E130046
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-10-2013

E130046 - Voorstel voor een verordening over geldmarktfondsen (MMF's)Het onderhavige voorstel schept nieuwe regels voor geldmarktfondsen ("Money Market Funds" of MFF's). Deze fondsen zijn een belangrijke bron van korte termijnfinanciering voor verschillende partijen. Volgens de Europese Commissie zijn er aan deze geldmarktfondsen specifieke risico's verbonden, die uiteindelijk zouden kunnen uitmonden in een bankrun .


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie nam het voorstel voor een verordening over geldmarktfondsen (MMF's) op 24 september 2013 voor kennisgeving aan. 

Europees

Eventuele subsidiariteitsbezwaren bij dit voorstel voor een verordening dienden uiterlijk 5 november 2013 naar de Europese Commissie te worden verzonden.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)615PDF-document, d.d. 4 september 2013

rechtsgrondslag

Artikel 114(1) van de VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie nam het voorstel voor een verordening over geldmarktfondsen (MMF's) op 24 september 2013 voor kennisgeving aan. 


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche over dit voorstel werd geagendeerd voor een algemeen overleg ECOFIN-raad op 7 november 2013. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 18 oktober 2013 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland veel van de door de Commissie voorgestelde maatregelen steunt. Ook is het wenselijk dat aan CNAV-fondsen hogere eisen kunnen worden gesteld in verband met de relatief grotere risico’s voor de financiële stabiliteit die deze fondsen aantoonbaar met zich mee kunnen brengen. Wel geeft de regering aan dat er nog enkele onduidelijkheden resteren. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat geldmarktfondsen internationaal actief zijn en dat deze activiteiten zich niet beperken tot de grenzen van de Europese Unie. Dit betekent niet dat de EU geen eigen initiatieven moet nemen met betrekking tot het reguleren van geldmarktfondsen, maar wel dat duidelijkheid moet bestaan over de mate waarin geldmarktfondsen uit met name de Verenigde Staten ook onder deze verordening gaan vallen. Nederland zal hierover nadere toelichting vragen aan de Commissie. Een ander aandachtspunt is een heldere juridische samenhang tussen enerzijds de icbe- en AIFM-richtlijn en anderzijds de voorgestelde verordening. Bovendien is Nederland van mening dat enkele regels een verstrekkend karakter hebben.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het onderhavige voorstel schept nieuwe regels voor geldmarktfondsen ("Money Market Funds" of MFF's). Deze fondsen zijn een belangrijke bron van korte termijnfinanciering voor verschillende partijen. Volgens de Europese Commissie zijn er aan deze geldmarktfondsen specifieke risico's verbonden, die uiteindelijk zouden kunnen uitmonden in een bankrun . Deze risico's zijn systemisch van aard gezien de hechte relatie tussen MMF's en de reële economie, die tot uitdrukking komt door de rol die geldmarktfondsen spelen om te voorzien in de financieringsbehoefte op de geldmarkt. Tevens is een groot aantal MFF's verbonden aan zogeheten 'sponsors' (meestal banken) die garant staan voor terugbetaling van activa.

De Europese Commissie kondigt een aantal concrete maatregelen aan die er voor zouden moeten zorgen dat de liquiditeit van een MMF toereikend is om de terugbetalingsverzoeken van beleggers te honoreren. Zo zal volgens de Commissie de stabiliteit van de structuur van MMF's vergroot worden door gemeenschappelijke normen ten aanzien van liquiditeit te introduceren. Tevens bevat de ontwerpverordening eenvormige regels om een minimumniveau van dagelijkse en wekelijkse liquiditeit van activa te waarborgen. Ook introduceert het voorstel regels over het beleggen in kwalitatief sterke en gediversifieerde activa door geldmarktfondsen. Verder beoogt de ontwerpverordening de stabiliteit van MFF's te verbeteren door de invoering van duidelijke en geharmoniseerde waarderingsregels voor de activa waarin zij beleggen en door een gemeenschappelijk kader voor het omgaan met externe ratings. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen