E130025
  klaver icoon
Laatste revisie: 04-10-2013

E130025 - Commissiemededeling: Resultaten van de uitvoerige analyses volgens Verordening (EU) nr. 1176/2011 over het voorkomen en het corrigeren van macro-economische onevenwichtighedenIn deze mededeling rapporteert de Europese Commissie over haar bevindingen van de diepgaande evaluaties die zijn uitgevoerd in de 13 lidstaten waarvoor in het waarschuwingsmechanismeverslag van november 2012 tekenen van macro-economische onevenwichtigheden waren gesignaleerd. Ten aanzien van Nederland ziet de Commissie macro-economische onevenwichtigheden die monitoring en beleidsingrijpen behoeven, met name op het gebied van publieke en private schuldontwikkeling en verstoringen op de woningmarkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De reactie van de ministers van Financiën en Economische Zaken van 7 juni 2013 op de vragen van de fracties van CDA, PVV en SP binnen de commissies voor Economische Zaken, voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is betrokken bij het plenaire debat van 11 juni 2013 over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma. 

Europees

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken op 13-14 mei 2013 zijn enkele conclusies aangenomen ten aanzien van de uitgevoerde analyses. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)199PDF-document, d.d. 10 april 2013

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De reactie van de ministers van Financiën en Economische Zaken van 7 juni 2013 is betrokken bij het plenaire debat van 11 juni 2013 over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma. 

De ministers van Financiën en Economische Zaken hebben op 7 juni 2013 gereageerd op de vragen die de fracties van CDA, PVV en SP binnen de commissies voor Economische Zaken, voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 mei 2013 hebben gesteld. 

De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben tijdens een gezamenlijke vergadering op 4 juni 2013 gesproken over de mogelijke thema's die aan bod zullen komen op 11 juni tijdens het plenaire debat met de ministers van Financiën en Economische Zaken. 

De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben tijdens een gezamenlijke vergadering op 28 mei 2013 gesproken over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma. Daarbij hebben zij ook deze mededeling betrokken en besloten dat deze kan worden meegenomen in de schriftelijke voorbereiding van en tijdens het plenaire debat op 11 juni 2013  in het kader van het Europees Semester. 

De commissie voor Economische Zaken (EZ), de commissie voor Financiën (FIN) en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 7 mei 2013 besloten dat zij op 28 mei 2013 inbreng zullen leveren voor schriftelijk overleg. 

De commissie voor Economische Zaken (EZ), de commissie voor Financiën (FIN) en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 23 april 2013 besloten de Commissiemededeling te betrekken bij het debat van 11 juni 2013.

Op verzoek van de SP besloot de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 16 april 2013 dat de mededeling zal worden geagendeerd voor procedure. 


Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling rapporteert de Europese Commissie over haar bevindingen van de diepgaande evaluaties die zijn uitgevoerd in de 13 lidstaten waarvoor in het waarschuwingsmechanismeverslag van november 2012 tekenen van macro-economische onevenwichtigheden waren gesignaleerd. Als onderdeel van de macro-economische onevenwichtigheden procedure heeft de Commissie alle lidstaten in 2012 gescreend op een aantal vooraf vastgelegde indicatoren (het zogenaamde  scoreboard). Dit onderzoek gaf aanleiding tot een verdergaande analyse van 14 lidstaten (de Programmalanden zijn niet nader onderzocht), waarvan de resultaten in deze mededeling zijn vervat.

De Commissie stelt in algemene zin dat het karakter en het tempo van de macro-economische aanpassing in Europa van lidstaat tot lidstaat uiteen loopt. De evaluaties wijzen uit dat er sprake is van dalende tekorten op de lopende rekening, convergentie van de loonkosten per eenheid product, correcties van buitensporige huizenprijzen en reducties van de schuldenlast van de particuliere sector. Gezien de uiteenlopende uitdagingen en onevenwichtigheden verwacht de Commissie dat de groeiverschillen tussen de landen de komende jaren naar verwachting echter zullen blijven voortbestaan. De Commissie benadrukt voorts dat de geïdentificeerde macro-economische onevenwichtigheden in verscheidene lidstaten intensief gevolgd moeten worden en alleen opgelost kunnen worden door serieuze structurele hervormingen.

In het geval van Spanje en Slovenië heeft de Europese Commissie excessieve macro-economische onevenwichtigheden geconstateerd. Ten aanzien van Nederland ziet de Commissie macro-economische onevenwichtigheden die monitoring en beleidsingrijpen behoeven. Zij wijst met name op de publieke en private schuldontwikkeling en verstoringen op de woningmarkt. De Commissie uit haar bezorgdheid over de effecten van deze problemen op de reële economie. 


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken op 13-14 mei 2013 zijn enkele conclusies aangenomen ten aanzien van de uitgevoerde analyses. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen