E110074
  klaver icoon
Laatste revisie: 25-04-2012

E110074 - Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transactiesVolgens de Europese commissie is het doel van dit voorstel om bepalingen te formuleren op grond waarvan de regels en procedures kunnen worden vastgesteld volgens welke de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties (FTT) door de lidstaten ter beschikking van de Commissie worden gesteld. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 24 april 2012 de reactie van de minister van Financiën op vragen over de te verwachten effecten op de Nederlandse begroting van onderhavig voorstel besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 is gesproken over het Meerjarig Financieel Kader 2014-

2020 waarbij dit voorstel betrokken werd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)738PDF-document, d.d. 9 november 2011

rechtsgrondslag

Artikel 322 , lid 2 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in samen-hang met artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 24 april 2012 de reactie van de minister van Financiën op vragen over de te verwachten effecten op de Nederlandse begroting van onderhavig voorstel besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Financiën stuurde op 18 april 2012 een reactie op de vragen over de Eigen Middelen van de EU-begroting. De minister laat in zijn reactie onder andere weten dat de waardering van eventuele nieuwe eigen middelen afhankelijk is van de vraag of zij een duidelijke bijdrage weten te leveren aan een eerlijker en transparanter systeem van eigen middelen. De Nederlandse regering is tegen een financial transaction tax (FTT) als eigen middel en is vooralsnog niet overtuigd van de voordelen van het nieuwe BTW-middel.

Op 8 maart 2012 werd een brief verzonden aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken waarin de commissie Financiën onder andere vraagt naar een kabinetsreactie op de analyse van Centraal Planbureau van onderhavig voorstel en hoe de regering de gevolgen van de eventuele introductie van deze maatregel voor pensioenfondsen beoordeelt. 

De commissie voor Financiën besloot op 21 februari 2012 in schriftelijk overleg met de regering te treden. De brief werd op 6 maart 2012 vastgesteld.

De commissie besloot op 7 februari 2012 dat zij de procedurebehandeling zal aanhouden tot 21 februari 2012 en dit voorstel zal betrekken bij het geplande mondeling overleg met de minister voor Financiën op 14 februari 2012.

De commissie besloot op 17 januari 2012 dat zij op 7 februari 2012 inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht gepresenteerde Europese voorstellen heeft de commissie Financiën op 15 november 2011 besloten dat zij op 17 januari 2012 de procedure voor behandeling van dit voorstel voor een verordening wil bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 februari 2012 een algemeen overleg gehouden over onder ander het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 januari 2012 waar onderhavig voorstel geagendeerd stond.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Volgens de Europese commissie is het doel van dit voorstel om bepalingen te formuleren op grond waarvan de regels en procedures kunnen worden vastgesteld volgens welke de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties (FTT) door de lidstaten ter beschikking van de Commissie worden gesteld.

De Commissie geeft aan dat het hier praktische bepalingen betreft voor de uitvoering van het stelsel dat bij het EMB 2014 is ingesteld met betrekking tot de vaststelling van de FTT-middelen, de boekingsregels, het tijdschema voor de terbeschikkingstelling, de betaling van rente bij vertraagde overmaking, de bewaring van bewijsstukken en de administratieve samenwerking. Voorts zouden deze bepalingen de uitvoeringsmaatregelen vervolledigen inzake controle en toezicht en aanvullende rapportagevereisten.

Het voorstel is volgens de Commissie gebaseerd op de opgedane ervaring met het beheer van de  eigen middelen. De voorgestelde methode combineert aspecten van twee bestaande stelsels, te dat van de traditionele eigen middelen en dat van de eigen middelen op basis van de btw in zijn huidige vorm. De Commissie stelt voor dat het recht op de eigen middelen pas zou ontstaan wanneer een lidstaat de ontvangsten daadwerkelijk heeft geïnd. Met het oog op een snellere en efficiëntere inning van de eigen middelen wordt anderzijds voorgesteld dat de ontvangsten ter beschikking worden gesteld via een systeem van maandelijkse overzichten waarin een precies tijdstip is vermeld voor de terbeschikkingstelling van de bedragen aan eigen middelen.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 is gesproken over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 waarbij dit voorstel betrokken werd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen