E120009
  ruit icoon
Laatste revisie: 01-02-2016

E120009 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffenHet voorstel van de Europese Commissie voor wijziging van een tweetal richtlijnen betreft herziening van de lijst van prioritaire stoffen (PS) op het gebied van het waterbeleid. Het gaat hierbij om de chemische stoffen die op EU-niveau geselecteerd worden uit stoffen die een aanzienlijk risico voor of via het aquatische milieu betekenen en die zijn opgenomen in bijlage X van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 3 april 2012 het richtlijnvoorstel alsnog voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Het Europees Parlement en de Raad hebben de richtlijn op 12 augustus 2013 ondertekend. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)876PDF-document, d.d. 31 januari 2012

rechtsgrondslag

artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2013/39/EUPDF-document werd op 24 augustus 2013 gepubliceerd in Pb EU L226 en dient voor 14 september 2015 geïmplementeerd te zijn.

De richtlijn wordt geïmplementeerd via een algemene maatregel van bestuur (AMvB), te weten een wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 26 augustus 2015 over het ontwerp van de AMvB geadviseerd. De vaststelling van het besluit zal nog in oktober 2015 plaatsvinden, evenals de bekendmaking in het Staatsblad.

In verband met de 'nahangprocedure' bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer, die in artikel 21.6 van de Wet milieubeheer is voorgeschreven, wordt de inwerkingtreding bij koninklijk besluit geregeld. Er ligt ten minste een maand tussen de nahang en de inwerkingtreding. Vanwege de veelomvattendheid van de vaststellingsprocedure van een AMvB met milieukwaliteitseisen die in de Wet milieubeheer is voorgeschreven, is de uiterste implementatiedatum, 14 september 2015, niet gehaald. De eisen van het besluit richten zich op de nieuwe waterplannen op grond van de Waterwet, die volgens de kaderrichtlijn water op uiterlijk op 22 december 2015 van kracht moeten worden, en op het monitoringsprogramma, dat ook nog in 2015 zal worden vastgesteld. Bij de voorbereiding van de waterplannen en het monitoringsprogramma is al rekening gehouden met het ontwerpbesluit. De te late implementatie heeft hierdoor geen inhoudelijke consequenties. Deze wet is uiteindelijk geïmplementeerd in de vierde kwartaal van 2015. 

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 januari 2016.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie IMRO besloot op 3 april 2012 alsnog het richtlijnvoorstel voor kennisgeving aan te nemen.

Op 27 maart 2012 stelde de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) 3 april 2012 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 20 maart 2012 de procedure voor behandeling een week aangehouden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 8 juni 2012 werd een verslag schriftelijk overleg vastgesteld over de Milieuraad van 11 juni 2012. Hierin hebben de leden van de PvdA-fractie en de GroenLinks-fractie vragen gesteld over onder andere geneesmiddelen in oppervlaktewater. 

De Tweede kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 maart 2012 besloten dat zij het betreffende BNC-fiche zal agenderen voor een algemeen overleg over Waterkwaliteit dat geannuleerd werd.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is in het BNC-fiche onder andere van oordeel dat de gekozen bevoegdheid juist is en beoordeelt zowel de subsidiariteit als de proportionaliteit positief. De regering staat in beginsel positief tegenover de herziening, maar heeft wel een aantal kritische kanttekeningen. Zij constateert bijvoorbeeld dat op dit moment duidelijk is dat het voor sommige stoffen nu niet mogelijk is de milieukwaliteitsnormen te halen. De Nederlandse regering stelt dat het uiteindelijke oordeel over het voorstel zal afhangen van het totaalpakket aan stoffen, termijnen om aan doelstellingen te voldoen en mogelijkheden tot ontheffingen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel van de Europese Commissie voor wijziging van een tweetal richtlijnen betreft herziening van de lijst van prioritaire stoffen (PS) op het gebied van het waterbeleid. Het gaat hierbij om de chemische stoffen die op EU-niveau geselecteerd worden uit stoffen die een aanzienlijk risico voor of via het aquatische milieu betekenen en die zijn opgenomen in bijlage X van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Genoemde kaderrichtlijn en de Richtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG) verplichten de Commissie om iedere vier jaar de lijst van prioritaire stoffen te herzien. Laatstgenoemde richtlijn bevat de milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen.

De Commissie stelt onder meer voor om de huidige lijst van 33 stoffen uit te breiden met 15 stoffen/stofgroepen. Daarnaast wordt met betrekking tot zeven bestaande prioritaire stoffen voorgesteld de milieukwaliteitsnorm te wijzigen. Ook stelt de Commissie voor van twee stoffen de status te wijzigen van prioritair naar prioritair gevaarlijk. Ook wordt een aantal bepalingen gewijzigd die zien op de monitoring met betrekking tot bepaalde stoffen.


Behandeling Raad

Het Voorzitterschap schetste tijdens de Milieuraad van 11 juni 2012 de voortgang die op een aantal technische onderdelen is bereikt en beschreef de belangrijkste openstaande punten, waaronder de opname van drie farmaceutische stoffen volgens het verslag van het ministerie. De Europese Commissie benadrukte het belang van een tijdige afronding van de onderhandeling zodat maatregelen mee kunnen worden genomen in de tweede periode stroomgebiedbeheersplannen die in 2015 klaar moeten zijn. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 2 juli 2013 een wetgevingsresolutie aangenomen over dit voorstel. 

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Wetgevingsresolutie over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2013)0298
    2 juli 2013
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen