geselecteerd uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie en de procedure voor behandeling op 8 juli 2014 aangehouden tot de eerste vergadering na het zomerreces. 


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens de procedurevergadering op 23 september 2014 besloten dat zij het BNC-fiche over deze Commissiemededeling wil agenderen voor een algemeen overleg op 15 oktober 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid die daags erna zal plaatsvinden. 

Tijdens de procedurevergadering van de commissie SZW op 2 september 2014 is de onderhavige mededeling voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juli 2014 een verslag schriftelijk overleg vastgesteld met vragen over de informele Milieuraad van juli. Er werd onder andere gevraagd aan welke EU-doelstellingen met groene groei het kabinet denkt en wat de toegevoegde waarde voor Nederland hiervan zal zijn. 


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 5 september 2014 laat de regering onder andere weten dat Nederland het belang van verduurzaming van de economie erkent en deze transitie door de juiste randvoorwaarden voor groene groei te creëren ondersteunt. Het Nederlandse beleid leunt daarbij op vier pijlers: 1) een slimme inzet van marktprikkels waarbij prijzen van producten en diensten de externe effecten van productie en consumptie op natuur en milieu beter reflecteren zonder de concurrentiepositie aan te tasten, 2) stimulerende wet- en regelgeving middels het wegnemen van belemmeringen zoals administratieve lasten, 3) het bevorderen van innovatie met een effectief bedrijven- en topsectorenbeleid en 4) de overheid als netwerkpartner voor partijen in de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen. Deze vier pijlers worden toegepast binnen de domeinen energie, biobased economy, klimaat, afval, bouw, voedsel en biodiversiteit, mobiliteit en water.

Om de kans op succes van de groene groei agenda te vergroten, zoekt de Nederlandse overheid naar een breed draagvlak voor haar beleid in de samenleving. Een voorbeeld daarvan is het SER Energieakkoord, waarin de overheid samen het bedrijfsleven en andere stakeholders afspraken heeft gemaakt over o.a. energiebesparing, verduurzaming van de energievoorziening en het realiseren van werkgelegenheidskansen. Tegelijkertijd wijst Nederland op het belang van een internationale aanpak om als open economie kansen over de grenzen te kunnen benutten, om een gelijk speelveld te garanderen en om als landen van elkaar te leren.

Hoewel Nederland de potentiële werkgelegenheidswinsten ziet die een vergroening van de economie met zich meebrengt, heeft het beleid als uitgangspunt dat je geen duurzame banen schept door als overheid banen te creëren. In plaats daarvan richt het Nederlandse beleid zich op innovatie, verbetering van de concurrentiepositie en economische hervormingen, die tezamen moeten leiden tot (zo groen mogelijke) economische groei en daarmee ook tot werkgelegenheid. Verduurzaming van de economische groei is wat Nederland betreft dan ook de drijvende kracht achter groene werkgelegenheid. Er is geen beleidsdoelstelling geformuleerd als het gaat om het aantal groene banen in de economie. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De EU 2020-strategie stelt een transitie naar een groene en grondstof-efficiënte economie als een van de speerpunten voor om slimme en duurzame groei te bevorderen. Deze groene economie draagt bij aan een sterkere Europese concurrentiepositie, een gezonde toekomst voor toekomstige generaties en ondersteunt duurzame en kwalitatief goede banen. Tegelijkertijd biedt de ontwikkeling naar een groene economie volgens de Europese Commissie een manier om te herstellen van de recente economische crisis.

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie bouwt verder op de doelen gesteld in de 2020 strategie. Groene groei biedt uitdagingen én kansen voor de arbeidsmarkt. Eén van de kansen die uit deze strategie voortvloeit is de mogelijkheid om tot wel 20 miljoen nieuwe banen te creëren in deze groene Europese economie.

In dit voorstel wordt het raamwerk geschetst om deze banen te verwezenlijken. De 'Green Employment Initiative CommunicationPDF-document' geeft aan op welke manier de arbeidsmarkt en beleid samen kunnen werken om met een actieve rol bij te dragen aan de transitie naar een groene economie.

Het gepresenteerde raamwerk voor Europees en nationaal beleid op het gebied van banen en arbeidsmarkt omvat onder andere beleid om:

  • De onderlinge verschillen in kennis en kunde te verkleinen door de ontwikkeling van benodigde vaardigheden in een groene economie;
  • Te anticiperen op wijzigingen in de sector, het veiligstellen van een goede overgang van huidige banen naar banen binnen een groene economie en het promoten van onderlinge mobiliteit;
  • Meer banen te creëren door vervuiling te belasten in plaats van belasting te heffen op werk, overheden te bewegen om vaker voor 'de groene optie' te kiezen en duurzaam ondernemerschap te stimuleren;
  • Transparantie en de kwaliteit van statistische data te verbeteren met als doel een betere controle en analyse van de invloed van een groene economie op de veranderde arbeidsmarkt;
  • De dialoog tussen de werkgevers en werknemers (bonden) te verbeteren met het oog op een transitie naar een groene economie;
  • De internationale samenwerking te versterken door bijvoorbeeld deelname aan het 'Green Growth Knowledge Platform', opgezet door het Verenigde Naties Milieu Programma, de Wereldbank, OECD en the Green Growth Institute.

Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document)  over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) op 17 en 18 juli 2014 werd in een gezamenlijke bijeenkomst met de ministers verantwoordelijk voor Milieu gesproken over het onderwerp 'Groene groei en werkgelegenheid'. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2015 een resolutiePDF-document aangenomen inzake het intiatief voor groene werkgelegenheid die beoogt het banenpotentieel van de groene economie te benutten. 

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen