E130053
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-01-2014

E130053 - Commissiemededeling: een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU TFTS)In deze mededeling brengt de Commissie verslag uit van het onderzoek naar de verschillende opties om een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU TFTS) in te stellen. Hiermee geeft zij een follow-up aan haar mededeling van 13 juli 2011 (E110041). De Commissie nodigt het Europees Parlement en de Raad uit om vervolgstappen te nemen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 17 december 2013 besloot de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Europese Commissie publiceerde op 27 november 2013 de Commissiemedeling: een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU TFTS).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)842PDF-document, d.d. 27 november 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) nam de mededeling op 17 december 2013 voor kennisgeving aan.

Op 10 december 2013 besloot de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) de procedure voor behandeling aan te houden tot 17 december 2013.

De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2011 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) van de Tweede Kamer heeft dit voorstel ook als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 januari 2014 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hieruit blijkt onder andere dat Nederland zich kan scharen achter de conclusie van de Europese Commissie dat er op dit moment geen noodzaak is tot het ontwikkelen van een EU-TFTS. Nederland acht de daarbij in de onderhavige mededeling door de Commissie gemaakte afweging in combinatie met de uitkomsten van het onder punt 2 genoemde gezamenlijke rapport van de EU en de US Treasury Department over de meerwaarde van data die ingevolge de TFTP-overeenkomst zijn verstrekt, overtuigend.

Nederland is het eens met de vaststelling van de Commissie dat een EU-TFTS niet proportioneel is en dermate ingrijpend dat het ontwikkelen daarvan de noodzaak tot robuuste waarborgen op het gebied van gegevensbescherming en andere veiligheidswaarborgen mee zou brengen. Een EU-TFTS zou bovendien zeer kostbaar worden en in technisch en operationeel opzicht complex om te ontwikkelen en te onderhouden. Nederland is het ook met die inschatting eens. De Commissie wijst er in dit verband op dat de lidstaten in toenemende mate een beroep doen op de mogelijkheid onder de TFTP-overeenkomst de Verenigde Staten om informatie te vragen en dat de TFTP-overeenkomst, inclusief de daarbij behorende waarborgen, in de praktijk goed blijkt te functioneren. Nederland onderschrijft dat standpunt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling brengt de Commissie verslag uit van het onderzoek naar de verschillende opties om een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU TFTS) in te stellen. Hiermee geeft zij een follow-up aan haar mededeling van 13 juli 2011 (E110041). De Commissie nodigt het Europees Parlement en de Raad uit om vervolgstappen te nemen.

De Commissie heeft vijf opties onderzocht in het licht van de bescherming van grondrechten, de noodzaak, de evenredigheid en de kosteneffectiviteit. De Commissie concludeert dat er in dit stadium niet voldoende argumenten zijn voor het invoeren van een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering en dat het handhaven van de status quo, waarin een soortgelijk systeem opereert dat zijn grondslag vindt in een overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten (EU-US TFTP Agreement), de voorkeur verdient. Daarbij wijst zij er in het bijzonder op dat een eigen systeem per definitie gepaard gaat met problemen als het gaat om de bescherming van als ook de toegang tot gegevens, zoals in de huidige situatie reeds het geval is. De Commissie stelt voorts dat elke optie met omvangrijke technische, operationele en financiële inspanningen gepaard gaat. Nu de lidstaten in toenemende mate gebruik maken van de uitwisseling van data met de Verenigde Staten teneinde veiligheid in de EU te vergroten en terrorisme te bestrijden, stelt de Commissie dat het bestaande regime in de eerder geformuleerde behoefte afdoende voorziet.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen