E110073
  klaver icoon
Laatste revisie: 25-04-2012

E110073 - Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waardeDe onderhavige ontwerpverordening strekt tot implementatie van het Eigen Middelen Besluit 2014 (EMB 2014), dat onder meer ziet op de invoering in van een nieuwe bron van eigen middelen, gebaseerd op een aandeel van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op leveringen van goederen en diensten, verwervingen en invoer waarop in iedere lidstaat een normaal btw-tarief van toepassing is" (hierna "de nieuwe btw-middelen" genoemd).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 24 april 2012 de reactie van de minister van Financiën op vragen over de te verwachten effecten op de Nederlandse begroting van onderhavig voorstel besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 27 januari 2012 heeft de Raad Algemene Zaken gesproken over het Meerjarig financieel Kader 2014-2020 waarbij dit voorstel betrokken is.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)737PDF-document, d.d. 9 november 2011

rechtsgrondslag

Artikel 322 , lid 2 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in samen-hang met artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 24 april 2012 de reactie van de minister van Financiën op vragen over de te verwachten effecten op de Nederlandse begroting van onderhavig voorstel besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Financiën stuurde op 18 april 2012 een reactie op de vragen over de Eigen Middelen van de EU-begroting. De minister laat in zijn reactie onder andere weten dat de waardering van eventuele nieuwe eigen middelen afhankelijk is van de vraag of zij een duidelijke bijdrage weten te leveren aan een eerlijker en transparanter systeem van eigen middelen. De Nederlandse regering is tegen een financial transaction tax (FTT) als eigen middel en is vooralsnog niet overtuigd van de voordelen van het nieuwe BTW-middel.

Op 8 maart 2012 werd een brief verzonden aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met vragen van de commissie Financiën over de te verwachten effecten voor de Nederlandse begroting van het onderhavige voorstel.  

De commissie voor Financiën besloot op 21 februari 2012 in schriftelijk overleg met de regering te treden.

Op 7 februari 2012 werd besloten de procedurebehandeling aan te houden houden tot 21 februari 2012 en dit voorstel te betrekken bij het geplande mondeling overleg met de minister voor Financiën op 14 februari 2012.

De commissie besloot op 17 januari 2012 dat zij op 7 februari 2012 inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht gepresenteerde Europese voorstellen heeft de commissie Financiën op 15 november 2011 besloten dat zij op 17 januari 2012 de procedure voor behandeling van dit voorstel voor een verordening wil bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 februari 2012 een algemeen overleg gehouden over onder ander het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 januari 2012 waar onderhavig voorstel geagendeerd stond.

De minister van Buitenlandse Zaken liet onder andere weten dat de regering geen verdere uitbreiding van de eigen middelen zoeken. De regering is geen voorstander van het op een andere manier te kijken naar het btw-middel. Momenteel wordt er een fictieve sleutel losgelaten op de btw en op basis daarvan wordt een afdracht vastgesteld.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De onderhavige ontwerpverordening strekt tot implementatie van het Eigen Middelen Besluit 2014 (EMB 2014), dat onder meer ziet op de invoering in van een nieuwe bron van eigen middelen, gebaseerd op een aandeel van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op leveringen van goederen en diensten, verwervingen en invoer waarop in iedere lidstaat een normaal btw-tarief van toepassing is" (hierna "de nieuwe btw-middelen" genoemd).

Deze ontwerpverordening heeft tot doel om de methode vast te stellen die de lidstaten moeten gebruiken voor de berekening van deze nieuwe eigen middelen en de procedures voor de terbeschikkingstelling ervan aan de EU-begroting. Het voorstel is er volgens de Commissie op gericht de berekening van de nationale afdrachten te vereenvoudigen en zodoende te zorgen voor lagere administratiekosten en meer transparantie, de democratische controle op de middelen te vergemakkelijken en de samenhang tussen het EU-btw-beleid, de openbare financiën van de lidstaten en de financiering van de EU-begroting concreter te maken.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 is gesproken over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 waarbij dit voorstel betrokken werd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen