E130051
  ruit icoon
Laatste revisie: 04-11-2014

E130051 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte betreftOp 23 oktober 2013 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel voor een nieuwe standaard btw-aangifte gepubliceerd. De huidige verschillen tussen de lidstaten rond het invullen van de btw-aangifte in de EU-lidstaten levert voor bedrijven hoge administratieve lasten op, belemmert de grensoverschrijdende handel binnen de EU en beperkt de uitwisseling van informatie door belastingautoriteiten van lidstaten. Met dit initiatief beoogt de Commissie deze obstakels te verminderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft het voorstel op 5 november 2013 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad ECOFIN op 6-7 november 2014 zal volgens de geannoteerde agenda vn het ministerie van Financiën een oriënterend debat plaatsvinden over dit voorstel. Het doel van een gestandaardiseerde btw-aangifte is dat internationaal opererende bedrijven via een gestandaardiseerd (digitaal) formulier btw aangifte kunnen doen, dat in elke lidstaat hetzelfde is. Hierdoor zouden de administratieve lasten en kosten voor het bedrijfsleven omlaag kunnen. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)721PDF-document, d.d. 23 oktober 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft het voorstel op 5 november 2013 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Financiën heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Financiën besloot op 11 december 2013 dat zij het BNC-fiche zal agenderen voor een algemeen overleg op 23 januari 2014 voorafgaand aan de Raad voor Economische en Financiële Zaken.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche laat het kabinet weten dat Nederland een voorstander is van een EU-brede uniforme btw-aangifte. Met name voor het internationaal opererende bedrijfsleven ziet Nederland hier uiteindelijk voordelen. Omwille van eenvoud en continuïteit in het heffingsproces steunt Nederland het uitgangspunt dat de btw-aangifte voor alle ondernemers zou moeten gelden.

Nederland heeft echter twijfels bij de geschatte lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Doordat Nederland nu al een beperkte btw-aangifte heeft, vallen de voordelen voornamelijk in het buitenland. Daar profiteren overigens wel Nederlandse internationaal opererende ondernemingen van die activiteiten verrichten in lidstaten die thans veel uitgebreidere btw-aangiftes verlangen.

Op basis van het voorstel kan een aangifteformulier uit maximaal 26 gegevensvakken bestaan. Het is aan iedere lidstaat voor zichzelf om te bepalen welke gegevensvakken zij noodzakelijk achten om tot een goede inning en controle te komen. De optiemogelijkheid die lidstaten krijgen voor het aantal in te vullen gegevens doet op zich afbreuk aan het uitgangspunt van uniformiteit. Gezien de verschillende uitgangspunten van de lidstaten is deze keuze van de Commissie echter begrijpelijk. Een aantal lidstaten, zoals Nederland, gebruikt de btw-aangifte met name als collectemiddel. Andere lidstaten gebruiken de btw-aangifte (mede) als controlemiddel waardoor de gevraagde informatie middels de aangifte veel groter is. Wanneer als gevolg vande optionele gegevensvakken achtentwintig verschillende btw-aangifteformulieren ontstaan,dan is het internationaal opererende bedrijfsleven alsnog verplicht om even zoveel btw-aangifteformulieren in hun administratie te verwerken. Daarom is van belang dat de mogelijke variatie in gegevens die worden gevraagd beperkt blijft.Voor Nederland is het van belang dat een uniforme btw-aangifte geen achteruitgang betekent ten op zichte van de huidige situatie waarbij aansluiting bij de inhoud van de huidige aangifte het uitgangspunt vormt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 23 oktober 2013 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel voor een nieuwe standaard btw-aangifte gepubliceerd. De huidige verschillen tussen de lidstaten rond het invullen van de btw-aangifte in de EU-lidstaten levert voor bedrijven hoge administratieve lasten op, belemmert de grensoverschrijdende handel binnen de EU en beperkt de uitwisseling van informatie door belastingautoriteiten van lidstaten. Met dit initiatief beoogt de Commissie deze obstakels te verminderen.

De standaard btw-aangifte zal de nationale btw-aangifte vervangen. Bedrijven zullen overal in de EU dezelfde basisgegevens moeten verstrekken, binnen dezelfde termijnen. Omdat deze eenvoudigere btw-aangifteprocedures makkelijker na te leven zijn en makkelijker kunnen worden gehandhaafd, verwacht de Europese Commissie dat het voorstel zal bijdragen aan een betere naleving van de btw-regels en zal leiden tot hogere btw-inkomsten. Volgens de Commissie kan het voorstel bedrijven in de EU tot 15 miljard euro per jaar aan besparingen opleveren.

Het voorstel bevat een uniforme reeks verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij hun btw-aangifte indienen, ongeacht de lidstaat waarin zij dat doen. De standaard btw-aangifte voorziet in vijf verplichte vakken, waarbij lidstaten de mogelijkheid krijgen een aantal aanvullende gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken. De standaard btw-aangifte moet maandelijks worden ingediend, behalve voor micro-ondernemingen, die dat op kwartaalbasis mogen doen. De verplichting om een btw-jaaroverzicht in te dienen, komt te vervallen. En in de gehele Unie zal de aangifte van btw langs elektronische weg kunnen worden ingediend.

Deze grote vereenvoudiging van het btw-aangifteproces op communautair niveau past binnen het bredere streven van de Commissie om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlagen en belemmeringen voor de interne markt weg te nemen. Het voorstel zou in belangrijke mate ook bijdragen aan de totstandbrenging van een efficiënter en fraudebestendig btw-stelsel, aldus de Commissie.

De standaard btw-aangifte moet volgens het richtlijnvoorstel uiterlijk 31 december 2016 zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad ECOFIN op 6-7 november 2014 zal volgens de geannoteerde agenda vn het ministerie van Financiën een oriënterend debat plaatsvinden over dit voorstel. Het doel van een gestandaardiseerde btw-aangifte is dat internationaal opererende bedrijven via een gestandaardiseerd (digitaal) formulier btw aangifte kunnen doen, dat in elke lidstaat hetzelfde is. Hierdoor zouden de administratieve lasten en kosten voor het bedrijfsleven omlaag kunnen. 

Op basis van het voorstel bestaat het aangifteformulier (op termijn) uit 6 verplichte rubrieken en ongeveer 35 optionele rubrieken. Iedere lidstaat heeft nog steeds de mogelijkheid om, binnen de marge van de voorgestelde rubrieken, zijn eigen aangifte formulier op te stellen, zo ook Nederland. De reden dat nog niet met zekerheid kan worden gezegd hoeveel verplichte en hoeveel optionele rubrieken op het standaard btw-aangifteformulier zullen verschijnen, is dat tijdens elke Raadswerkgroep een nieuw verzoek om een extra rubriek wordt gedaan of het schrappen van een rubriek wordt voorgesteld. Wat betreft het format van het aangifteformulier is Nederland groot voorstander van één zelfde format in elke lidstaat. Anders is het bedrijfsleven alsnog niet gebaat bij een standaard btw-aangifte. Nederland is een voorstander van het standaardiseren van de btw-aangifte, mits dit geen achteruitgang is ten opzichte van de huidige situatie in Nederland en voor het bedrijfsleven. Nederland kan de discussie aanhoren, maar daar waar de discussie tendeert naar conclusies die tegenstrijdig zijn aan de hiervoor beschreven uitgangspunten, zal Nederland weerwoord te bieden.

Een voortgangsverslag over het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte betreft werd op 20 juni 2014 goedgekeurd.

Het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte werd op 15 november 2013 door de Europese Commissie gepresenteerd tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen