E120016
  ruit icoon
Laatste revisie: 01-02-2016

E120016 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor crisisherstel en -afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingenHet richtlijnvoorstel strekt tot het in Europees verband voorkomen of ordelijk afwikkelen van bankfaillissementen. Met het voorstel beoogt de Europese Commissie allereerst een Europees kader voor de afwikkeling van financiële instellingen te creëren. Volgens de Commissie verbetert het voorstel nationale afwikkelingssystemen ten aanzien van drie aspecten, te weten 'preventie', 'vroegtijdige interventie' en 'afwikkeling'.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 het richtlijnvoorstel voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft op  22 oktober 2015 Nederland en 5 andere lidstaten verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij bovenstaande richtlijn niet volledig hebben omgezet. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)280PDF-document, d.d. 6 juni 2012

rechtsgrondslag

Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2014/59/EUPDF-document werd op 15 mei 2014 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L173 van 12 juni 2014. Deze diende voor 31 december 2014 te zijn geïmplementeerd.

Implementatie zal geschieden middels de implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen die op 22 mei 2015 werd ingediend bij de Tweede Kamer (zie kamerstukken in de serie 34.208) en enige andere wetten. De regering stelt dat de uiterste implementatiedatum ontoereikend is wegens de complexiteit en omvang van de wettelijke implementatie. Dit geldt overigens eveneens voor het overgrote deel van de overige lidstaten. Momenteel is het implementatiewetsvoorstel in de fase van plenaire behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting kan het implementatieproces in november 2015 worden afgerond.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 oktober 2015.

De Europese Commissie heeft op  22 oktober 2015 Nederland en 5 andere lidstaten verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij bovenstaande richtlijn niet volledig hebben omgezet. Per dag zal een dwangsom betaald moeten worden totdat de richtlijn omgezet is. Deze dwangsom kan door de Commissie ingetrokken worden als de EU-regels geïmplementeerd zijn.

Op 17 november 2015 werd de implementatiewet in werking gesteld. 

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 januari 2016. 


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 het richtlijnvoorstel voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Financiën heeft op 19 juni 2012 besloten de behandeling aan te houden tot 11 september 2012.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Financiën op 3 juli 2012 werd besloten de eerste kabinetsappreciatie van 25 juni 2012 desgewenst te betrekken bij het algemeen overleg over de Europese Raad van 27 juni 2012 en het BNC-fiche af te wachten waarin de minister van Financiën uitgebreider zal ingaan op het voorstel. 

Ook de Tweede Kamer heeft het richtlijnvoorstel tot vaststelling van een kader voor herstel- en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen als prioritair geselecteerd. Tijdens de procedurevergadering op 13 juni 2012 werd besloten de minister van Financiën om een eerste appreciatie van het voorstel te sturen voor het plenaire debat ter voorbereiding op de Europese Raad die op 28-29 juni 2012 plaatsvindt. Dit vooruitlopend op het nog te verwachten BNC-fiche over het richtlijnvoorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Het Nederlandse kabinet laat in het BNC-fiche van 19 juli 2012 onder andere weten het voorstel te verwelkomen op de meeste hoofdlijnen. De Nederlandse regering is kritisch over enkele nadere uitwerkingen. Doordat in het nieuwe Commissievoorstel de kans is verkleind dat voor afwikkeling een beroep wordt gedaan op een nationaal fonds, zijn de bezwaren van het kabinet aanzienlijk afgezwakt. Dat laat onverlet dat het kabinet geen voorstander is van invoering op dit moment van de voorgestelde regel dat een fonds in de ene lidstaat verplicht is uit te lenen aan een fonds in een andere lidstaat dat een gebrek aan middelen heeft.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het richtlijnvoorstel strekt tot het in Europees verband voorkomen of ordelijk afwikkelen van bankfaillissementen. Met het voorstel beoogt de Europese Commissie allereerst een Europees kader voor de afwikkeling van financiële instellingen te creëren. Volgens de Commissie verbetert het voostel nationale afwikkelingssystemen ten aanzien van drie aspecten, te weten 'preventie', 'vroegtijdige interventie' en 'afwikkeling'.

Onder de noemer 'voorbereiding en preventie' vallen onder meer het opstellen van herstelplannen door banken en het opstellen van afwikkelingsplannen door financiële toezichthouders. Ten aanzien van vroegtijdige interventie door toezichthouders in het geval van financiële moeilijkheden voorziet het voorstel in de mogelijkheid tot verplichte herstructurering van de betreffende financiële instelling. Wanneer de financiële situatie van een bank ten slotte dusdanig verslechtert dat faillissement dreigt, introduceert het richtlijnvoorstel onder meer de volgende afwikkelingsinstrumenten: verkoop van de onderneming, onderbrenging van essentiële activiteiten in een bruginstelling, onderbrenging van de slechte activa in een 'bad bank', of herkapitalisatie door de particuliere sector. 

Het voorstel voorziet in een bemiddelende rol van de Europese Bankenautoriteit (EBA) in de op te richten afwikkelingscolleges. Het richtlijnvoorstel kent ook bepalingen ten aanzien van de financiering van de afwikkelingsinstrumenten. Hiertoe zouden (nationale) fondsen worden opgericht, waaraan van banken een verplichte bijdrage wordt gevraagd op basis van hun verplichtingen en risicoprofiel. De 27 depositogarantiestelsels zullen daarnaast financiering kunnen verstrekken voor de bescherming van kleine

depositohouders. 


Behandeling Raad

De Raad heeft op 6 mei 2014 de voorgestelde richtlijn aangenomen nadat er in december 2013 overeenstemming was bereikt met het Europees Parlement. 

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 10-11 december 2013 heeft het Voorzitterschap het mandaat meegekregen om in de onderhandelingen met het Europees Parlement zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke raadsakkoorden te blijven om zoedoende een ongewenste obstructie van het bail-in instrument te voorkomen. 

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 21 juni 2013 is een standpunt ten aanzien van dit richtlijnvoorstel vastgesteld. De Raad verzoek het Voorzitterschap de onderhandelingen met het Europees Parlement te beginnen met als doel de richtlijn in eerste lezing aan te nemen voor het einde van dit jaar.

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van 9-10 juli 2012 heeft de Europese Commissie een presentatie gegeven van dit voorstel. De Nederlandse regering is volgens de geannoteerde agenda een sterk voorstander van een Europese crisismanagementrichtlijn. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen